10.1.Формування фінансових результатів згідно з П(С)БО 3. Завдання, зміст та джерела аналізу фінансових результатів.

Фінансові результати визначаються співставленням доходів та витрат діяльності підприємства. Результатом перевищення доходів над витратами є прибуток. Якщо витрати перевищують доходи, то така діяльність є збитковою.  

Кінцевим фінансовим результатом є чистий прибуток чи збиток. Його величина залежить від відповідних доходів та витрат звичайної діяльності та надзвичайних ситуацій.

Фінансові результати визначаються в розрізі основних видів діяльності ( в межах звичайної), а саме:

- операційної;

- фінансової;

- інвестиційної;

Відповідно до П(С)БО 3 розрізняють наступні показники, що характеризують фінансові результати:

· валовий прибуток (збиток);

· фінансові результати від операційної діяльності;

· фінансові результати від інвестиційної та фінансової діяльності;

· фінансові результати від звичайної діяльності;

· чистий прибуток (збиток);

Валовий прибуток (збиток) визначається як різниця між чистим доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції.  

При визначенні результатів від операційної діяльності враховується величина попереднього фінансового результату, інші доходи від операційної діяльності і відповідні витрати операційної діяльності.

Відповідно до цього фінансові результати від операційної діяльності визначаються як алгебраїчна сума валового прибутку або збитку, інших доходів від операційної діяльності, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

При визначенні фінансових результатів від звичайної діяльності враховуються фінансові результати від операційної діяльності, а також відповідні доходи та витрати інвестиційної та фінансової діяльності.

Прибуток від звичайної діяльності (для визначення кінцевого фінансового результату) повинен бути зменшений на суму податку на прибуток.

Чистий прибуток (збиток) згідно з П(С)БО 3 дорівнює алгебраїчній сумі фінансових результатів від звичайної діяльності (після сплати податку на прибуток), доходів та витрат від надзвичайних подій і податку на прибуток від надзвичайних подій.

Звіт про фінансові результати є основним джерелом аналізу фінансових результатів. За допомогою інформації звіту можна здійснити оцінку доходів, витрат і фінансових результатів по видах діяльності підприємства, з’ясувати вплив факторів на зміну фінансових результатів і визначити резерви можливого збільшення чистого прибутку.

У визначенні резервів збільшення прибутку і підвищенні рентабельності діяльності підприємства полягає основна мета аналізу фінансових результатів. В процесі аналізу вирішуються наступні завдання:

· здійснюється оцінка кінцевого фінансового результату;

· досліджуються фінансові результати в розрізі видів діяльності підприємства;

· визначається вплив факторів на зміну фінансових результатів порівняно з базисним періодом;

· здійснюється оцінка ефективності діяльності підприємства за допомогою показників рентабельності.

Для проведення аналізу крім “Звіту про фінансові результати” використовуються наступні джерела інформації:

- баланс підприємства;

- примітки до фінансової звітності;

- звіт про основні показники господарської діяльності;

- дані бухгалтерського обліку доходів, витрат і фінансових результатів;

- іншу фактичну та відповідну планову інформацію.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑