Рекомендації

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Основним завданням загальноосвітньої школи є всебічний розвиток особистості учнів. Особливе місце в вирішенні цього завдання належить урокам трудового навчання. Нові підходи до оновлення змісту трудового навчання в загальноосвітній школі вимагають грунтовної підготовки вчителів трудового навчання.

Метою курсу “Основи теорії трудового навчання” є озброєння майбутнього вчителя трудового навчання основними положеннями освітньої галузі “Технології”, концептуальними підходами у трудовому вихованні школярів.

В наслідок вивчення даного курсу студент повинен:

Знати:

- історію трудового навчання і виховання.

- принципи і дидактичні системи трудового навчання.

- дидактичну сутність і структуру процесу трудового навчання.

- організаційні форми трудового навчання.

- місце і значення трудового навчання в системі політехнічної освіти школярів.

- зв’язок трудового навчання з основами наук.

- шляхи формування національної самосвідомості учнів у процесі трудового навчання.

- сутність, значення і процес організації суспільнокорисної продуктивної праці школярів.

- умови для розвитку технічної творчості у процесі трудового навчання.

- вимоги до вчителя трудового навчання.

Уміти:

- аналізувати процес трудового навчання в умовах загальноосвітньої школи.

- вибирати, в залежності від навчальної мети, необхідну систему трудового навчання.

- вільно орієнтуватися в змісті трудового навчання.

- визначати тип уроку трудового навчання і форми організації праці на ньому.

- здійснювати формування політехнічних знань учнів.

- розвивати пізнавальну і творчу активність школярів.

- формувати національне світосприйняття та пробуджувати національні почуття.

- організовувати суспільно-корисну продуктивну працю школярів.

- формувати творче ставлення учнів до праці.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалудженої структури текстових документів. Він розбитий на модулі, кожний з яких у свою чергу містить декілька тем. Для кожного модуля розроблені тести самоконтролю. Перелік питань для підсумкового контролю акцентує увагу на найбільш важливому матеріалі курсу.

Курс "Основи теорії трудового навчання" є стислою електронною версією підручника, що включає основний матеріал, необхідний для вивчення цієї дисципліни. Весь навчальник матеріал поділений на окремі теми. Послідовність засвоєння модуля обирається студентом. Основна навчальна інформація подається в "Інформаційних матеріалах теми". Це той мінімум, з яким мають ознайомитися студенти для засвоєння питань, що пропонуються для вивчення. Вони сформульовані на початку. Всі терміни теми розшифровуються в самому тексті.

Працюючи над "Інформаційними матеріалами теми", студент сприймає і осмислює навчальний матеріал. Узагальнення інформації організовує "Узагальнюючий блок". А список "Літератури" містить джерела, що дозволять студентам поглибити свої знання з питань, що розглядаються.

Для перевірки якості засвоєння знань з розділів курсу передбачено "Тематичний контроль". Періодичність проведення контролю і теми, які він перевіряє, вказані в "Програмі вивчення". В ході тестування може бути запропоновано вибрати правильний варіант відповіді із запропонованих, відповісти на відкриті запитання стосовно тексту "Інформаційних матеріалів теми" (контроль знань) чи розв'язати проблемні задачі (контроль вмінь). Приклади різних видів запитань для тестового контролю можна подивитися в розділі "Оцінювання". Завдання "Тематичного контролю" бажано виконувати тільки після опрацювання всіх тем, які він передує.  

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ.

1 2 3  Наверх ↑