ТЕМА 01. Теорія держави та права

2.1. Питання теми та основні терміни

План.

1. Поняття держави, теорії походження держави.

2. Форми та функції держави.

3. Поняття, функції та принципи права.

4. Джерела права.

5. Загальна характеристика норм права, їх реалізація.

6. Система права.

7. Основні положення правовідносин в суспільстві; законність та правопорядок.

><Основні терміни теми:  ><галузь права, гіпотеза, держава,  джерело права, диспозиція, закони, законність, нормативний договір, нормативно-правовий акт, підзаконні нормативно-правові акти, принципи права, санкція, функції держави, форма державного правління.

2.2. Інформаційні матеріали теми

1. Поняття держави, теорії походження держави.

Держава є формою організації суспільного життя, системою соціального управління, що забезпечує цільністю суспільства, його нормальне, стабільне функціонування.

Держава і право у різних народів формувалися не однаково.

У теорії держави і права існують різноманітні концепції виникнення держави.

Теологічна теорія.  Її автором був Фома Аквінський (1225-1274). Його вчення побудовано на ієрархії форм: від Бога – чистого розуму – до духовного і матеріального світу. Проголошення походження держави від Бога обгрунтовує її вічність і непорушність   впроваджує найреакційніші держави, підкреслює думки про те, що будь-яке посягання на державу приречено на невдачу, оскільки владу вкладено в роки правителя Богом, і вона покликана захищати благо всіх.

Патріархальна теорія. Сутність її полягає у твердженні, що держава походить від сім’ї та є наслідком історичного розвитку і розростання останньої, а отже, абсолютна влада монарха – це продовження батьківської влади. Основними представниками названої теорії є Арістотель, Михайловський та ін.

Договірна теорія. Вона пояснює виникнення держави внаслідок об’єднання людей на основі добровільної зголи (договору) про те, що одні будуть управляти, а інші – виконувати їхні управлінські рішення. Представниками цієї теорії були Гроцій, Спіноза, Руссо, Гоббс та інш.

Психологічна теорія: За цією теорією держава виникла завдяки особливим властивостям психіки людей. Людській психіці притаманна потреба покори, наслідувана, усвідомлена залежності від видатної особистості. Представником цієї теорії був Л.Й.Петрашицький (1867-1931).

Теорія насильства. За цією теорією держава виникла як результат завоювання одних племен іншими, поневолення одного народу іншим. Представниками теорії були Гумплович, Дюрін та ін.

Органічна теорія. Їх обгрунтовував англійський філософ Г.Спенсер (1820-1903). Він проводив аналогію між державою та біологічним організмом. На думку Спенсера, держава, подібно до біологічного організму, народжується, розмножується, старіє і гине.

Серед інших теорій походження держави заслуговують на увагу космічна  і технократична. Прихильники космічної теорії пояснюють виникнення держави заведенням на землю політичної організації суспільства з космосу іншими цивілізаціями. Суть технократичної теорії виникнення держави полягає в необхідності здійснювати управління технічними засобами та знаряддями праці.

Отже, держава – це суверенна політико-територіальна організація влади певної частини населення в соціально-неоднорідному суспільстві, що має спеціальний апарат управління і примусу, здатна за допомогою права робити свої веління загально-обов’язковими для населення всієї країни, а також здійснювати керівництво та управління загально-суспільними справами.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84  Наверх ↑