3.2. Принципи економічного аналізу  

Вивчення економічних явищ і процесів діяльності виробничих підприємств та їх об'єднань базується на визначених принципах.

Основними принципами економічного аналізу є: державний підхід, науковість, об'єктивність, системність та комплексність, оперативність, дієвість, ефективність, періодичність (регулярність), зрозумілість та адекватність.

Оцінюючи економічні явища, процеси та результати господарювання, необхідно забезпечити державний підхід, тобто оцінити деякі прояви економічного життя на відповідність законодавству та соціально-економічній політиці.

Принцип науковості означає, що методологія економічного аналізу повинна базуватися на положеннях діалектики та економічної теорії. Аналіз повинен проводитися з урахуванням вимог об'єктивних економічних законів. Цей принцип реалізується шляхом удосконалення теорії аналізу і галузевих методик, широкого впровадження сучасних економіко-математичних методів та ЕОМ.

Принцип об'єктивності передбачає дослідження реальних економічних явищ і процесів, причинно-наслідкових зв'язків, використовуючи достовірну перевірену інформацію. Дані аналізу повинні бути документально підтвердженими, точно відображати майновий стан, результати діяльності та резерви. Усі висновки повинні обґрунтовуватися аналітичними розрахунками.

Принцип системності та комплексності вимагає вивчати кожен об'єкт як сукупність взаємопов'язаних та взаємопідпорядкованих елементів, з урахуванням внутрішніх та зовнішніх зв'язків. Усі сторони господарської діяльності повинні розглядатися не ізольовано, а у взаємозв'язку. Економіка підприємства повинна аналізуватися як цілісна система. Це забезпечує глибину пізнання. Системно мають розглядатися всі стадії, явища, показники діяльності аналізо­ваного об'єкта в їх взаємозалежності.

Принцип оперативності означає швидкість і чіткість проведення аналізу, прийняття управлінських рішень та їх виконання. Оперативність аналізу полягає у своєчасному виявленні та попередженні причин негативних явищ, закріпленні та посиленні дії позитивних. Таким чином досягається можливість покращання роботи підприємства.

Дієвість аналізу проявляється в активному впливі на хід виробництва та його результати. Шляхом аналізу повинні своєчасно виявлятися недоліки та прорахунки. Інформація про це; повинна надаватися керівництву підприємства для використання матеріалів аналізу при розробці конкретних заходів, обґрунтуванні та коригуванні програм або планів розвитку.

Принцип ефективності аналізу означає, що затрати на виконання аналітичних робіт повинні давати у багато разів більший ефект в результаті проведення аналізу та впровадження його результатів.

Принцип періодичності (або регулярності) передбачає необ­хідність систематичного проведення аналізу за відповідні звітні періоди (та протягом таких) з метою створення цілісного уяв­лення про динаміку господарських і фінансових процесів на підприємстві.

Зрозумілість та адекватність тлумачення досягається через обов'язкове пояснення отриманих результатів дослідження (роз­рахунків) у вигляді відповідних висновків, коментарів, складан­ня пояснювальних записок. Наявність аналітичних висновків є обов'язковим елементом методики економічного аналізу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑