УЗАГАЛЬНЕННЯ

Вивчення та засвоєння вище викладеного матеріалу дасть можливість студентам вміло використовувати існуючи способи та прийоми економічного аналізу провести порівняльний аналіз отриманих результатів з використанням різних методів та зробити висновки щодо доцільності їх використання; розв’язувати практичні завдання можливими відомими способами та методами залежно від поставленої мети, відповідно до поставлених завдань з метою найбільш точних та оперативних розрахунків для прийняття управлінських рішень.  

Вивчивши інформаційні матеріали теми студент повинен вміти:

розробити програму та план аналітичної роботи відповідно до обраної теми;

визначити та обґрунтувати основні етапи аналітичної роботи та обумовити послідовність її проведення;

визначити основні напрямки дослідження по обраній темі, виділити вагомі показники, які на думку студента дадуть найбільш точну характеристику об’єкта, що досліджується;

узагальнити та оформити результати аналізу та зробити необхідні висновки за ними;

виділити основні підрозділи та служби, які займаються даним питанням на підприємстві.

засвоїти організацію аналітичної роботи, порядок її проведення та узагальнення результатів;

використовувати способи та методи економічного аналізу відповідно до визначеної мети та поставлених завдань.

Література для самоосвіти: [7, с. 52-99]; [28, с. 44-80]; [4, с. 44-59]; [20, с.36-55]; [10, с.21-32]; [30, с.29-43].

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Визначення методу курсу економічного аналізу.

2. Роль діалектики та політичної економії в економічному аналізі.

3. У чому полягає суть методу порівняння?

4. Прийоми, які поліпшують порівнянність показників.

5. Моделювання економічних процесів.

6. Балансовий і сальдовий методи.

7. Елімінування і його технічні прийоми.

8. Які статистичні методи дослідження ви знаєте?

9. Які економіко-математичні методи застосовуються в аналізі?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  Наверх ↑