7. Припинення підприємницької діяльності

Підприємства можуть припинити свою діяльність не тільки з причини нерентабельності, а й тому, що змінюють форму функціонування, об’єднуються з іншими підприємствами, відокремлюються з розподілом майна та ін. Припинення діяльності суб’єкта підприємництва здійснюється двома шляхами – реорганізацією та ліквідацією.

Підприємство реорганізується у випадках:

· злиття з іншим підприємством та утворення в результаті нового підприємства, до якого переходять усі майнові права та обов’язки обох підприємств;

· приєднання одного підприємства до іншого. В результаті до останнього переходять усі майнові права та обов’язки підприємства, що приєднуються;

· поділу підприємства. Новим підприємствам, що виникли, переходять за домовленістю сторін, у відповідних частинах (частках) майнові права і обов’язки розділеного підприємства;

· виділення з підприємства одного або кількох нових, яким переходять за актом (балансом) у відповідних частинах (частках) майнові права і обов’язки реорганізованого підприємства;

· перетворення одного підприємства в інше. До нового підприємства переходять усі майнові права і обов’язки реорганізованого.

Ліквідація підприємства здійснюється:

· з власної ініціативи підприємця;

· за рішенням вищого органу підприємства ;

· у разі закінчення строку дії ліцензії або її анулювання;

· на підставі рішення суду або арбітражного суду: за клопотанням банківських органів у разі неплатоспроможності та визнання його банкрутом; контролюючих органів за систематичне або грубе порушення чинного законодавства;

· за іншими підставами, передбаченими засновницькими документами та законодавчими актами України.

Підсумки теми

Обравши вид діяльності, визначивши найбільш ефективну форму організації і прийнявши остаточне рішення, можна переходити до наступних етапів – підготовки засновницьких документів та державної реєстрації фірми.

Підприємство повинно діяти у межах, визначених законодавством. Його діяльність регламентується законами а також такими документами як засновницький договір, Статут, трудовий договір, господарський договір.

У законах визначається порядок утворення, функції, структура управління, права, обов’язки власників, які відображаються і деталізуються в засновницьких документах, які розробляються стосовно до особливостей конкретного підприємства.

Засновницькими документами, що підтверджують статус юридичної особи і без яких неможливо заснувати фірму, є статут та установчий договір підприємства (фірми).Статут підприємства – це офіційно зареєстрований документ, який визначає форму власності підприємства, сферу його діяльності, спосіб управління та контролю, порядок утворення майна підприємства та розподілу прибутку, порядок реорганізації та інші положення, які регламентують діяльність юридичної особи. Установчий договір – це угода (договір), яка укладається між двома або кількома засновниками щодо створення підприємства (фірми) певним шляхом.

Статутний фонд – це сукупність грошових коштів та майна, яка необхідна для організації та початку функціонування підприємства (фірми).

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності проводиться у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради за місцезнаходженням або місцем проживання суб’єкта, якщо інше не передбачено законом протягом п’яти робочих днів з дня надходження всіх необхідних документів, після чого видається свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка.

Припинення діяльності суб’єкта підприємництва здійснюється двома шляхами – реорганізацією та ліквідацією.

Література для самостійного поглибленого вивчення теми: 1,2,3,5,8,9,10.

Додаток

--------- районна державна

адміністрація м. ----------

№-------------------

від “---”--------- --- р.

Заступник голови ---------.

ЗРАЗОК УСТАНОВЧОГО ДОГОВОРУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Фірма ----------------------------------------------------------------------------------

м. ---------------- “--”-------- --- Р.

Засновники (учасники) фірми “--------------------------------------------------------------”

юридичні особи: --------------------------------------------------------------------------

(перелік) та фізичні особи: -----------------------------------------------------------------

(перелік) керуючись чинним законодавством, уклали цей договір про таке:

1. Загальні положення

1.1. Учасники засновують товариство з обмеженою відповідальні­стю " --------" далі - "фірма", яке працює на принципах повного господарсько-комерційного розрахунку, самофінансування.

1.2. Фірма є самостійним господарським суб'єктом. Вона має пра­во від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді, арбітражному суді.

1.3. Фірма має право створювати філії, представництва, дочірні підприємства, бути учасником громадських об'єднань, організацій як на території України, так і за її межами.

1.4. Фірма створюється на необмежений строк.

2. Юридичний статус

2.1. Фірма є товариством з обмеженою відповідальністю, є юри­дичною особою, набуває свої права з моменту державної реєстрації.

2.2. Фірма має самостійний баланс і рахунки в банку, в тому числі валютний, печатку зі своїм найменуванням, круглу печатку і куто­вий штамп, бланки, товарні й фірмові знаки, інші реквізити.

2.3. Правовою підставою створення і функціонування фірми є Закони України "Про власність", "Про підприємства в Україні", "Про підприємництво", "Про господарські товариства", інші законодавчі та нормативні акти України. У своїй діяльності фірма керується також установчим договором, статутом.

2.4. Юридична адреса фірми ---------------------

 

3. Види діяльності

3.1. Види підприємницької діяльності визначено у статуті фірми і одностайно схвалено всіма учасниками. Вони не суперечать чин­ному законодавству України.

3.2. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, патентуван­ню, здійснюються після одержання спеціального дозволу, отримання ліцензії або торгового патенту в установленому законодавчими актами порядку.

4. Статутний фонд. Вклади засновників учасників

4.1. Для забезпечення діяльності фірми за рахунок грошових внесків засновників, учасників утворюється статутний фонд у розмірі --------- грн.

 4.2. Засновники, учасники вносять до статутного фонду фірми кошти в таких розмірах —-------------------------------------------------------------------------------------------

 (повністю прізвище, ім'я, по батькові. Скільки коштів вніс

 ----------------------------------------

і яка його частка у % до загального статутного фонду).

Грошові кошти вносяться на тимчасовий банківський рахунок фірми.

Майно, а також документи щодо майнових прав та об'єктів інте­лектуальної власності, що внесені до статутного фонду як особисті внески, передаються фірмі й зберігаються в установі банку.

4.3. До моменту реєстрації кожен учасник зобов'язаний внести [первісний вклад у розмірі не менше 30 % свого внеску у статутний фонд. Решту вкладу учасник повинен внести не пізніше ніж через І рік після державної реєстрації фірми. У разі невиконання цього зобов'язання у визначений строк, учасник сплачує за час прострочки 10 % річних із недовнесеної суми. Учаснику фірми, який по­вністю вніс свій вклад, видається свідоцтво фірми.

4.4. Учасник фірми може поступитися своєю часткою або її час­тиною одному чи декільком учасникам товариства або третім особам.

Учасники фірми користуються переважним правом придбати частку (її частину) учасника, який нею поступився, пропорційно до Їхніх часток у статутному фонді фірми або в іншому погодженому між ними розмірі.

Передання частки (її частини) третім особам відбувається тільки після повного внесення вкладу учасником, який нею поступається. Під час передання частки (її частини) іншому учаснику фірми або третій особі відбувається одночасний перехід до останніх всіх [прав та обов'язків, що належали учаснику який нею поступився 'повністю або частково

4.5. Статутний фонд та все майно фірми, придбане за його раху­нок, є власністю засновників, учасників. Вони виступають як співвлас­ники у межах частки свого вкладу.

4.6. Статутний фонд фірми може бути збільшений або зменше­ний за рішенням засновників (зборів учасників). Зміна вартості майна, внесеного як вклад, і додаткові внески учасників не вплива­ють на обсяг їхньої частки у статутному фонді.

Зменшення статутного фонду здійснюється на підставі ст.56 За­кону України "Про господарські товариства".

Рішення про зменшення статутного фонду за наявності запере­чень кредиторів не допускається.

4.7. Учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями фірми в межах їхніх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади до статутного фонду, відповідають також у межах невнесеної частини вкладу.

Фірма не несе відповідальності за зобов'язаннями учасників. Фірма несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім наяв­ним майном і коштами.

4.8. У зв'язку з ліквідацією (смертю) учасника фірми, право­наступники (спадкоємці) мають переважне право до вступу до фірми. При відмові правонаступника від вступу до фірми або при відмові фірми в його прийомі, йому відшкодується відповідна доля майна, що належала учаснику.

5. Обов'язки та права засновників, учасників

5.1. Засновниками та учасниками фірми на добровільних заса­дах можуть бути як українські, так і зарубіжні підприємства, органі­зації, установи, які є юридичними особами, а також українські та іноземні громадяни. Юридичні особи та громадяни, у тому числі й іноземні, можуть виступати також засновниками-спонсорами.

5.2. Фізичні особи, громадяни України --------------------------------------------------------

(прізвище, ім'я, по батькові)

є засновниками, учасниками фірми, співвласниками статутного фонду в межах частки свого вкладу, вони ж є колективними власниками фірми.

5.3. Фірма може приймати до свого складу нових засновників, учасників, у тому числі іноземних, як юридичних, так і фізичних осіб. Кооптація нових учасників може здійснюватися з метою роз­ширення напрямків і обсягів діяльності фірми на підставі одно­стайного рішення зборів учасників.

Учасник, що кооптується, вносить на рахунок фірми свою частку, розмір якої визначається зборами учасників у вітчизняній або іно­земній валюті, а також шляхом передачі фірмі майнових і немайнових прав, які належать учаснику на праві власності.

5.4. Обов'язки засновників, учасників:

— своєчасно внести вклади у формування майна фірми;

— нести витрати, пов'язані зі створення фірми, а також з держав­ною реєстрацією;

— виконувати свої обов'язки перед фірмою, у тому числі сплачу­вати кошти в обсягах і порядку, встановлених фірмою;

— здійснювати захист законних прав та інтересів фірми всіма можливими засобами;

— нести відповідальність за справи фірми;

— сприяти ресурсному, технологічному та інформаційному за­безпеченню фірми;

— зберігати комерційну таємницю;

— додержуватися умов цього договору, статуту фірми, укладених комерційних угод;

— забезпечувати підготовку установчих документів;

— затверджувати статут фірми та реєструвати його в районній державній адміністрації.

5.5. Засновники, учасники зобов'язуються додатково:

— всебічно підтримувати фірму та співпрацювати з нею;

— за особистими інтересами не виступати як конкурент фірми (винятки потребують рішення зборів учасників).

5.6. Обов'язки фірми:

— самостійно здійснювати господарську діяльність, виходячи із замовлень та реального споживчого попиту відповідно до статуту фірми, установчого договору та чинного законодавства України;

— планувати господарську діяльність за договорами з постачаль­никами, замовниками, покупцями;

— забезпечувати самооплатність фірми та одержання необхід­них розмірів прибутків (доходів) для її розвитку;

— надавати засновникам, учасникам більшу перевагу для розмі­щення замовлень, одержання послуг, пільг;

— у встановлені строки вносити першочергові платежі-відраху­вання засновникам, учасникам, здійснювати розрахунки з бюджетом;

— здійснювати у порядку, встановленому державою, статистичне звітування про діяльність фірми, первинний облік та бухгалтерське звітування;

— раз на рік (у січні) звітувати за результатами господарської діяльності перед зборами учасників;

— забезпечувати суворий контроль за режимом економії всіх видів матеріальних ресурсів; дбайливо ставитись до збереження майна;

— нести витрати з обов'язкового страхування майна фірми;

— поліпшувати умови праці та побуту працівників;

— додержуватися правил охорони праці й техніки безпеки, ре­жиму роботи та відпочинку, соціального забезпечення та соціального страхування працівників відповідно до чинного законодавства України;

- самостійно вирішувати питання кадрового забезпечення гос­подарських процесів, застосування різноманітних форм залучення трудових ресурсів, передбачених чинним законодавством України;

— самостійно визначати порядок, спрямування та використання прибутку (доходу), що залишився після першочергових платежів, відрахувань на користь засновників, учасників, покриття матеріаль­них витрат та податків;

— після належних відрахувань виплачувати засновникам, учас­никам відповідну частку прибутку.

5.7. Права засновників та учасників:

— одержувати частку прибутку (доходу), яка належить до розпо­ділу, пропорційно до вкладених коштів у грошовій або натуральній формі, відповідно до укладеного договору;

— презентувати інтереси фірми на переговорах з укладання до­говорів, встановлювати вигідні комерційні зв’язки, необхідні для її ефективного функціонування;

— обирати (призначати) генерального директора фірми, встанов­лювати йому заробітну плату;

— одержувати інформацію, довідки з усіх питань, пов'язаних із діяльністю фірми;

— ознайомлюватися в будь-який час із документацією фірми та її майновими цінностями;

— брати участь у керівництві фірмою через органи, сформовані нею;

— здійснювати контроль особисто або за допомогою уповноваже­ного ревізора (який має повноваження) за діяльністю фірми:

— вийти зі складу засновників або учасників після письмового повідомлення, зробленого за три місяці до цього, згідно з порядком, визначеним цим договором.

5.8. Права фірми викладено в статуті фірми і схвалено всіма засновниками, учасниками. Крім того, фірма має право:

— здійснювати свою діяльність на підставі не тільки безготівко­вого розрахунку, а й за готівку як з організаціями, так і з громадя­нами, в тому числі у вільно конвертованій валюті;

— самостійно вирішувати питання найму на роботу та звільнен­ня з роботи, комплектування персоналу, при цьому не тільки за вільним наймом, а й зі складу учасників, членів їхніх сімей;

— широко використовувати контрактну систему при прийнятті на роботу;

- самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші соціальні пільги в ме­жах зароблених коштів, спрямованих на споживання;

— заохочувати працівників за ініціативу та підприємливість, які позитивно впливають на збільшення прибутку (доходу);

- використовувати автотранспорт, переміщення, устаткування, інструмент та інші засоби виробництва, які належать співробітни­кам фірми, засновникам, учасникам із відшкодуванням їхнім влас­никам витрат в установленому порядку;

— інші права ----------------------------------------------------------------------------

6. Управління фірмою

6.1. Реалізуючи своє право власників, засновники, учасники до­мовилися брати участь в управлінні фірмою через вищий, виконав­чий та контролюючий органи.

6.2. Вищим органом фірми є збори учасників. У складі вищого органу (зборів) беруть участь усі засновники і учасники або їхні повноважні представники. Представники учасників призначають­ся ними постійно або на певний строк. Повноваження представ­ників учасників підтверджуються дорученнями, оформленими відпо­відно до вимог чинного законодавства.

Збори учасників очолює голова зборів, який за посадою є прези­дентом фірми.

На засіданнях зборів учасники мають кількість голосів відповід­но до розміру їхніх часток у статутному фонді фірми.

6.3. Виконавчим органом фірми є дирекція, до складу якої мо­жуть входити як учасники, так і особи, що працюють за трудовими

контрактами.

Дирекцію очолює генеральний директор, який обирається (при­значається) зборами учасників, несе персональну відповідальність за діяльність дирекції як виконавчого органу перед зборами учас­ників.

Повноваження дирекції і генерального директора регулюються статутом та іншими внутрішніми нормативними актами фірми.

6.4. Контролюючий орган очолює голова ревізійної комісії, який виконує свої функції на підставі ст.63 Закону України "Про госпо­дарські товариства". Він здійснює контроль за фінансовою та госпо­дарською діяльністю фірми. Голова ревізійної комісії обирається І (призначається) зборами учасників.

6.5. Структуру управління фірмою викладено у статуті й схвалено всіма засновниками і учасниками.

 7. Розподіл прибутку

7.1. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні фірми.

Прибуток фірми, за винятком сум по взаємовідносинах з дер­жавним бюджетом, сум, спрямованих на утворення і поповнення фондів фірми, інших сплат з прибутку, розподіляється між учасни­ками пропорційно до їхніх часток у статутному фонді.

7.2. Розподіл прибутку може здійснюватись як у грошовому, так і в натуральному виразі. Прибуток розподіляється між учасниками за річними підсумками діяльності фірми.

7.3. Збори учасників можуть прийняти рішення про зміну по­рядку розподілу прибутку з урахуванням особистого внеску учас­ника в діяльність фірми.

7.4. Розподіл прибутку (доходів) здійснюється згідно зі стату­том фірми, цим установчим договором, де визначено частки учас­ників, і Положенням про розподіл прибутку (доходу).

8. Інші умови

8.1. Фірма створює резервний фонд у розмірі 25 % статутного фонду, а також інші фонди, передбачені законодавством України і статутом. Розмір щорічних відрахувань у резервний фонд стано­вить 5 % від чистого прибутку.

8.2. Обсяг комерційної інформації, яка не підлягає розголошен­ню, визначається зборами учасників. Кожен з учасників повинен вживати заходів для забезпечення таємниці комерційної інформації.

8.3. Можливі збитки фірма відшкодовує за рахунок власних коштів.

8.4. При нерентабельній роботі фірми збитки відшкодовуються за рахунок резервного фонду, фондів виробничого та соціального розвитку, оплати праці, за рахунок реалізації майна фірми, в тому числі за рахунок частки всіх учасників (за браком власних коштів), за рахунок додаткових цілісних внесків учасників на проведення заходів щодо ліквідації збитків.

8.5. Цей договір та статут фірми можна змінити або доповнити за згодою зборів учасників із наступною державною реєстрацією у районній державній адміністрації за місцем розташування фірми.

9. Умови розірвання договору

9.1. Розірвання договору або його перегляд може здійснюватися за пропозицією однієї зі сторін у зв'язку зі змінами умов господа­рювання, ліквідацією або реорганізацією фірми.

9.2. Ліквідація або реорганізація фірми (злиття, поділ, виділення, перетворення) проводиться за рішенням зборів учасників або на підставах, передбачених законодавством України.

Ліквідація фірми проводиться призначеною учасниками ліквіда­ційною комісією, а у випадку припинення діяльності фірми за рішен­ням іншого правомочного органу — ліквідаційною комісією, при­значеною цим органом.

Припинення діяльності фірми здійснюється на підставі ст. 19, 20, 21, 22 Закону України "Про господарські товариства".

9.3. У випадку ліквідації фірми її майно і фінансові кошти після розрахунків із бюджетом, кредитами, сплати вартості вкладів учас­никам фірми (їхніми спадкоємцями) розподіляються між заснов­никами (їхніми спадкоємцям) пропорційно до їхньої частки у майні відповідно до положень, передбачених статутом, установчим догово­ром та чинним законодавством України.

9.4. Засновник, учасник може вимагати змін або розірвання до­говору за таких умов:

— фірма порушує умови користування майном, передбачені дого­вором, зборами учасників, за наявності коштів на рахунках;

— фірма не здійснює відповідні відрахування від прибутку за­сновникам, учасникам протягом 9 місяців або строку, встановлено­го законодавством.

9.5. Фірма має право вимагати змін або дострокового розірвання договору за таких умов:

— засновники не забезпечують необхідними умовами діяльність фірми;

— майно виявляється непридатним для використання через об­ставини, незалежні від фірми.

9.6. Під час ліквідації або реорганізації фірми статутний фонд як власність засновників, учасників і прибуток, що залишився (після всіх розрахунків), розподіляються між ними пропорційно до їхньої частки у статутному фонді. У випадку непередбачених обставин — успадковується їхніми сім'ями, прямими спадкоємцями.

9.7. Повідомлення про вихід засновника, учасника з договору подається у письмовій формі за три місяці. Вибуття не вивільняє його від раніше прийнятих рішень чи зобов'язань щодо фірми і (або) будь-якого із засновників, учасників.

Під час виходу засновника, учасника з фірми йому сплачується належна частина прибутку за рік, а також вартість майна фірми, пропорційна його частці у статутному фонді.

9.8. Виключення (звільнення) учасника фірми здійснюється на підставі ст. 64 Закону України "Про господарські товариства".

 

10. Відповідальність за порушення договору

10.1. У випадку невиконання або неналежного виконання од­ним із засновників, учасників зобов'язань цього договору він пови­нен відшкодувати іншим засновникам, учасникам заподіяні своєю діяльністю збитки. Обсяг збитків встановлюється фірмою, а в разі потреби — у законодавчому порядку. Втрачена вигода відшкоду­ванню не підлягає.

10.2. Спори між засновниками, засновниками та фірмою розгля­даються зборами учасників згідно з чинним законодавством України або в судових органах.

11. Умови та строки набуття договором чинності

11.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і засвід­чення нотаріальною конторою та діє до моменту ліквідації фірми.

11.2. Цей договір і статут фірми є документами рівноправної дії.

11.З.Установчий договір складено у------------- примірни­ках, причому усі вони мають однакову силу.

12. Сторони, які домовляються, їхні адреси та підписи

(підписи засвідчуються нотаріальною конторою)

ЗРАЗОК СТАТУТУ ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗАТВЕРДЖЕНО

----------------------------районна Зборами засновників, учасників

державна адміністрація протокол №-------------

м. ----------------------№------- від "---"--------- --- р.

від “----”--------------------р. Голова зборів------------

Заступник голови---------------- -----------------------

1. Загальні положення

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "----------", яке надалі буде називатися "Фірма", створюється на підставі зако­нодавства України та рішення засновників, учасників, організаторів фірми (протокол №--- від "---"----------- 200- р.)

1.2. Засновниками та учасниками фірми є особи:

юридичні ----------------------------------

фізичні -----------------------------------

1.3. Фірма користується правом юридичної особи з моменту державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства і створюється на необмежений строк.

Вона має самостійний баланс, розрахунковий та інші (в тому числі й валютний) рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням кутовий штамп, штампи, круглу печатку з власним найменуванням фірмові бланки, товарні знаки, емблему та інші реквізити.

1.4. Фірма працює на принципах повного господарського розра­хунку, самофінансування та самоуправління.

1.5. Фірма має право:

— займатися всіма видами діяльності, викладеними у цьому ста­туті як на території України, так і за кордоном, і виробляти та реа­лізувати продукцію, здійснювати роботи і послуги, вступати у госпо­дарсько-комерційні відносини як з юридичними, так і фізичними особами, в тому числі іноземними;

— придбавати, відчужувати рухоме та нерухоме майно, брати і здавати його в оренду;

— всю діяльність здійснювати на власних та орендних виробни­чих площах як на території України, так і за її межами:

— укладати як на території України, так і за кордоном різні угоди, в тому числі купівлі-продажу, постачання, оренди, позики, пе­ревезення, страхування, доручення, комісії, збереження, спільної зов­нішньоторговельної діяльності, кредитні, вексельні та інші операції, брати участь у торгах, давати гарантії, придбавати та надавати право на охоронні документи та Їхнє використання;

— випускати власні цінні папери, акції та придбавати цінні па­пери, акції інших підприємств, організацій, установ;

- брати участь своїми коштами в акціонерних, спільних та інших підприємствах, у тому числі за участю іноземних, юридичних та фі­зичних осіб;

— здійснювати експортно-імпортні операції, користуватися по­слугами сторонніх організацій, займатися посередницькою діяльні­стю;

— відкривати та використовувати рахунки для проведення гро­шових операцій у національній та іноземній валюті в банках Украї­ни та інших держав; провадити конвертацію грошей згідно з чин­ним законодавством;

— реалізувати товари як за готівку, так і за безготівковим роз­рахунком чи бартером;

— одержувати від національних, комерційних, валютних банків України та інших держав довго-, середньо- та короткострокові кре­дити, в тому числі валютні; надавати позики, кредити іншим фірмам, організаціям, фізичним особам; створювати структурні підрозділи, які відповідали б цілям і видам діяльності фірми;

— створювати цехи, майстерні, бюро, дільниці, відділення, інші господарчі структурні підрозділи;

— організовувати малі підприємства, філії, представництва, дочірні підприємства не тільки в Україні, а й за кордоном;

— виступати засновниками чи учасниками підприємств, госпо­дарських товариств будь-яких форм власності, різноманітних об'єд­нань, фондів і громадських організацій, спільних підприємств з іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за її межами;

— створювати постійні та тимчасові колективи для виконання робіт та видів діяльності, що передбачені статутом, затверджувати штати фірми, її структурних підрозділів, системи та розміри оплати праці, застосовувати систему контрактів при наймі працівників на роботу ;

— згідно зі статутом розробляти методики, інструкції, положен­ня та інші документи, необхідні для організації і здійснення влас­ної діяльності.

1.6. Для ефективного функціонування фірмі надаються також права, які викладено в законах України "Про власність", "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства", "Про зов­нішньоекономічну діяльність", "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про приватизаційні папери" та ін., установчому договорі та цьому статуті. Фірма несе обов'язки, передбачені цими документами, здійснює інші права, надані чинним законодавством України та міжнародними законодавчими актами,

1.7. Держава, її органи не несуть відповідальності за обов'язки фірми. Фірма не відповідає за обов'язки держави, її органів.

1.8. Юридична адреса фірми: —————————————————————

1.9. Повне найменування фірми: --------------------

Скорочене найменування фірми: -------------------

2. Мета та предмет діяльності фірми

2.1. Основна мета фірми — виробництво та збут власної продукції, робіт, послуг, насичення ринку високоякісними товарами, сприяння розвитку науково-технічного прогресу та впровадженню його результатів у суспільне виробництво і на основі одержаного прибутку задоволення економічних та соціальних інтересів працівників, засновників, власників майна фірми.

2.2. Предметом діяльності фірми є: ----------------

———————————————————————————————————————————

(перелік видів підприємницької діяльності)

3. Майно фірми

3.1. Фірма є власником майна, переданого засновниками, учасниками, продукції, виробленої в результаті господарської діяльності одержаних доходів, а також іншого майна, яке придбане на підставах, передбачених законодавством.

3.2. Для забезпечення діяльності фірми за рахунок внесків за­сновників, учасників створюється статутний фонд у розмірі --- гри.

3.3. Внески можуть бути зроблені у вигляді будівель і споруд обладнання, інших матеріальних цінностей, цінних паперів, об'єктів інтелектуальної власності.

3.4. Статутний фонд може бути збільшений за рахунок додатко­вих вкладів та відрахувань від прибутку, одержаного в результаті господарської діяльності.

Зменшення розміру статутного фонду за наявності заперечень кредиторів не допускається. Внесення змін у статутний фонд фірми здійснюється за рішенням зборів учасників.

3.5. Джерелами формування майна фірми є:

— статутний фонд, переданий фірмі засновниками, учасниками у порядку та обсягах, визначених установчим договором;

— доходи, одержані фірмою від господарської діяльності;

— доходи від реалізації цінних паперів:

— кредити банків та інші позичкові кошти:

— безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян;

— інші джерела, не заборонені законодавством.

3.6. Учасники фірми несуть майнову відповідальність за зобо­в'язаннями фірми в межах своїх часток у статутному фонді.

3.7. Фонди фірми утворюються згідно з чинним законодавством, цим статутом та установчим договором. Невикористані в поточному році кошти переносяться на наступний рік і вилученню не підлягають.

3.8. Фірма може повністю або частково викуповувати орендова­не майно. Умови, порядок та строки викупу визначаються відповід­ними умовами. Викуп орендованого майна може бути здійснено в формі одноразової сплати або кількох внесків.

3.9. Майно фірми підлягає страхуванню за рішенням зборів учас­ників та відповідно до чинного законодавства.

3.10. Кошти фірми використовуються на:

— організацію, розвиток та розширення виробничої діяльності, оплату праці працівників фірми;

— участь у роботі спільних підприємств;

— купівлю акцій та інших цінних паперів;

— вирішення питань соціального розвитку, в тому числі поліп­шення умов праці, життя та здоров'я працівників фірми;

— та інші цілі.

4. Органи управління

4.1. Управління фірмою здійснюється відповідно до статуту з поєднанням прав власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.

4.2. Фірма самостійно визначає структуру управління та вста­новлює штати.

4.3. Взаємовідносини між засновниками, учасниками здійсню­ються відповідно до статуту фірми, установчого договору та чинного законодавства України.

4.4. Засновниками та учасниками фірми на добровільних заса­дах можуть бути як українські, так і зарубіжні підприємства, організації, що мають статус юридичної особи, а також українські та іноземні громадяни. Юридичні особи і громадяни можуть виступати також засновниками-спонсорами.

4.5. Органами управління фірми є:

— вищий орган управління, через який у прийнятті рішень бе­руть участь власники;

— виконавчий орган, який формується вищим органом і здійснює керівництво його поточною діяльністю;

— контролюючий орган, який здійснює ревізію фінансово-госпо­дарської діяльності фірми.

За рішенням вищого органу можуть бути створені й інші ланки управління.

4.6. Вищим органом управління є збори учасників. У зборах мають право брати участь всі учасники товариства, незалежно від їхнього внеску до статутного фонду фірми.

Кількість голосів кожного з учасників встановлюється пропорційно до його вкладу до статутного фонду фірми,

До компетенції зборів учасників належить:

— визначення основних напрямків діяльності фірми, затверджен­ня планів та звітів про їхнє виконання;

— прийняття статуту і внесення до нього змін та доповнень;

— прийняття регламенту роботи вищого органу;

— розгляд положень про дирекцію, ревізійну комісію, інші структурні підрозділи;

— встановлення обсягів, додаткових внесків та порядку їхнього внесення засновниками;

— визначення організаційної структури фірми;

— обрання генерального директора;

— обрання та відкликання членів дирекції та ревізійної комісії

— визначення фондів, порядок їхнього формування та використання;

— розподіл прибутку фірми;

— розгляд пропозицій про створення нових підприємств, органі­зацій, філій та представництв;

— прийняття рішень про вступ фірми в асоціації, союзи, концерни та інші об'єднання;

— вирішення питання про придбання фірмою частки учасника;

— прийняття рішень про припинення діяльності фірми, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення вищого органу є обов'язковими для виконання всіма засновниками, учасниками фірми. Збори веде голова зборів.

4.7. Виконавчим органом фірми є дирекція. До її компетенції належать питання поточної діяльності фірми з організації як внут­рішньої роботи, так і зовнішньоекономічної діяльності.

Виконавчий орган очолює генеральний директор, який обираєть­ся (призначається) зборами учасників.

Як керівник виконавчого органу генеральний директор виконує такі функції:

— самостійно вирішує всі питання діяльності фірми, за винят­ком тих, які є компетенцією зборів учасників;

— без доручення діє від імені фірми, представляє її інтереси;

— розпоряджається майном фірми, укладає договори, видає дору­чення, затверджує положення, інструкції, підписує звіти, грошові до­кументи;

— вступає у господарські відносини з підприємствами, організаці­ями, громадянами на підставі укладених договорів, установчого до­говору та цього статуту;

— здійснює контроль за виконанням рішень зборів учасників;

— виступає позивачем та відповідачем у судах, арбітражних судах;

— відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки фірми, в тому числі валютні;

— затверджує штат фірми, видає накази та розпорядження, обо­в'язкові для всіх працівників фірми;

— здійснює права і несе обов'язки згідно з установчим догово­ром, статутом та законами України.

4.8. Підрозділи фірми очолюють керівники, призначені генераль­ним директором. Головний (старший) бухгалтер фірми призначаєть­ся на посаду та звільняється з неї генеральним директором відпо­відно до встановленого порядку.

4.9. Функціональні обов'язки та компетенція засновника гене­рального директора, керівників структурних підрозділів визнача­ються відповідними положеннями і посадовими інструкціями, за­твердженими генеральним директором фірми.

4.10. Контролюючим органом фірми є ревізійна комісія, яка оби­рається зборами учасників і підпорядкована їм. Порядок Її діяль­ності, кількісний склад і компетентність затверджуються зборами учасників згідно зі статутом фірми. Контролюючий орган очолює голова ревізійної комісії.

5. Виробничо-господарська діяльність

Зовнішньоекономічна діяльність

5.1. Фірма самостійно планує основні напрямки своєї діяльності й визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, надані послуги, соціального розвитку фірми, підвищення прибутку.

5.2. Відносини фірми з іншими суб'єктами підприємницької діяльності здійснюються на підставі договорів (угод). 4

5.3. Фірма реалізує свою продукцію, послуги за цінами і тарифам ми, які встановлюються нею самостійно або на договірних засадах.

5.4. Фірма має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічної ну діяльність відповідно до законодавства України на підставі ва­лютної самоокупності та самофінансування.

5.5. Економічні зв'язки з іноземними підприємствами, міжна­родними організаціями, іноземними громадянами фірма здійснює на принципах взаємовигідності та рівноправності.

5.6. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності фірми

є-----------------------------------------

-------------------------------------------

(перелік)

5.7. Для проведення експортно-імпортних операцій фірма відкриває валютний рахунок, вільно вибирає банківсько-кредитні установи які вестимуть валютні рахунки та рахунки з іноземними суб'єкта­ми, додержуючися чинного законодавства України.

5.8. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок фірми і використовується нею самостійно. Валютні відрахування до державного та місцевого бюджетів здійснюються з валютної виручки фірми після відрахування прямих витрат, виконаних нею зі своїх валютних коштів.

5.9. Фірма відповідає своїм майном перед іноземними партнерами за невиконання договірних зобов'язань зі своєї сторони.

5.10. З метою забезпечення стабільності фінансового стану І відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні стихійним лихом та іншими непередбаченими обставинами, фірма укладає договори страхування щодо свого майна та майнових інтересів через систему державного і комерційного страхування.

 6. Трудові відносини та соціальний розвиток

6.1. Трудовий колектив фірми — це всі громадяни, які беруть участь у її діяльності на підставі трудового договору (контракту) що регулює трудові відносини працівника з фірмою.

6.2. Фірма здійснює організацію та регулювання праці, заходи щодо забезпечення трудової та виробничої дисципліни, охорони праці виконання правил санітарії та техніки безпеки згідно з чинним законодавством України.

6.3. Фірма самостійно визначає загальну кількість працюючих, їхній професійний та кваліфікаційний склад, форми, системи і роз­міри оплати праці, порядок надання вихідних та відпусток, залучення до роботи тимчасових працівників та тих, які працюють за сумісництвом.

6.4. Трудові доходи працівників фірми визначаються їхнім осо­бистим трудовим внеском у кінцевий результат роботи, максималь­ними розмірами не обмежуються і регулюються податками.

6.5. Збори учасників товариства разом із трудовим колективом можуть встановлювати додатково, порівняно з чинним законодав­ством, трудові й соціально-побутові пільги для його працівників, ок­ремих категорій чи службовців.

6.6. Робота у фірмі зараховується у трудовий стаж відповідно до чинного законодавства.

6.7. Працівники фірми мають право на всі види соціального за­безпечення, які передбачено законодавчими актами. Фірма гарантує своїм працівникам заходи щодо соціального страхування, розви­ток матеріальної бази соціальної сфери, в тому числі житлового будівництва, створення умов для здорового побуту і відпочинку пра­цівників та їхніх сімей.

 

7. Розподіл прибутку та відшкодування збитків

7.1. Прибуток фірми утворюється з надходжень від господарсь­кої діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку фірми сплачуються відсотки за кредити банків, а також вносяться пе­редбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розра­хунків, залишається у повному розпорядженні фірми, яка відпо­відно до установчих документів визначає напрями його викорис­тання.

7.2. З чистого прибутку за визначеними фірмою нормативами утворюються: фонд розвитку виробництва, науки і техніки, фонд соціального розвитку, єдиний фонд оплати праці, резервний фонд, який має бути не меншим ніж 25 % від статутного. У разі потреби фірма може створювати інші фонди.

Порядок утворення та використання цих, а також інших фондів, необхідних для здійснення діяльності фірми, визначається положен­ням, що затверджується загальними зборами учасників.

7.3. Прибуток, який підлягає розподілу між засновниками, учас­никами фірми, розподіляється пропорційно до їхніх часток, внесе­них до статутного фонду.

7.4. За рішенням засновників та зборів учасників частина при­бутку може спрямовуватися на збільшення статутного фонду.

7.5. Збитки фірми відшкодовуються за рахунок резервного фон­ду, а якщо його коштів не вистачає — за рахунок інших коштів, які має фірма, а в разі недостатності — за рахунок реалізації майна фірми. Рішення про джерела покриття збитків приймається збора­ми учасників.

7.6. Учасники несуть відповідальність за діяльність фірми в ме­жах своїх часток у її майні. Фірма не відповідає за особистими зобо­в'язаннями своїх учасників.

8. Облік, звітність та контроль

8.1. Фірма здійснює оперативний та бухгалтерський облік ре­зультатів своєї діяльності, веде статистичну звітність і подає її в установленому обсязі органам державної статистики.

8.2. Контроль за окремими сторонами діяльності фірми здійснюється державною податковою службою та іншими органами згідно з чинним законодавством України.

Перевірка фінансової діяльності фірми може здійснюватися офіційно зареєстрованими аудиторськими організаціями.

8.3. Фірма має право не виконувати вимог контролюючих органів з питань, які не входять до їхньої компетенції, і не ознайомлювати з матеріалами, що не є предметом контролю.

8.4. Фінансовий рік фірми встановлюється з 1 січня по 31 груд­ня календарного року.

9. Реорганізація та ліквідація фірми

9.1. Припинення діяльності фірми відбувається шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації,

9.2. Реорганізація фірми відбувається за рішенням зборів учасників. При реорганізації фірми вся сукупність прав та обов'язків переходять до правонаступників,

9.3. Фірма ліквідується:

— після закінчення строку, на який вона створювалася;

— за рішенням зборів учасників;

— на підставі рішення суду або арбітражного суду в разі визнання її банкрутом, за поданням банківських органів у випадку її неплатоспроможності, за поданням органів, що контролюють її діяльність;

— у зв'язку з іншими підставами, передбаченими установчими документами та чинним законодавством України.

9.4. Ліквідація фірми здійснюється ліквідаційною комісією, ство­реною зборами учасників або органом, що прийняв рішення про ліквідацію фірми,

9.5. Майно фірми, кошти після розрахунків з бюджетом, креди­торами, оплати праці працівників розподіляються між засновників ми, учасниками пропорційно до їхніх часток у майні фірми, а також у порядку і на умовах, передбачених установчими" документами фірми та законодавчими актами України.

Майно, яке було передано фірмі учасниками у користування, повертається їм у натуральній формі без винагороди.

 9.6. Ліквідація фірми вважається завершеною, а фірма такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

9.7. Спори фірми з юридичними та фізичними особами, у тому числі іноземними, розглядаються згідно з чинним законодавством України.

Засновники, учасники юридичні особи ------------------

(перелік учасників, їхні підписи і печатка)

Засновники, учасники фізичні особи ------------------­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-

(перелік учасників, паспорт — серія, №, дата видачі, підписи)

 

ЗРАЗОК СТАТУТУ

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ---------------

(в умовах приватизації)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство ---------------------------- (надалі – Товариство) засновано згідно з рішенням -------------------------------------------- від ---------- 2002 р.

(названа органу державного управління)

№ ---- шляхом перетворення державного підприємства ---------------------------------------- у

(назва)

відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 р. № 210/93 "Про корпоратизацію державних підприємств".

1.2. Найменування Товариства

-------------------------------------------- ------------------------------------------

 (повне) (скорочене)

1.3. Місцезнаходження Товариства: ----------------------------------------------------

 (юридична адреса)

2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Цілі діяльності Товариства--------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Предметом діяльності Товариства є ------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. Товариство є правонаступником державного підприємства -----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

(назва державного підприємства)

3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі.

3.5. Товариство є власником:

· майна, переданого його засновником та учасниками у власність;

· продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;

· одержаних доходів;

· іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передано йому в користування, несе Товариство.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

3.6. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам і громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.7. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, фірмову марку та товарний знак, які затверджуються правлінням Товариства і реєструються в Торговельно-промисловій палаті, печатку зі своїм найменуванням.

3.8. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу щодо підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, виступати в суді, арбітражному суді та третейському суді.

3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

· випускати цінні папери;

· засновувати об’єднання та вступати в об’єднання з іншими суб’єктами господарської діяльності;

· створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства.

3.10. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються правлінням Товариства.

3.11. У період до прийняття рішення про продаж акцій Товариства, що є у державній власності (надалі – приватизація майна Товариства), при вирішенні питань щодо оплати праці його працівників, формування фонду споживання та відчуження майна, що входить до складу основних фондів Товариства, останнє керується нормами чинного законодавства, встановленими для державних підприємств.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства є держава в особі ------------------------------------------

(назва органу державного управління)

Акціонерами (учасниками) Товариства є:

· держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном (якщо 100% акцій Товариства належить державі);

· орган приватизації після передачі йому акцій засновником згідно з прийнятим рішенням про приватизацію майна Товариства;

· юридичні особи різних форм власності та фізичні особи України й інших країн, що набули прав власності на акції Товариства в процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.

4.2. Акціонери (учасники) мають право:

· брати участь у загальних зборах акціонерів;

· обиратися й бути обраними до спостережної ради, ревізійної комісії та інших органів Товариства з урахуванням зазначеного у п.8.3.1 цього Статуту;

· брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом;

· брати участь у розподілі прибутків Товариства та отримувати їх частку (дивіденди);

· отримувати інформацію при діяльність Товариства: на вимогу учасника Товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів;

· отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства, у разі його ліквідації;

· передавати акції, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом, заповідати їх у спадщину;

· користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства;

· учасники можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством.

4.3. Акціонери Товариства зобов’язані:

· додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариством;

· не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

· виконувати інші обов’язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

4.4. Акціонери відповідають зобов’язанням Товариства в межах належних їм акцій.

5. СТАТУТНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний фонд Товариства становить ----------------- тис. грн.

5.2. Статутний фонд поділено на ------- простих акцій номінальною вартістю ---------- грн. кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду.

5.4. Розмір статутного фонду після певної оплати всіх раніше випущених акцій може бути збільшено шляхом:

· випуску та реалізації у встановленому чинним законодавством порядку нових акцій за рахунок додаткових грошових або інших матеріальних внесків акціонерів;

· збільшення номінальної вартості випущених акцій.

Рішення про збільшення статутного фонду приймається вищим органом Товариства.

5.5. Розмір статутного фонду може бути зменшено за погодженням з кредиторами Товариства шляхом:

· зменшення номінальної вартості випущених акцій;

· анулювання акцій, які Товариство викупило в акціонерів.

Рішення про зменшення статутного фонду приймається в тому ж порядку, що й про його збільшення.

5.6. Рішення про зміну розміру статутного фонду набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство випускає акції у розмірі його статутного фонду і проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.2. За винятком передбаченого у п.6.3 цього Статуту, акціонери Товариства можуть розпоряджатися акціями Товариства будь-яким чином без обмежень, зокрема продавати чи іншим способом відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

6.3. Засновник, що володіє 100% акцій Товариства, не може відчужувати належні йому акції до прийняття рішення про приватизацію майна Товариства.

6.4. Після прийняття рішення про приватизацію майна Товариства засновник передає належну йому кількість акцій державному органу приватизації в порядку, визначеному Міністерством Фінансів України та Фондом державного майна України. Водночас, до органу приватизації переходять усі права та обов’язки акціонера Товариства.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим органом Товариства.

7.3. Товариство створює:

· резервний (страховий) фонд;

· фонд сплати дивідендів;

· інші фонди.

7.3.1. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі --------- тис. грн., що становить 25% статутного фонду Товариства. Резервний фонд використовується для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат. Рішення про використання коштів фонду приймається вищим органом управління Товариством. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5% чистого прибутку (доходу) Товариства до отримання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку й на інші цілі не використовуються.

7.3.2. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку (доходу) Товариства. Розмір планової та нарахованої за квартал (рік) суми цього фонду визначається вищим органом Товариства. Кошти з фонду виплачуються акціонерам пропорційно загальній вартості належних їм акцій. Виплата дивідендів здійснюється щокварталу (щороку) до ------------------ шляхом перерахування на рахунок акціонерів або іншим чином за рішення вищого органу Товариства. Нарахування та сплата дивідендів на частку акцій, що є в державній власності, проводяться щокварталу відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 р. № 44-93 "Про сплату дивідендів (частини прибутку) суб’єктами підприємницької діяльності, створеними за участю державних підприємств і організацій".

7.3.3. Фонд -------------------------------------------------------------------------

7.3.4. Фонд -------------------------------------------------------------------------

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Управління Товариством здійснюють:

· вищий орган Товариства відповідно до п.8.2 цього Статуту;

· спостережна рада;

· правління Товариства;

· ревізійна комісія.

8.2. Вищий орган Товариства:

8.2.1. Вищим органом Товариства є загальні збори. У період до набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами вищим органом Товариства є засновник як єдиний акціонер.

8.2.2. Засновник в особі органа, уповноваженого управляти державним майном, здійснює управління Товариством шляхом прийняття рішень (розпоряджень) з питань, що віднесені до його компетенції.

8.2.3. Правомочність загальних зборів та прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

8.2.4. До компетенції вищого органу Товариства належать:

· визначення організаційної структури Товариства;

· затвердження Статуту та внесення до нього змін і доповнень;

· обрання та відкликання членів спостережної ради Товариства (за винятком випадків, передбачених у п.8.3.1);

· обрання та відкликання членів правління та ревізійної комісії Товариства (за винятком випадків, передбачених у п.8.4.4);

· затвердження річних результатів діяльності Товариств, у тому числі його дочірніх підприємств, звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутків;

· визначення порядку покриття збитків;

· створення, реорганізація й ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів і положень;

· винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

· затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

· прийняття рішень про придбання Товариством власних акцій;

· затвердження угод, укладених на суму, що перевищує ------- відсотків статутного фонду Товариства;

· визначення умов сплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

· прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Вищий орган Товариства може розглядати й інші питання діяльності Товариства.

8.3. Спостережна рада.

8.3.1. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна Товариства, спостережна рада є органом Товариства, що з метою захисту інтересів держави та акціонерів здійснює контроль за діяльністю правління Товариства. Порядок її обрання й діяльності та питання, віднесені до її компетенції, визначаються відповідно до Положення про спостережну раду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1993 р. № 556, та пп. 8.3.2-8.3.9 цього Статуту.

Перші загальні збори акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна Товариства, обирають нову спостережну раду Товариства та визначають її компетенцію.

8.3.2. Спостережна рада Товариства складається з -------- членів. До її складу входять:

від ------------------------------------------ -------------------------чол.

(назва засновника) (кількість)

від ------------------------------------------ ------------------------чол.

(назва банківської установи) (кількість)

від ------------------------------------------ ------------------------ чол.

(назва трудового колективу) (кількість)

від ------------------------------------------ ----------------------- чол.

 (назва органу приватизації) (кількість)

8.3.3. Персональний склад спостережної ради та зміни в ньому затверджуються спільною постійно діючою комісією Міністерства економіки України, Міністерства Фінансів України та Фонду державного майна України за поданням засновника.

8.3.4. Спостережна рада:

· затверджує за поданням засновника голову правління Товариства (крім першого голови правління відповідно до п.8.4.4 цього Статуту);

· погоджує проведення операцій розпорядження нерухомим майном Товариства, балансова вартість якого перевищує ----------- тис. грн.;

· розглядає та затверджує звіти, які подають правління й ревізійна комісія за квартал, рік;

· аналізує дії правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, забезпечення номенклатури товарів, послуг;

· виступає в разі необхідності ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

· подає засновнику пропозиції з питань діяльності Товариства;

· здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю правління Товариства;

· вносить до органів приватизації пропозиції стосовно особливостей приватизації майна Товариства.

8.3.5. Спостережна рада має право:

· отримувати інформацію про діяльність Товариства;

· заслуховувати звіти правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;

· припиняти повноваження членів правління, яких вона затверджувала;

· залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.3.6. Спостережна рада не має права втручатися в оперативну діяльність правління Товариства.

8.3.7. Спостережна рада подає засновнику звіт про свою роботу за рік та звітує на перших загальних зборах акціонерів, що скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна Товариства. У разі визнання роботи спостережної ради незадовільною, засновник подає спільної постійно діючої комісії Міністерства економіки України, Міністерства Фінансів України та Фонду державного майна України пропозиції про зміни в її складі.

8.3.8. Засідання спостережної ради проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів. Рішення спостережної ради приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну, голос голови є вирішальним. Позачергові засідання спостережної ради скликаються на вимогу голови спостережної ради, 1/3 членів або правління Товариства.

8.3.9. Члени спостережної ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень. За виконання обов’язків члена спостережної ради виплачується щомісяця 6 мінімальних заробітних плат голові та 4 мінімальні заробітні плати іншим членам спостережної ради, а також додатково річна винагорода в розмірі 10% винагороди, яку отримує голова правління у встановленому порядку.

8.4. Правління Товариства:

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління.

8.4.2. До компетенції правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції Іншого органу Товариства. Вищий орган Товариства може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції правління.

8.4.3. Правління обирається на ------ років і підзвітне у своїй діяльності вищому органу та спостережної раді Товариства. Правління організує виконання їх рішень.

8.4.4. Правління Товариства складається з ------- членів. До складу правління входять:

· голова правління;

· 1-й заступник голови правління;

· заступник голови правління;

· заступник голови правління;

· головний бухгалтер Товариства.

Першим головою правління є ---------------------------------------------------------

 (прізвище, ім’я та по батькові)

Кандидатура наступного голови правління затверджується спостережною радою за поданням засновника.

Персональний склад правління затверджується спостережною радою за поданням голови правління.

Такий порядок формування персонального складу правління Товариства діє до перших загальних зборів акціонерів, які визначають новий порядок.

8.4.5. Голова правління керує роботою правління. Голова правління вправі без доручення здійснювати дії від імені Товариства, він уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення вищого органу Товариства та спостережної ради, представляти Товариство в його стосунках з іншими фізичними та юридичними особами, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства, організувати ведення протоколів.

Питання повноваження, умов діяльності та матеріального забезпечення голови правління зазначаються в контракті, який укладає з ним вищий орган Товариства.

8.4.6. Перший заступник голови правління Товариства допомагає голові у здійсненні його повноважень, заміщає голову в разі його відсутності, виконує рішення вищого органу Товариства та спостережної ради.

8.4.7. Заступник голови правління з питань -------------------------------------------

8.4.8. Заступник голови правління з питань -------------------------------------------

8.4.9. Головний бухгалтер Товариства -----------------------------------------------

8.4.10. Засідання правління Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні ½ його членів. Рішення правління приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну, голос голови є вирішальним. Позачергові засідання правління скликаються на вимогу голови правління або 1/3 його членів.

8.4.11. На підставі рішень, прийнятих правлінням, голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

8.5. Ревізійна комісія:

8.5.1. Перевірка господарсько-фінансової діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться ревізійною комісією, яка затверджується вищим органом Товариства.

Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу Товариства, спостережної ради, з власної ініціативи ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності не менше як 10% акцій.

8.5.2. Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому органу Товариства. Матеріали перевірок комісія подає вищому органу Товариства та спостережної раді.

Комісія складається з -------- членів.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.

8.5.3. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу.

8.5.4. Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновку ревізійної комісії вищий орган Товариства не вправі затверджувати баланс.

8.5.5. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергове скликання загальних зборів або проведення засідання спостережної ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства.

9.ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

 

9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку й обсязі органам державної статистики.

9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються вищим органом Товариства.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

 

10.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією вищого органу Товариства.

10.2. Рішення загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у ¾ голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням вищого органу Товариства.

11.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до правонаступників.

11.3. Товариство може бути ліквідовано:

· у випадку збитковості його діяльності;

· за рішенням вищого органу Товариства;

· на підставі рішення суду або арбітражного суду;

· за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

· у випадку визнання Товариства банкрутом;

· в інших випадках, передбачених законодавством.

11.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною вищим органом Товариства ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду або арбітражного суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження правління Товариства щодо управління його справами.

Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, заподіяні Товариству, його акціонерам та третім особам внаслідок її діяльності.

Про початок ліквідації Товариства та строк подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія сповіщає в офіційній пресі.

11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також оплати праці працівників Товариства розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій.

11.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

ЗРАЗОК УСТАНОВЧОГО ДОГОВОРУ ПРО СТВОРЕННЯ

ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

(в умовах приватизації)

"----" -------------------- 200-- р.

Засновниками закритого акціонерного Товариства виступають:

1. Орган приватизації ----------------------------------------------------------------

(назва органу приватизації)

в особі ------------------------------------------------------------------------------------

(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

2. Юридична особа ------------------------------------------------------------------

 (повна назва юридичної особи)

в особі ------------------------------------------------------------------------------------

 (прізвище, ім’я та по батькові, посада)

3. Фізична особа -------------------------------------------------------------------

(прізвище, ім’я та по батькові)

Сторони уклали договір про перетворення ---------------------------------------------

 (повна назва підприємства)

в закрите акціонерне товариство --------------------------------------------------------------

 (найменування товариства)

(надалі – Товариство), що знаходиться за адресою -----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

1. Товариство з моменту державної реєстрації є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи, товарний знак та інші реквізити.

2. Товариство може створювати на території України і за її межах дочірні підприємства, філії та представництва відповідно до чинного законодавства України та держави за місцем реєстрації.

3. Товариство може бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій, інших добровільних об’єднань.

4. Предметом діяльності Товариства є ------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

5. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо напрямів своєї діяльності.

6. Товариство може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, арбітражному суді та третейському суді.

7. Товариство у своєї діяльності керується чинним законодавством, цим Договором, Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

8. Права та обов’язки учасників Товариства визначаються його Статутом.

9. Товариство є власником:

· майна, переданого йому засновниками;

· майна, одержаного в результаті його фінансово-господарської діяльності, а також іншого, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

10. Для забезпечення діяльності Товариства створюється статутний фонд у розмірі

-------------------- ------------------грн. поділений на -----------простих акцій номінальною

 (писати літерами) (цифрами)

вартістю ---------------- грн. кожна.

 Статутний фонд створюється за рахунок внесків акціонерів в обмін на акції Товариства.

 Акціонери відповідають за зобов’язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.

 Усі акції розподіляються між засновниками Товариства таким чином:

------------------------------------------------------------------------------------------

11. До державної реєстрації Товариства учасники в ------- строк з моменту підписання цього Договору сплачують повну вартість належних їм акцій. У разі не виконання цього зобов’язання у визначений строк учасник сплачує за час прострочення 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.

12. У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25 відсотків статутного фонду за рахунок щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків від чистого прибутку Товариства.

Кошти фонду знаходяться в повному розпорядженні Товариства. Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду.

Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку і на інші цілі не витрачаються.

13. Органи управління Товариством, його організаційна структура визначаються статутом Товариства.

14. Контроль за фінансовою і господарською діяльністю правління Товариства здійснюється ревізійною комісією. Створення, кількісний склад та порядок діяльності ревізійної комісії визначаються статутом Товариства.

15. У разі ліквідації Товариства належні йому кошти розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій.

16. Договір набирає чинності з моменту його підписання учасниками.

17. Цей Договір складено в ------- примірниках, один з яких знаходиться у справах ---------

------------------------------- нотаріальної контори, а інші – в учасників.

18. Учасники:

1. Орган приватизації ----------------------------------------------------------------

 (повна назва та юридична адреса)

в особі ------------------------------------------------------------------------------------

(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

2. Юридична особа -----------------------------------------------------------------

 (повна назва та юридична адреса)

в особі ------------------------------------------------------------------------------------

(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

 3. Фізична особа -------------------------------------------------------------------

 (прізвище, ім’я та по батькові)

паспорт серія ------------ № -----------, виданий ------------- 199-- р.

------------------------------------------------------------------------------------------

(назва органу, що видав паспорт)

 Підписи учасників М.П.

ЗРАЗОК УСТАНОВЧОГО ДОГОВОРУ

закритого акціонерного товариства

------------------------------------------------------

-------------------- "----"----------200--р.

---------------------------------------------------------------------------- та -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, які є засновниками Товариства, далі - "Засновники", погодились створити закрите акці­онерне товариство ------------------------------------------- --------------------------------------------------------, далі - "Товариство".

Місцезнаходження Товариства: ---------------------------------------------------

1. ЦІЛІ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

1.1. Ціллю Товариства є задоволення потреб суспільства у науко­во-технічній продукції та послугах.

1.2. Предметом діяльності Товариства є:

- надання інформаційних послуг населенню;

- розробка програмної продукції;

- виробництво апаратно - програмних комплексів;

- надання науково - технічних, консультаційних, посередницьких та інших послуг;

- маркетинг та рекламна діяльність.

1.3. Товариство одержує дозволи (ліцензії) на окремі види діяльності, якщо це передбачена чинним законодавством.

1.4. Товариство зобов'язане одержати дозвіл на початок робіт в органах державного нагляду за охороною праці.

1.5. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії та представництва.

1.6. Діяльність товариства, проектування і розміщення обладнання та виробничих потужностей здійснюються відповідно о санітарними вимогами, нормами техніки безпеки і охорони праці, пожежної та екологічної безпеки, іншими обов'язковими вимогами та нормами і по узгодження з відповідними державними органами.

2. МАЙНО І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Майна Товариства становлять основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостій­ному балансі Товариства.

2.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Учасниками у власність;

- одержаних ним доходів;

- майна, набутого ним на підставах, не заборонених чинним законодавством;

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

2.3. Товариство самостійно визначає напрями використання чистого прибутку, що залишаються після внесення платежів, установлених чин­ним законодавством.

Відрахування до бюджету проводяться у порядку і розмірах, перед­бачених чинним законодавством.

2.4. Товариство створює страховий фонд, до якого щорічно відра­ховує не менш як 5 % від чистого прибутку ,поки він не досягне 25 % від розміру статутного фонду.

2.5. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави і Учасни­ків, а держава і Учасники не відповідають по зобов'язаннях Това­риства. У випадку, якщо належного Товариству майна не вистачає для покриття боргів і немає можливості для фінансового оздоровлення, Товариства може бути визначено банкрутом за рішенням суду або ар­бітражного суду.

2.6. У разі ліквідації (реорганізації) Учасника як юридичної особи його майнові права переходять до правонаступник.

3. СТАТУТНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА

3.1. Учасники створюють Статутний фонд Товариство у розмірі ---------------- (---------------------------) гривень.

Статутний фонд Товариства поділений на ----іменних акцій вартістю ------------------(--------------------------) гривень кожна.

3.2. Акції розподіляються між Засновниками таким чином:

- ----------------------------------------- ---іменних акцій або ---% Статутного фонду;

- ---------------------------------------- - --- іменних ак­цій або --- % Статутного фонду;

3.3. Після реєстрації Товариства перерозподіл акцій між акціонерами та зміни складу акціонерів регулюються рішеннями Зборів.

3.4, Не менше як 50 відсотків номінальної вартості акцій, розподілених між Засновниками повинно бути внесено до дня скликання установчих зборів.

 Повна вартість акцій повинна бути оплачена не пізніше року після реєстрації Товариства.

 У разі не сплати в установлений строк боржник сплачує за час прострочення 10 % річних від суми простроченого платежу.

 При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу Товариство має право реалізувати ці акції.

4. ПОРЯДОК ЗБІЛЬШЕННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ

4.1. Товариство має право збільшувати Статутний фонд шляхом ви­пуску нових акцій або збільшення їх номінальної вартості, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної та зменшувати Статутний фонд шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшеним кількості акції.

Зменшення Статутного фонду при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

4.2. У разі зменшення Статутного фонду Товариство відшкодує власнику акцій збитки, пов'язані з змінами Статутного фонду.

5. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, а також внесення податків та пла­тежів, які передбачені законодавством України.

Чистий прибуток , одержаний після зазначених розрахунків залишається в повному розпорядженні Товариства. Напрямки використання чистого прибутку вирішуються загальними зборами акціонерів Товариства.

5.2. Порядок покриття збитків Товариства визначається загальними зборами акціонерів.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

6.1. Органами управління Товариством є загальні збори акціонерів Товариства та Виконавчий директор. Контрольним органом є Ревізійна комісія.

Загальні збори Товариства

6.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства, які далі іменуються "Збори".

У Зборах можуть брати участь, з правом дорадчого голосу і члени виконавчих органів, які не є акціонерами.

6.3. До компетенції Зборів належить:

а) затвердження основних напрямків діяльності Товариства і затвердження планів та звітів про їх виконання;

б) затвердження річних результатів діяльності Товариства, вклю­чаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутну, визначення порядку покриття збитків, прийняття рішень про взяття кредитів;

в) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

г) вирішення питання про придбання Товариством часток його Учасників, купівля цінних паперів;

д) прийняття рішення про укладення господарських договорів на суму, що перевищує 1000(одну тисячу) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, затвердження договорів (угод) , укладених Товариством на суму в межах від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

е) укладення та розірвання трудового контракту з Виконавчим директором Товариства;

ж) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

з) визначення умов оплати праці службових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

и) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

і) прийняття рішення пре припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

к) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових окладів;

л) внесення змін до статуту Товариства;

м) виключення учасника з Товариства;

н) зміни і доповнення Установчого договору.

Рішення Зборів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів , які беруть участь у зборах , з таких питань: а) зміна статуту Товариства; б) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства; в) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів , які беруть участь у зборах.

6.4. Акціонери на Зборах мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному фонді Товариства.

Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні акціонери (Представники), що холодіють у сукупності більш як 60% голосів, а з питань, які потребують одностайності - всі акціонери.

6.5. Будь-який з акціонерів вправі вимагати розгляду питання на Зборах за умовою, що воно було ним (ними) поставлено не пізніш як за 40 днів до початку Зборів акціонером (акціонерами),який володіє (володіють) не менш, як 10 відсотків акцій. Не пізніш як за 45 днів до скликання Зборів акціонерам повинна бути надане можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення Зборами прийматися не можуть.

6.6. Голосування на Зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос.

Представник акціонера може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого пред­ставника у вищому органі, довівши про це до відома виконавчого органа.

6.7. Збори акціонерів збирається не рідше двох разів на рік. Позачергові засідання Зборів можуть проводитись у разі неплатоспроможності Товариства, або коли цього вимагають інтереси Товариства.

У випадку виходу акціонера з Товариства Збори обов'язково скликаються на протязі трьох тижнів з моменту закінчення кварталу, в якому акціонер побажав вийти з Товариства для затвердження квартального балансу та звіту про фінансово - господарські результати роботи Товариства для здійснення розрахунків по акціям.

6.8. Акціонери, які володіють у сукупності більш як 20% голосів, вправі вимагати скликання позачергових Зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів Правління не виконало вказаної вимоги, вони вправі самі скликати Збори.

Виконавчий орган

6.9. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Виконавчий директор.

6.10. Виконавчий директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Зборів. Виконавчий директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства.

6.11. Збори акціонерів укладають з Виконавчим директором строковий трудовий договір (контракт).

6.12. Голова Правління має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства. Інші члени Правління також можуть бути наділені цим правом.

Головою Правління та членами Правління можуть бути особи, яки перебувають з Товариством у трудових відносинах.

Ревізійна комісія

6.13. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається з числа акціоне­рів.

6.14. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею пе­ревірок Зборам.

Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Збори не мають права затверджувати баланс Товариства.

Ревізійна комісія має право ставити, питання про скликання поза­чергових 3борів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлені зловживання службовими особами Товариства.

7. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

7.1. Акціонери Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства;

- одержувати частку прибутку від діяльності Товариства і дочір­ніх закладів;

- одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншої документацією;

- на переваги при одержанні продукції і послуг, виробленої і на­даних Товариством;

- вийти в установленому порядку в Товариства.

7.2. При виході акціонера з Товариства йому виплачується частина вартості активів Товариства на момент виходу, що пропорційні частці акцій .належних такому акціонеру. Частина вартості активів на момент виходу з метою збереження від інфляції переводиться по курсу Національного банку України на момент виходу акціонера з Товариства в умовні долари США. Виплата коштів акціонеру, що вибув, після затвердження Зборами квартального балансу та звіту про фінансове - господарські результати роботи Товариства здійснюється в національній валюті України по курсу Національного банку України на момент оплати коштів. Акціонеру, що вибув, виплачується належна йому частина прибутку, одержаного Товариством в господарському році, до моменту виходу акціонера із складу Товариства. Майно, передане акціонером Товариству у користування, повертається акціонеру при його виході із Товариства в натуральній формі без додаткової винагороди за користування таким майном.

7.3.У випадку реорганізації або ліквідації Акціонера - юридичної особи, до складу акціонерів Товариства за згодою Зборів можуть вступити правонаступники реорганізованого або ліквідованого акціонера - юридичної особи.

При відмові правонаступників від вступу до Товариства або відмови Зборів від прийняття до складу Товариства правонаступника останньому виплачується вартість акцій , що належали реорганізованому або ліквідованому акціонеру .Вартість акцій визначається відповідно до п.7.2. даного договору. У випадку, коли учасником, що вибув, було передано Товариству майно у користування , правонаступникам повертається таке майно в натуральній формі. При відмові правонаступників від отримання майна в натуральній формі Збори акціонерів мають право прийняти рішення про виплату вартості цього майна за станом на день реорганізації або ліквідації акціонера - юридичної особи."

8. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

8.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

- сприяти Товариству з здійсненні ним статутної діяльності;

- робити внески з порядку і розмірах, передбачених Установчим до­говором і даним Статутом;

- робити додаткові внески в розмірах, способом і в порядку, прий­нятими рішенням Зборів;

- виконувати прийняті у встановленому порядку зобов'язання по відношення до Товариства згідно установчих документів;

- не розголошувати конфіденційну інформація про діяльність Товариства.

8.2. Акціонер має право звертатися до суду з заявою про визнання недійсним рішення Зборів , винесеного з порушенням закону або установчих документів , при умові, що таке рішення прийняте у відсутності акціонера або він залишився у меншості при винесенні рішення або був навмисне введений в оману відносно суті рішення.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА І УЧАСНИКІВ

9.1. Товариство зобов'язане не завдавати шкоду навколишньому се­редовищу, не порушувати прав та інтересів громадян, своїх робітників, підприємців, підприємств, організацій і держави.

9.2. За завдану шкоду і збитки Товариство несе майнову та іншу відповідальність, що встановлена чинним законодавством.

При втраті працездатності робітника Товариство забезпечує потер­пілому відшкодування витрат у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством.

9.3. У випадку, якщо належного Товариству майна не вистачає для покриття боргів і немає можливості для фінансового оздоровлення, Товариство може бути визначено банкрутом за рішенням суду або ар­бітражного суду.

 9.4. Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок страхового фонду, а в випадку, якщо коштів страхового фонду не вистачає, за рахунок інших коштів, наявних у Товаристві, а при недостатку цих - за рахунок реалізації майна Товариство або додаткових внесків.

9.5. Акціонер, який не виконав, чи виконав не належним чином свої обов'язки по даному Договору, зобов'язаний відшкодувати іншим акціонерам прямі збитки. Під прямими збитками маються на увазі збитки, як наслідок порушення Договору. Непрямі збитки відшкодуванню не підлягають.

Обставини форс-мажорної сили

9.6. Акціонери звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання обов'язків по договору, якщо невиконання склалося внаслідок дії обставин надзвичайного характеру, які акціонери не в спромозі ні передбачити, ні запобігти. До таких обс­тавин, зокрема, відносіться заборонні заходи державних органів, війна чи воєнні дії, блокада, ембарго, пожежі, поводі та інші стихійні лиха .

Акціонер, у відношенні якого настають обставини непереборної си­ли, зобов'язаний терміново у письмовій формі інформувати про їх наставання інших акціонерів. Ця інформація повинна містити відомості про характер обставин та, по можливості, оцінку їх впливу на виконання акціонером його обов'язків по договору.

По припиненню дії цих обставин акціонер, у відношенні якого вони діяли, повинен терміново повідомити про це інших акціонерів у письмовій формі, з вказанням строків, в які передбачається виконати обов’язки. Якщо акціонер не. направить чи направить несвоєчасно необхідне повідомлення, він зобов'язаний відшкодувати іншим акціонерам збитки, створені несвоєчасним повідомленням.

При виникненні обставин непереборної сили строк виконання обов’язків по даному договору відсувається згідно часу дії цих обставин та їх наслідків.

Якщо невиконання обов'язків продовжуються в зв'язку з обставинами непереборної сили більше 6 місяців і немає можливості зробити обов'язкову заяву про дату припинення обставин та виконання обов'язків більше як 6 місяців, будь-який акціонер має право розірвати Договір без попереджувального строку з терміновим всту­пом розриву у силу і при цьому жоден з акціонерне не має права на відшкодування збитків внаслідок розриву.

Інші акціонери можуть прийняти рішення про збереження дії Дого­вору у відношенні них незалежно від вибуття акціонеру, який розірвав Договір.

 9.7. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання і мо­же бути змінений чи доповнений по згоді сторін, які підписали Дого­вір.

Від ----------------------------------- Вiд ----------------------------

------------------------------------ --------------------------------

ЗРАЗОК СТАТУТУ

Закритого Акціонерного Товариства

---------------------------------------

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Закрите . акціонерне товариство "--------------------------------", яке далі іменується "Товариство", створено на заса­дах угоди між -------------------------------------------------------------------------

які є учасниками Товариства і іменуються далі "Учасники".

1.2. Товариство діє на підставі цього Статуту, "Установчого дого­вору" і відповідно з Законами України: "Про господарські товарист­ва", "Про Підприємства в Україні", "Про Підприємництво", "Про влас­ність", "Про зовнішньоекономічну діяльність".

1.3. Товариство здійснює вільний вибір видів підприємницької ді­яльності, самостійно формує програми діяльності, вибирає постачаль­ників та споживачів продукції, робіт і послуг, встановлює ціни відповідно до чинного законодавства.

Для здійснення підприємницької діяльності Товариство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено чинним законодавством.

1.4. Товариство є юридичною особою, володіє відокремленим май­ном, має самостійний баланс, від свого імені набуває майнові та осо­бисті немайнові права, несе обов'язки, може бути позивачем і відпо­відачем в суді, арбітражному та третейському суді.

1.5. Товариство відкриває розрахунковий та інші рахунки в банках України, а також у банках інших держав, якщо це дозволено їх чинним законодавством.

1.6. Товариство має товарний знак, круглу печатку та кутовий штамп із своїми реквізитами.

1.7. Місцезнаходження Товариства: ---------------------------------

2. ЦІЛЬ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Ціллю Товариства є задоволення потреб суспільства у науко­во-технічній продукції.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- надання інформаційних послуг населенню;

- розробка програмної продукції;

- виробництво апаратно - програмних комплексів;

- надання науково - технічних, консультаційних, посередницьких та інших послуг;

- маркетинг та рекламна діяльність.

2.3. Товариство одержує дозволи (ліцензії) на окремі види діяль­ності, якщо це передбачено чинним законодавством.

2.4. Товариство зобов'язане одержати дозвіл на початок робіт в органах державного нагляду за охороною праці.

2.5. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії та представництва.

2.6. Діяльність Товариства, проектування і розміщення обладнання та виробничих потужностей здійснюється відповідна з санітарними вимогами, нормами техніки безпеки і охорони праці, пожежної та екологічної безпеки, іншими обов'язковими вимогами та нормами і по узгодженню з відповідними державними органами.

3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяль­ність згідно чинному законодавству.

3.2. Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є:

- експорт та імпорт послуг, товарів та капіталів;

- надання іноземним юридичним та фізичним особам послуг, що становлять предмет діяльності Товариства;

- представлення інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб на території України,представлення інтересів юридичних та фі­зичних осіб України за II межами;

- спільна підприємницька діяльність з іноземними підприємствами та організаціями і проведення з ними спільних господарських операцій на території України та за II межами. )

3.3. Валютні відрахування до бюджету провадяться у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством. Інші вилучення валютних коштів Товариства забороняються.

Товариство на свій розсуд використовує належну йому частку валютної виручки.

3.4.Товариство має право одержувати кредити від зарубіжних кре­диторів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно. Держава не несе відповідальності по одержаних Товариством кредитах.

4. МАЙНО І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні засо­би, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостій­ному балансі Товариства.

4.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Учасниками у власність;

- одержаних ним доходів;

- майна, набутого ним на підставах, не заборонених чинним зако­нодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства , несе Товариство.

4.3. Товариство самостійно визначає напрями використання чистого прибутку, що залишається після внесення платежів, установлених чин­ним законодавством.

Відрахування до бюджету провадяться у порядку і розмірах, перед­бачених чинним законодавством.

4.4. Товариство створює страховий фонд, до якого щорічно відра­ховує не менш як 5 % від чистого прибутку, поки він не досягне 25 % від розміру статутного фонду.

4.5. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави і Учасни­ків, а держава і Учасники не відповідають по зобов'язаннях Това­риства. у випадку, якщо належного Товариству майна не вистачає для покриття боргів і немає можливості для фінансового оздоровлення, Товариство може бути визнано банкрутом за рішенням суду або ар­бітражного суду.

4.6. У разі ліквідації (реорганізації) Учасника як юридичної особи його майнові права переходять до правонаступників.

5. СТАТУТНИЙ ФОНД

5.1. Статутний фонд Товариства становить ------------- (-------------------) гривень.

5.2. Вклад Учасника в Статутний фонд, оцінений у гривнях , складає його частку у Статутному фонді.

Розміри і види вкладів Учасників, порядок оцінки і внесення ними вкладів вказані в Установчому договорі.

6. ПОРЯДОК ЗБІЛЬШЕННЯ ТА ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ

6.1. Товариство має право збільшувати Статутний фонд шляхом ви­пуску нових акцій або збільшення їх номінальної вартості, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю, не нижче номі­нальної та зменшувати Статутний фонд шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій.

Зменшення Статутного фонду при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

6.2. У разі зменшення Статутного фонду Товариство відшкодовує власнику акцій збитки, пов'язані з змінами Статутного фонду.

7. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, а також внесення податків та плате­жів, які передбачені законодавством України.

Чистий прибуток , одержаний після зазначених розрахунків залишається в повному розпорядженні Товариства. Напрямки використання чистого прибутку вирішуються загальними зборами акціонерів Товариства.

7.2. Частину прибутку, яку Збори вирішують направити на виплату дивідендів визначають Збори. Розподілення цієї частини прибутку провадиться пропорційно часткам Засновників у Статутному фонді Товариства.

7.3. Порядок покриття збитків Товариства визначається загальними зборами акціонерів.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариством є загальні збори акціонерів Товариства та Виконавчий директор. Контрольним органом є Ревізійна комісія.

Загальні збори Товариства

8.2. Вищим органом Товариства є загальні збори Товариства, які далі іменуються "Збори". У Зборах можуть брати участь, з правом дорадчого голосу і члени виконавчих органів, які не є акціонерами.

8.3. До компетенції Зборів належить:

а) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження планів та звітів про їх виконання;

б) затвердження річних результатів діяльності Товариства, вклю­чаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків, прийняття рішень про взяття кредитів;

в) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

г) вирішення питання про придбання Товариством часток Мого Учас­ників, купівля цінних паперів;

д) прийняття рішення про укладення господарських договорів на суму, що перевищує 1000(одну тисячу) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, затвердження договорів (угод) , укладених Товариством на суму в межах від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

е) укладення та розірвання трудового контракту з Виконавчим директором Товариства.;

ж) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

з) визначення умов оплати праці службових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

и) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

і) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, приз­начення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

к) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками до­даткових вкладів;

л) внесення змін до статуту Товариства;

м) виключення Учасника з Товариства;

н) зміни "і доповнення Установчого договору.

Рішення Зборів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів , які беруть участь у зборах, з наступних питань: а) зміна статуту Товариства; б) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства; в) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів , які беруть участь у зборах8.4. Акціонери на Зборах мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному фонді Товариства.

Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні акціонери (Представники), що володіють у сукупності більш як 60 % голосів, а з питань, які потребують одностайності - всі акціонери.

8.5. Будь-який з акціонерів вправі вимагати розгляду питання на Зборах за умовою, що воно було ним (ними) поставлено не пізніш як за 40 днів до початку Зборів акціонером (акціонерами),який володіє (володіють) не менш, як 10 відсотків акцій. Не пізніш як за 45 днів до скликання Зборів акціонерам повинна бути надана можливість оз­найомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення Зборами приймати­ся не можуть.

8.6.Голосування на Зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос.

Представник акціонера може бути постійним або призначеним на повний строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого пред­ставника у вищому органі, довівши про це до відома виконавчий орган.

8.7, Збори скликаються не рідше двох разів на рік. Позачергові Збори скликаються у разі неплатоспроможності Товари­ства, по мірі необхідності, якщо цього вимагають інтереси Товарист­ва.

8.8. Акціонери, які володіють у сукупності більш як 20 % голо­сів, вправі вимагати скликання позачергових Зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів Правління не викона­ло вказаної вимоги, вони вправі самі скликати Збори.

Виконавчий орган

8.9. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Виконавчий директор.

8.10.Виконавчий директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Зборів.

Виконавчий директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства.

8.11.Збори акціонерів укладають з Виконавчим директором строковий трудовий договір ( контракт).

Ревізійна комісія

8.12. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається з числа акціоне­рів.

8.13. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею пе­ревірок Зборам.

Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Збори не мають права затверджувати баланс Товариства.

Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання поза­чергових Зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлені зловживання службовими особами Товариства.

9. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

9.1. Акціонери Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства;

- одержувати частку прибутку від діяльності Товариства і дочір­ніх закладів;

- одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншою документаці­єю;

- на переваги при одержанні послуг, які надаються Товариством;

- вийти в установленому порядку з Товариства.

9.2. При виході акціонера з Товариства йому виплачується частина вартості активів Товариства на момент виходу , що пропорційні частці акцій .належних такому акціонеру. Частина вартості активів на момент виходу з метою збереження від інфляції переводиться по курсу Національного банку України на момент виходу акціонера з Товариства в умовні долари США. Виплата коштів акціонеру, що вибув, після затвердження Зборами квартального балансу та звіту про фінансове - господарські результати роботи Товариства здійснюється в національній валюті України по курсу Національного банку України на момент оплати коштів.

Акціонеру , що вибув , виплачується належна йому частина прибутку , одержаного Товариством в господарському році, до моменту виходу акціонера із складу Товариства.

Майно, передане акціонером Товариству у користування , повертається акціонеру при його виході із Товариства в натуральній формі без додаткової винагороди за користування таким майном.

9.3. У випадку реорганізації або ліквідації Акціонера-юридичної особи, до складу акціонерів Товариства за згодою Зборів можуть вступити правонаступники реорганізованого або ліквідованого акціонера - юридичної особи.

При відмові правонаступників від вступу до Товариства або відмови Зборів від прийняття до складу Товариства правонаступника останньому виплачується вартість акцій , що належали реорганізованому або ліквідованому акціонеру .Вартість акцій визначається відповідно до п.9.2. даного договору. У випадку, коли учасником, що вибув, було передано Товариству майно у користування , правонаступникам повертається таке майно в натуральній формі. При відмові правонаступників від отримання майна в натуральній формі Збори акціонерів мають право прийняти рішення про виплату вартості цього майна за станом на день реорганізації або ліквідації акціонера - юридичної особи."

9.4. Акціонер Товариства має право за згодою Зборів передати частину своїх акцій або всі акції одному або декільком акціонерам, а також третім особам. Акціонери Товариства користуються переважним правом придбання акцій іншого акціонера.

Передача акцій або їх частини третій особі можлива після повного внесення акціонером , що передає акції, вартості належних йому акцій.

При передачі акцій або їх частини третій особі , до неї одночасно переходять відповідні права та обов'язки акціонера , який передав повністю або частково належні йому акції. Обсяг прав та обов'язків визначається обсягом отриманих акцій.

Акції Товариства можуть бути викуплені самим Товариством лише за рахунок вільного прибутку Товариства, що залишився в його розпорядженні. В такому випадку Товариство повинно на протязі одного року з моменту придбання акцій розповсюдити ці акції серед акціонерів Товариства або третіх осіб, якщо на це є згода Зборів, або ж анулювати такі акції.

На протязі того періоду , коли акції знаходяться у власності Товариства, розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у засіданнях Зборів відбувається без врахування придбаних Товариством акцій.

10. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

10.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

- робити внески в порядку і розмірах, передбачених Установчим договором і даним Статутом;

- робити додаткові внески в розмірах, способом і в порядку, прий­нятими рішенням Зборів;

- виконувати прийняті у встановленому порядку зобов'язання по відношенню до Товариства згідно установчих документів;

- не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- сприяти Товариству в здійсненні ним статутної діяльності.

10.2. Учасник Товариства, що систематично не виконує або чинить перешкоди досягненню мети Товариства, може бути виключений з Това­риства. При цьому цей Учасник (або його Представник) у голосуванні участі не приймає.

10.3.Акціонер має право звертатися до суду з заявою про визнання недійсним рішення Зборів , винесеного з порушенням закону або установчих документів Товариства, при умові, що таке рішення прийняте у відсутності акціонера, або він залишився у меншості при винесенні рішення, або був навмисне введений в оману відносно суті рішення."

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Припинення діяльності Товариства відбуваються шляхом його реорганізації або ліквідації. Припинення окремих видів діяльності Товариства здійснюється при закінченні строку дії відповідних лі­цензій (дозволів).

11.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Зборів. При цьому вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

11.3. Ліквідація Товариства провадиться за рішенням Зборів, а також на підставі рішення суду або арбітражного суду:

- за поданням банків у разі неплатоспроможності Товариства;

- за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

- інших випадках передбачених законодавством.

11.4. Товариство вважається реорганізованим або ліквідованим о моменту виключення його з державного реєстру України.

Від ------------------------------------ Вiд ------------------------

------------------------------------ ------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑