Рекомендація

Курс „Основи красномовства” є складовою частиною циклу гуманітарних дисциплін і передбачає вивчення основ „мистецтва” переконання, спілкування, тобто тих наук, в основі яких лежить мисленнєво-мовленнєва дія. У сьогоденні вітчизняної культури ця наука стає елементом загальної культури, визначаючи не тільки так звану комунікативну культуру, але і спосіб сприйняття світу, формуючи духовну основу, вимовні норми, синонімічне багатство мови, її привабливість, фразеологію тощо. Мовленнєва культура розглядається через призму як світової, так і національної культури.

Курс „Основи красномовства” передбачає формування як професійної, так і загальної мовленнєвої культури, що передбачає її застосування у, сфері професійного спілкування, побуті тощо. Теоретичну базу курсу складають праці вітчизняних та зарубіжних авторів. Основний зміст курсу поділяється на теоретичну та практичну частини. Теоретична підготовка передбачає оволодіння основними темами шляхом опрацювання першоджерел, лекційного курсу, методичних посібників тощо. Практична підготовка спрямована на оволодіння основними прийомами та навичками основ красномовства шляхом практичних (тренінги, ділові та ролові ігри, тести, контрольні завдання тощо).

До програми курсу входять шість основних тем, що об’єднані у два розділи (модулі), а саме:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Наверх ↑