Тема 3. Регулювання взаємодії суб’єктів підприємницької діяльності

1. Організація договірних взаємовідносин у підприємництві.

2. Напрямки і форми співробітництва партнерів. Громадські об’єднання підприємців в Україні.

3. Ознаки та процеси виправлення неблагополучного становища підприємства. Ліквідація підприємства. Реструктуризація підприємства.

4. Ризики у підприємницькій діяльності. Економічна безпека підприємства.

5. Захист прав споживачів та виробників.

1. Організація договірних взаємовідносин у підприємництві.

У ринковій економіці організація підприємницької діяльності базується виключно на договірних взаємовідносинах.

Договір (контракт, угода) – форма документального закріплення партнерських зв’язків, яка обумовлює предмет договору, взаємні права та обов’язки, наслідки порушення домовленостей.

У ринковій системі господарювання застосовують два типи договорів: установчі та підприємницькі.

Установчий (засновницький) договір – це письмовий документ, який засвідчує волевиявлення фізичних чи юридичних осіб відносно заснування нового підприємства.

Підприємницький договір – документ, що відображає угоду сторін (партнерів) відносно безпосереднього здійснення вибраної підприємницької діяльності. Договір опосередковує відносини у процесі праці, виробництва і реалізації продукції або надання різноманітних послуг.

Класифікацію підприємницьких договорів за сферами діяльності наведено в табл.1.

Таблиця 1. Класифікація підприємницьких договорів за сферами діяльності

 

Сфера діяльності

Сутність договорів

1. Купівля-продаж,

оренда і лізинг

Договір купівлі-продажу продукції, виробленої підприємством, договір на поставку товарів через посередника, договір про аукціонний продаж товарів

Договір продажу майна підприємства іншим юридичним особам, державний контракт, державне замовлення, договір оренди майна, лізингова угода

2. Підрядні послуги

Договір про консалтинг та інформаційне обслуговування підприємств і організацій, договори про надання юридичних, аудиторських, брокерських, рекламних послуг, договір на виконання науково-дослідних робіт

3. Трудові відносини

Колективний договір, тарифна угода, договір (контракт) про наймання працівника

4. Страхування

Договір особистого страхування від нещасних випадків, договір страхування майна підприємств і громадян, договір обов’язкового та добровільного медичного страхування

5. Розрахунки і кредитування

Договір на розрахункове і касове обслуговування, договір поручництва, договір позики із заставним забезпеченням, кредитний договір

6. Зовнішньо-економічна діяльність

Договір на декларування товарів, що підлягають митному контролю, договір на транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоекономічних операцій, ліцензійний договір, агентський договір, договір на закупівлю товарів за імпортом, договір поставки товарів за експортом

7. Інші договори

Договір доручення, договір комісії, договір про спільну діяльність

 

Типовий зміст підприємницького договору

Будь-який договір складається з преамбули (вступу до договору), основної і заключної частин.

1. Преамбула включає: офіційну назву договору; місце і час (дату) укладення; зазначення факту укладення договору; юридичні назви сторін (партнерів).

2. Основна частина.

2.1. Специфічні умови: предмет договору і кількість товару; якість товару; ціна товару; знижка чи надбавка; базові умови поставки; форма оплати; термін поставки; маркування, пакування і тара; здавання-приймання товару; відповідальність сторін; застереження за договором (санкції).

2.2. Загальні умови: арбітражний припис; форс-мажорні обставини, з настанням яких виконання договірних зобов’язань припиняється.

3. Кінцева (завершальна) частина: необхідні додатки (ескізи, зразки товарів); юридичні адреси сторін договору; підписи сторін (партнерів).

Колективний договір - це угода між трудовим колективом в особі профспілки й адміністрацією (власником) підприємства.

До колективного договору включаються обов’язки сторін: адміністрації - створіння безпечних умов праці, забезпечення зростання продуктивності й оплати праці, професійної підготовки і підвищення кваліфікації, соціального захисту працівників, їх участь у використанні прибутку; працівників - виконувати обов’язки, дотримуватися режиму роботи.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑