УЗАГАЛЬНЕННЯ

Від забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання значною мірою залежать кінцеві результати виробництва. В процесі аналізу основних засобів здійснюється оцінка їх складу, структури, досліджується динаміка засобів праці, інтенсивність їх руху протягом досліджуваного періоду, вивчається забезпеченість персоналу основним засобами, їх технічний стан, рівень використання у виробництві. Показники, що характеризують відповідні операції, вивчаються у динаміці. Узагальнююча оцінка використання усіх основних засобів здійснюється за показниками фондовіддачі та фондомісткості. Досягнення позитивного приросту обсягу продукції за рахунок підвищення ефективності використання основних засобів свідчить про інтенсивний шлях розвитку підприємства. Ефективність використання усіх засобів раці залежить від рівня використання їх активної та пасивної частини.

Література для самоосвіти: 7,10,11,12,17,27,31.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Значення та завдання аналізу ефективності використання основних засобів в умовах ринкових перетворень в Україні.

2. Основні джерела аналізу основних засобів.

3. Аналіз обсягу, структури та динаміки основних засобів.

4. Основні показники технічного стану та руху основних засобів та методика їх аналізу.

5. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами.

6. Показники ефективності використання основних фондів, їх економічний зміст та методика аналізу.

7. Аналіз впливу факторів на фондовіддачу.

8. Аналіз використання виробничого обладнання підприємства.

9. Аналіз використання виробничих площ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑