1.1. Економічний аналіз за умов ринкових відносин

Курс економічного аналізу займає провідне місце в системі економічної освіти. Це зумовлено значенням економічного аналізу в управлінні різними за формою суб'єктами підприємницької діяльності та характером знань, що становлять його зміст. Саме цим пояснюється те, що дану навчальну дисципліну студенти вивчають на всіх факультетах і всіх спеціальностях економічних вузів. Економіст будь-якого профілю повинен в до­статній мірі володіти навичками аналітичної роботи.

Економічний аналіз є конкретною методологічною дисципліною. Ґрунтуючись на матеріалах інших економічних дисциплін і значною мірою узагальнюючи набуті студентами знання, він допоможе майбутнім фахівцям оцінювати окремі господарські ситуації та розв'язувати комплексні економічні проблеми на підприємстві, а також у банківських, фінансових і державних установах. Економічний аналіз є складовою частиною економічної роботи на підприємстві. Він, як завершальний її етап, комплексно охоплює всі інші елементи цієї роботи та дає змогу правильно оцінити роботу підприємства і його підрозділів, виявити причини негараздів і наявні резерви, уможливлює значне поліпшення рівня всієї економічної роботи, робить її серйозним стимулом науково-технічного прогресу, підвищення ефективності виробництва.

Важливого значення економічний аналіз набуває за ринкових реформ, коли на перший план виходять економічні методи управління: він має не лише виявляти недоліки в роботі підприємства, а й розкривати можливі резерви підвищення ефективності роботи підприємства при мінімальних затратах ресурсів.

За цих умов аналіз забезпечує можливість об'єктивної оцінки економічних результатів діяльності трудових колективів, визначення їхнього місця в галузі, регіоні, а також визначення внеску кожного робітника в загальний економічний результат діяльності підприємства відповідно до кількості та якості його трудових затрат.  

Криза економіки України потребує активної аналітичної роботи, бо саме економічний аналіз дає змогу виявити й кількісно виразити залежності між результатами діяльності підприємств та витраченими ресурсами.  

Ринкові відносини потребують ґрунтовного аналізу ринкових ситуацій з тим, щоб визначити принципи дії ринкових механізмів. Такий аналіз у розвинутих країнах виявив цілу низку об'єктивних закономірностей і дав змогу планувати кількість товару відповідно до вимог споживачів, «підігнати» товар під наявний на ринку попит. У результаті відбулась переорієнтація виробництва, а слідом за ним і попиту. Почалось становлення так званого ринку покупця — практичне втілення концепції маркетингу.

Для виправлення диспропорцій, як на мікро- так і на макрорівнях необхідний економічний аналіз, як засіб контролю. Аналітичні розрахунки важливо будувати з урахуванням фактичного стану суспільства та економіки. Наприклад, зараз для України актуальним є досвід високо розвинутих країн. Однак об'єктивний аналіз повинен брати до уваги й ті матеріальні передумови, що забезпечили успіх цим країнам: специфічна матеріально-технічна база, сформовані основи приватної власності та її правовий захист з урахуванням особливостей економіки України.

Поліпшення організації та повніше використання економічного аналізу в управлінні тісно пов'язані з усією системою вдосконалення господарського механізму в нашій країні, спрямованою на підвищення ефективності виробництва і якості праці в усіх ланках національної економіки. Важливо відзначити, що підходи до економічного аналізу за умов ринкової економіки відрізняються від тих, що були характерні командно-адміністративній системі господарювання (див. табл.1.1).

Таблиця 1.1 - Відмінності у підходах до аналізу в умовах планової та ринкової економіки

 

Класифікаційна ознака

Планова економіка

Ринкова економіка

Економічна мета функціонування

Об'ємні показники і темпи їх зростання

Прибуток і рентабельність

Механізм досягнення

За рахунок надання фондів

Ринкові відносини

Ринок цінних паперів

Не має

Важливий елемент економічної системи

Мотивація діяльності суб'єкта господарювання

Накази, інструкції, плани

Договори, нормативно-законодавча база

Домінуючі зв'язки у відносинах господарюючих суб'єктів

Вертикальні

Горизонтальні

Пріоритетність в управлінні ресурсами

Не встановлювалась

Провідне значення фінансових ресурсів

Роль бухгалтерського обліку на підприємстві

Здійснення контрольної функції

Здійснення інформаційної функції

Продовження таблиці 1.1

Система контролю діяльності суб'єкта господарювання

Різноманітні форми централізо­ваного контролю (відомчий, партійний, народний)

Незалежний аудит

Основне джерело інформації при укладанні договорів

Вказівки вищестоящих органів управління

Фінансова та статистична звітність

Роль професійних суспільних інститутів у різних сферах економіки

Номінальна

Реальна

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑