ТЕМА 8.1 КОНСТАНТИ

Питання теми:

- загальна характеристика констант;

- встановлення значень.

Перш ніж використовувати інформаційну базу для відображення господарських операцій, необхідно встановити для неї низку параметрів, що визначають правила ведення обліку. Значення цих параметрів прив’язуються до відповідних Констант та активно використовуються програмою під час ведення обліку.

Отже облік треба починати із заповнення констант. У програмах системи "1С:Підприємство" в константах зберігається загальна інформація про підприємство і навколишнє середовище, яка рідко змінюється. Подавши певні значення констант, можна настроїти програму на ту чи іншу поведінку, тому цей етап часто називають первісною настройкою програми. Зараз таких констант 45.

Переглянути список констант і встановити їм необхідні значення можна у діалоговому вікні, яке викликається з меню Операции/Константы. У вікні списку констант також доступна піктограма (?) , яка дозволяє ознайомитися з описом (призначенням ) будь – якої вибраної константи. Якщо поставити курсор у рядок з константою і натиснути кнопку Справка , ви отримаєте її опис.

 

Рис.1. Діалогове вікно списку констант

Щодо загальної характеристики констант, то за функціональною ознакою їх можна умовно поділити на чотири групи:

1) Константи, значення яких підставляються у різні діалогові форми за умовчанням. Константи цієї групи призначені для полегшення процедури заповнення деяких полів у діалогових формах при введенні будь-якого нового документа чи елемента довідника. Наприклад, під час введення нового документа Приходная накладная його діалогова форма відкривається з уже заповненим полем Контрагент. Значення туди підставляється з константи Поставщик по умолчанию. Це досить зручно, коли поставки від цього контрагента здійснюються найчастіше порівняно з іншими. А якщо необхідно сформувати прибуткову накладну за іншим постачальником, то ви можете змінити підставлене за умовчанням значення, скориставшись відповідною клавішею у діалоговій формі документа. Інший приклад значення Единицы измерения - штуки. Якщо ж ваша фірма займається, наприклад, торгівлею нафтопродуктами, зручніше змінити значення цієї константи на л (літри).

 2) Константи, що визначають правила ведення обліку. Залежно від значення цих констант програма по-різному реагує на введення одних і тих самих господарських операцій. Так, якщо у константі Проводку по НДС делать по налоговой… встановити значення Нет, то суми ПДВ у взаєморозрахунках з постачальниками програма заносить до дебету рахунку 6415 “Розрахунки з ПДВ” за фактом оплати/оприбуткування без підтвердження цих сум податковою накладною постачальника. Якщо значення цієї константи Да, то суми ПДВ накопичуються спочатку за дебнтом рахунку 6442 “Неотримані додаткові накладні”. І лише після того, як за фактом надходження податкової накладної до програми буде введено документ Запись книги приобретения, програма сформує проводку Дт 6415 Кт 6442 на відповідну суму. Ще однією дуже важливою константою цієї групи є Метод партионного учета. Якщо для цієї константи встановити значення По партиям, то під час оприбуткування ТМЦ програма автоматично прив’язує собівартість надходження кожної одиниці запасів до відповідної партії. Для кожного найменування ТМЦ автоматично підтримується список таких партій, і надалі при оформленні вибуття запасів слід вибрати з цього списку ту партію, з якої ви маєте намір списати потрібну кількість ТМЦ даного найменування. І якщо як критерій для вибору партії, що списується, використовувати дату її створення, то вибираючи “найстаріші” партії, ви реалізуєте метод FIFO, а вибираючи “найновіші” - LIFO. Якщо ж для оцінки вибуття запасів ви маєте намір використовувати метод середньозваженої собівартості, то для константи Метод партионного учета має бути встановлене значення По средневзвешеной цене. У цьому разі усі надходження ТМЦ автоматично прив’язуватимуться до однієї і тієї самої партії, яка має визначену наперед назву – Партия по умолчанию. І відповідно під час оформлення вибуття поточна собівартість одиниці конкретного запасу у цій партії визначається шляхом ділення сумарного вартісного залишку ТМЦ цього найменування на його кількісний залишок.

Константа Проводку по НДС делать по налоговой накладной використовується, щоб відносити до податкового кредиту тільки суми ПДВ, за якими отримані податкові накладні.

Константа Проводки по кассе только кассовыми ордерами забороняє будь-яким документам, крім касових ордерів, робити проведення з рахунком "Каса".

3) Константи-перемикачі. Програма може забороняти або дозволяти користувачеві виконання певних дій залежно від значень констант цієї групи. Так, наприклад, якщо значення константи Флаг защиты таблиц дорівнює нулю, то ви зможете використати вбудований табличний редактор програми для внесення змін до друкованих форм документів безпосередньо перед виведенням їх на принтер.

Якщо цій константі встановити будь-яке інше значення, то режим редагування буде заблоковано. Інший приклад - Дата запрета редактирования.

Усі введені в програму документи, дата введення яких менша або дорівнює значенню цієї константи, будуть недоступні для внесення до них будь-яких змін.

4) Службові константи. Значення констант цієї групи з самого початку встановлюються розробником. Вони дуже важливі для правильного функціонування програми. Так, наприклад, під час відображення в обліку роздрібних операцій програма дозволяє для деяких категорій магазинів вести облік надходження і продажу товарів не у номенклатурно-кількісному, а лише у вартісному виразі. У цьому випадку вся номенклатура товарів при спробі їх переміщення до такого магазину автоматично “згортатиметься” в одну аналітичну позицію, яка визначається значенням службової константи Товары в ассортименте. Частина службових констант визначає для податкового обліку статті валових доходів/витрат, на які будуть автоматично відноситись суми курсових різниць за операціями з валютою, а також суми бартерних операцій.

Встановлення значень константам

Для кожної константи задають три параметри - код, найменування (служить коментарем для користувачів) і значення константи. При введенні значень константи ви побачите кнопку вибору зі списку - це може бути або перелік, або значення довідника - так, наприклад, значенням багатьох констант відповідають рядки декларації про прибутки з довідника Валові доходи/витрати.

Дії у списку констант:

Ввести або відредагувати - подвійне натиснення мишею або натиснути клавішу ENTER.

Зберегти зміни - натиснути клавішу ENTER або кнопку Записать.

Змінити ширину стовпчика - натиснути мишею (вибрати) і перемістити в потрібне місце, перетягуючи праву межу.

Введення та регулювання значень у константах ініціюються подвійним натисненням по відповідному полю у колонці Значение вікна “Список констант”. Якщо в результаті цього вданому полі з’являється клавіша (...), це означає, що необхідні значення вносяться не з клавіатури, а шляхом їх вибору зі списку, що відкривається у разі натиснення на цю клавішу. Списки може бути подано як прості перелічення можливих значень або як списки однотипних об’єктів аналітики – елементів конкретного довідника. Наприклад, значення константи Поставщик по умолчанию має бути вибрано зі списку елементів у довіднику Контрагенты. Якщо в довіднику, що відкрився немає потрібного елемента, то його можна одразу внести до списку, а потім вибрати як значення константи.

У тих випадках коли значення константи вибирається з довідника Сотрудники і виникає потреба спочатку ввести нового співробітника у цей довідник, то при записі співробітника у довідник програма видає повідомлення про зміну періодичних реквізитів та зазначає дату, з якої почне діяти нове значення. Річ у тім, що для деяких параметрів, таких, наприклад, як оклад, тип співробітника (основний чи сумісник) тощо програма повинна зберігати не тільки значення , а й період , в якому діяло це значення (період – діапазон від дати введення цього значення до дати введення нового значення) .

Параметри, за якими програма зберігає історію їх значень, називаються періодичними. Зрозуміло, що під час початкового заповнення інформаційної бази дата введення періодичних значень не повинна перевищувати дату, з якої ви збираєтесь вводити господарські операції. Встановити необхідну дату можна за допомогою відповідної клавіші.

Властивість періодичності значень мають також і деякі константи, наприклад Метод партионного учета. Встановити нове значення або проглянути історію значень цієї константи можна у вікні історії, для виклику якого слід вибрати потрібну константу і натиснути піктограму “Історія”. Вікно історії містить ряд піктограм, які дозволяють вводити і редагувати як самі значення, так і їх дати. Для періодичних констант у списку зберігається не тільки її останнє значення, але й історія - усі значення, що раніше існували, з датами їх введення.

Робота з періодичними константами передбачає такі дії:

- перегляд і редагування історії значень:

1) встановити курсор в рядок з новою константою;

2) натиснути на панелі інструментів вікна Список констант кнопку История або натиснути клавішу F5, або в меню Действия вибрати команду История значения;

- зміна дати введення або значення константи:

1) двічі клацнути по змінному параметру;

- введення нового значення:

1) команда Новая строка або клавіша INS;

- видалення запису з історії:

1) команда Удалить або клавіша DEL.

Якщо з "1С:Бухгалтерією" працюють кілька осіб і для них заведено список користувачів, наприклад, у мережному варіанті, може виявитися зручним настроїти деякі константи окремо для кожного з них.

Через меню Сервис/Индивидуальная настройка можна викликати список констант (тільки ті константи, які можуть бути для різних користувачів різними), що підставляються програмою за умовчанням у новостворювані документи і елементи довідників. Наприклад, працівнику, який оформляє експортні операції, як ПДВ за умовчанням зручно вибрати значення 0% (експорт). Якщо не використати цю настройку, будуть використані загальні значення зі списку констант.

Змінювати значення констант можна безпосередньо в списку констант, однак якщо треба змінити значення багатьох (саме при початку обліку), зручно скористатися спеціальним помічником. "Помічник заповнення констант" доступний через меню Помощь/Помощник заполнения констант (ще одна можливість викликати цей помічник - через Путеводитель по конфигурации). Він дозволяє послідовно задати значення всіх констант зі списку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Наверх ↑