2.      Принципи і обмеження підприємницької діяльності. Порядок ліцензування підприємництва.

Підприємництво здійснюється згідно з такими принципами:

- вільний вибір діяльності;

- залучення на добровільних засадах майна і коштів юридичних осіб і громадян;

- самостійне формування програм діяльності, вибір постачальників і споживачів;

- встановлення цін відповідно до чинного законодавства;

- вільне наймання працівників;

- використання природних, матеріально-технічних та інших ресурсів, якщо це не заборонено законодавством;

- вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів до бюджетів;

- самостійне здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

- вільний вибір організаційної форми підприємницької діяльності.

Для безперервного відтворення підприємницької діяльності необхідні певні передумови: правові, економічні (наявність багатосуб’єктних власників), політичні (сприятливий політичний клімат), психологічні (позитивна суспільна думка).

У Конституції України записано, що “кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом”. Разом з тим законодавчими актами передбачено два типи обмежень у здійсненні підприємницької діяльності:

Деякі види діяльності можуть здійснювати тільки державні підприємства.

Окремі види діяльності потребують спеціального дозволу (ліцензії).

Тільки державні підприємства й організації можуть здійснювати діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, виготовленням і реалізацією військової зброї, особливо важливих об’єктів державної власності, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв.

Здійснюються за умови отримання ліцензії ті види діяльності, які безпосередньо впливають на здоров’я людини, навколишнє природне середовище та безпеку держави (табл.1).

Ліцензія – це документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов. Ліцензія видається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим органом виконавчої влади на основі документів про освіту та кваліфікацію окремо на кожний вид діяльності.

Ліцензіат – це суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності.

Порядок ліцензування підприємницької діяльності наступний. Суб’єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.

У заяві про видачу ліцензії мають міститися такі дані:

1) відомості про суб’єкта господарювання – заявника:

· найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код – для юридичної особи;

· прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів – для фізичної особи;

2) вид господарської діяльності вказаний згідно зі ст. 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію.

До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії також додаються документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів із дати надходження заявки про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, якщо спеціальним законом, що регулює відносини у певних сферах господарської діяльності, не передбачений інший строк видачі ліцензії на окремі види діяльності. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом 3 робочих днів із дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

Таблиця 1. Основні види підприємницької діяльності, що підлягають

ліцензуванню в Україні

 

Вид підприємницької діяльності

Орган, що видає ліцензію

Пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин

Держкомгеологія за узгодженням з Держнаглядохоронпраці

Виробництво, ремонт і реалізація спортивної (мисливської) вогнепальної та холодної зброї, виготовлення печаток і штампів

Міністерство внутрішніх справ

Здійснення юридичної практики; судово-експертна діяльність

Міністерство юстиції

Виготовлення вина та коньячних виробів

Міністерство агропромкомплексу

Видобуток дорогоцінних металів (каменів) і виготовлення виробів з них

Міністерство фінансів

Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів

Міністерство транспорту

Виробництво і ремонт засобів вимірювання та контролю

Держстандарт

Виготовлення пива, спирту, лікеро-горілчаних і тютюнових виробів

Держхарчопром

Виготовлення і реалізація ліків, здійснення медичної практики

Міністерство охорони здоров’я

Проектування, будівництво та експлуатація об’єктів атомної енергетики

Держатомнагляд

Виготовлення і реалізація хімічних речовин

Міністерство промислової політики

Торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами

Районна державна адміністрація

Здійснення посередницької діяльності з приватизаційними паперами

Фонд державного майна

Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні зовнішньоторговельних і транзитних вантажів

Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі

Діяльність, що зв’язана з наданням послуг стосовно одержання загальної середньої освіти

Обласна (міська) державна адміністрація

Діяльність, що зв’язана з професійною освітою і підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації

Міністерство освіти

Діяльність, що зв’язана з наданням туристичних послуг

Держкомтуризм

Здійснення аудиторської діяльності

Аудиторська палата

Здійснення страхової діяльності

Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю

Виробництво пожежної техніки та протипожежного обладнання

Головне управління пожежної охорони МВС

 

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

· недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;

· невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником про видачу ліцензії, суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заявку про видачу ліцензії не раніше ніж через 3 місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, вказаного в заяві при видачу ліцензії, суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заявку при видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

У ліцензії зазначаються:

· найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;

· вид господарської діяльності, на право провадження якого видається ліцензія;

· найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності;

· ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів;

· місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності;

· дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;

· строк дії ліцензії;

· посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;

· дата видачі ліцензії.

Орган ліцензування має оформити ліцензію не пізніше ніж за 3 робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Якщо заявник протягом 30 календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії, орган ліцензування має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

Строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, але не може бути меншим ніж 3 роки.

Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, здійснюється на всій території України. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є місцевий орган виконавчої влади або спеціально уповноважений виконавчий орган рад, здійснюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ним ліцензії, орган ліцензування видає ліцензіату засвідчені ним копії ліцензії, що реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Ці копії є документом, що підтверджують право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності. За видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Нова ліцензія видається органом ліцензування не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії. Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності.

За видачу ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабінетом Міністрів України. Плата за видачу ліцензії вноситься після прийняття рішення про видачу ліцензії.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑