Рекомендацiї

Курс “Основи права” є стислою електронною версією підручника, що включає основний матеріал, необхідний для вивчення цієї дисципліни. Весь навчальний матеріал поділений на окремі теми. Теми викладаються з урахуванням структури процесу засвоєння знань, вмінь навичок: сприйняття, осмислення, закріплення, узагальнення, застосування.

Матеріал викладено таким чином, щоб сприяти активному пізнанню, розвитку мислення.

Особливу увагу слід звернути на концепції походження держави. Сьогодні в Україні неухильно розбудовується нова державність. Долаються психологічні комплекси і стереотипи тоталітарного минулого, формується новий погляд на роль і сутність держави. Отже, необхідно усвідомити, що основою будь-якого суспільного розвитку є спосіб виробництва матеріальних благ.

Необхідно робити характеристику ознак держави, до яких відноситься:

- суверенітет;

- територіальне розселення населення країни;

- наявність апарату управління і примусу;

- здатність видавати загальнообов’язкові правила поведінки;

- здатність збирати податки, робити позики і давати кредити;

- спроможність виражати і захищати інтереси певної частини населення.

Слід звернути увагу на понятті права, принципах та функціях права. Необхідно давати характеристику законодавчим та нормативно-правовим актам, знати стадії прийняття законів та органи, які наділені компетенцією прийняття джерел права в Україні.

Адміністративне право являє собою окрему галузь правової системи України, що покликана регулювати особливу групу суспільних відносин.

Для правильного розуміння предмета адміністративного права необхідно зважити на низку важливих обставин, сукупність яких дає можливість визначити його місце у правовій системі.

Адміністративне право об’єктивно взаємопов’язане з таким соціальним явищем як управління. Необхідно знати, що таке державне управління, його форми і методи та що є об’єктами управління.

Цивільне право – одна з провідних галузей національного права України, яка регулює певну групу правових відносин за участю фізичних і юридичних осіб та держави в цілому. Необхідно знати, що цивільне право характеризується предметом і методом правового регулювання. Слід звернути увагу на представництво, довіреність та позовну давність. Необхідно робити характеристику вищезазначених понять.

Потрібно знати, що договір є основною підставою виникнення зобов’язально-правових відносин (зобов’язань); він установлює певні суб’єктивні права і суб’єктивні обов’язки для сторін, що його уклали. Серед зобов’язань, що складають особливу частину зобов’язального права, основне місце належить договірним зобов’язанням. Цивільне законодавство України передбачає понад 20 цивільно-правових договорів. Слід звернути увагу на договір купівлі – продажу, договір дарування, договір підряду, договір міни, договір найму жилого приміщення, договір позики, договір довічного утримання та заповіт.

Життя людини в суспільстві тісно пов’язане з її трудовою діяльністю, спрямованою загалом на отримання і використання матеріальних благ. І власне в четвертому модулі розглядається трудове право, яке є стабільною, давно сформованою галуззю права зі своєю величезною нормативною базою, яка й визначає основне джерело трудового права – нормативно-правові акти. Необхідно знати, які саме нормативні акти є джерелами трудового права, чим відрізняється колективний договір від трудового. Важливим елементом організації трудової діяльності фізичних осіб є встановлений порядок припинення трудових відносин. Трудовий договір може бути припинено за багатьма підставами, які зазначені в КЗпП України і які необхідно знати. Слід звернути увагу на види матеріальної відповідальності та на індивідуальні й колективні трудові спори.

Що ж стосується питання охорони праці, то слід звернути увагу на органи, які здійснюють нагляд і контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. Потрібно знати особливість охорони праці жінок, підлітків і осіб, які втратили працездатність.

Потрібно звернути особливу увагу на трудові спори та вказується порядок їх вирішення. Студентам необхідно робити характеристику колективних трудових спорів та індивідуальних трудових спорів. Потрібно знати органи, уповноважені розглядати колективні та індивідуальні трудові спори, їх повноваження та компетенцію.

Студенти повинні знати основні положення державного соціального забезпечення та страхування. Система законодавства про соціальне забезпечення в Україні охоплює правові норми Конституції України, поточні закони та деякі інші нормативно-правові акти. Необхідно розрізняти види пенсій, робити їх загальну характеристику.

Що стосується порядку вирішення цивільних справ в судах, то студенту необхідно усвідомити в судах якої юрисдикції здійснюється розгляд цивільних справ, який порядок та стадії їх розгляду.

У темі Кримінальне право України як галузь права необхідно звернути увагу на джерела регулювання кримінально-правих відносин. Слід усвідомити, що кримінальне право – одна з галузей права України, що охоплює два основні інститути: злочин і покарання. Назва цієї галузі походить від терміна “злочин”. Звідси ця галузь права в Україні має назву “кримінальне право”.

Програма курсу “Основи права” для інженерно-технічних спеціальностей ВУЗів виходить із основних державних документів з питань формування правової держави, реформ політичної і правової системи, корінних змін в економіці в умовах переходу до регульованого ринку.

Розвиток і поглиблення правових начал не тільки в державному і суспільному житті, але і в сфері управління економікою в умовах господарської самостійності підприємств.

Програма ставить за свою мету ознайомлення студентів з загальними принципами українського права, відпрацювання їх навиків і вміння володіти законодавчими актами в практичній діяльності, а також ознайомлення з конкретними нормами конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, кримінального та цивільного процесу в границях обсягу годин, встановлених учбовим планом.

Література і нормативний матеріал з врахуванням змін в діючому законодавстві і профілю підготовки спеціалістів рекомендуються викладачем права.

Викладання курсу “Основи права” переслідує наступну мету: ознайомити студентів з основними термінами юриспруденції та її положеннями, необхідними для практичного вирішення проблем, які постають перед особистістю.

Завданням навчальної дисципліни є формування у студентів знань норм чинного законодавства в сферах цивільного, сімейного, адміністративного, трудового, кримінального та інших галузях права України.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84  Наверх ↑