ТЕМА 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ БУХГАЛТЕРСЬКИХ СИСТЕМ

Питання тими:

- основні напрямки комп'ютеризації бухгалтерського обліку;

- порівняльна характеристика комп'ютерних систем різних розробників.

Основні напрямки комп'ютеризації бухгалтерського обліку

Комп'ютерні системи бухгалтерського обліку (КСБО) пройшли великий історичний шлях становлення і розвитку. Вони змінювалися паралельно зі змінами інформаційних технологій, програмних і технічних засобів обробки інформації, методів і засобів розробки, концепцій побудови інформаційних систем (ІС).

Ринок КСБО почав формуватися з кінця 80-х років. Сьогодні існує велике число різноманітних програмних засобів автоматизації бухгалтерського обліку: від засобів автоматизації локальної задачі бухгалтерського обліку до повнофункціональних КСБО в складі ІС підприємства.

Вивчення КСБО доцільне почати з аналізу ознак, що визначають специфіку їх застосування в умовах об'єкта комп'ютеризації

1. Основні характеристики об'єкта і системи керування, що впливають на особливості бухгалтерського обліку:

· Галузева специфіка бухгалтерського обліку, що знаходить висвітлення в моделях і алгоритмах обліку, елементах облікової політики. Відповідно до цієї специфіки існують закінчені галузеві рішення як для окремих облікових функцій, так і для ІС підприємства в цілому.

· Для підприємства однієї галузі існує специфіка видів діяльності, технологічних процесів виробництва продукції, робіт і послуг. Це знаходить відображення в структурі даних, об'ємних характеристиках БД КСБО (номенклатура матеріалів, малоцінних і швидкозношувальних предметів, числа видів і груп устаткування, професій працюючих, контрагентів господарських операцій – постачальників і покупців і т.п.). Крім того, інтенсивність інформаційних повідомлень, склад використовуваних систем класифікації і кодування видів інформації, форми документів і т.п. також залежать як від видів, так і від масштабу діяльності.

· Тип і характер виробництва (дискретний, безперервний) впливає на склад і структуру нормативно-довідкової інформації, форми первинних звітних документів, порядок і періодичність обліку витрат і результатів виробничого процесу.

· Організаційна структура керування підприємства, число і територіальний розподіл організаційних одиниць, наявність централізованої бухгалтерії, бухгалтерії окремих підрозділів і т.п. Це визначає вимоги до інформаційних технологій збору, передачі і збереження даних, складу і конфігурації КСБО: ізольовані функціональні АРМ бухгалтера, мережний комплекс взаємозалежних АРМ бухгалтерів або КСБО як невід'ємна частина корпоративної ІС підприємства.

2. Загальна характеристика КСБО:

· Використовувана модель бухгалтерського обліку й облікової політики, відповідність стандартам міжнародного бухгалтерського обліку.

· Адаптаційні можливості КСБО: вибір, настроювання або конфігурування функцій, складу структури даних КСБО, форм вхідних і вихідних документів.

· Структура робочого плану рахунків, структура коду рахунка, глибина аналітичного обліку, види облікових регістрів (бухгалтерських проводок, господарських операцій, первинних документів).

· Типова нормативно-довідкова база КСБО, склад типових господарських операцій, відбиваних в обліку.

· Інструментальні засоби створення і розвитку КСБО (екранних і друкованих форм первинних документів, форм зовнішньої і внутрішньої бухгалтерської звітності, форми управлінської і статистичної звітності), інтерфейсу користувача.

· Інформаційний зв'язок КСБО c іншими ІС масштабу підприємства, зовнішніми ІС, формати обміну даними.

· Методологія і технологія проектування, впровадження і супроводу КСБО.

· Апаратна і програмна платформа, інформаційно-технологічна архітектура КСБО.

· Інструментальні засоби розробки додатків для розвитку КСБО.

· Вартість і витрати на реалізацію проекту КСБО.

Аналіз різних КСБО показав, що існують стандартні підходи до автоматизації обліку господарських операцій:

- Безпосереднє введення облікових даних у регістр (журнал, книгу) господарських операцій у виді окремих проводок з використанням машинних довідників.

- Контроль правильності бухгалтерських проводок, що вводяться, за допомогою заздалегідь підготовленого списку «коректних проводок».

- Фільтрація списку бухгалтерських проводок в обліковому регістрі з метою їхньої вибірки, редагування, копіювання.

- Створення типових господарських операцій, що містять шаблони бухгалтерських проводок. Ведення регістра (журналу) господарських операцій, сформованого на підставі типової операції. Автоматичне заповнення регістра бухгалтерських проводок, розрахунок сум проводок.

- Робота з типовими первинними документами, створення регістра (журналу) документів. На відміну від типових операцій, первинні документи на основі типових форм, можна оформляти до здійснення господарської операції. Після факту її здійснення виконується «проведення» документа.

У програмах КСБО, що використовують типові операції і шаблони проводок для цих операцій, здійснюється зміна складу типових операцій (додавання, видалення), модифікація шаблонів проводок і настроювання алгоритмів формування сум бухгалтерських проводок, а саме:

- настроювання кореспонденції бухгалтерських проводок на робочий план рахунків;

- прив'язка додаткових реквізитів проводки з довідниками аналітичних рахунків;

- формування стандартних текстів коментарів для бухгалтерських проводок.

Якщо в КСБО ведеться валютний облік, шаблон проводки містить реквізити коду виду валюти, валютного курсу, на підставі яких виконується розрахунок валютної суми проводки і господарських операцій. При цьому в КСБО повинний вестися міжнародний довідник видів валют, курсів валют. У деяких системах є можливість незалежного ведення курсів валют у довіднику курсів валюти, у документах і господарських операціях. У першому випадку автоматичне перерахування сум проводок при зміні курсу валюти, у другому виконується ручний режим редагування.

Існує залежність між масштабом підприємства і типом застосовуваних у КСБО інформаційних технологій (табл.1). Ця залежність обумовлена як потребами в інформаційних технологіях для реалізації функцій КСБО, так і можливим рівнем витрат на її створення і супровід.

Чим менше масштаб підприємства, тим відносно «простіше» бухгалтерський облік, менше інтенсивність потоків. Для цього класу систем є потреба в нескладних (а отже недорогих) інформаційних технологіях. Для великих підприємств КСБО є невід'ємною частиною ІС підприємства, тому інформаційні технології КСБО «диктуються» ІС підприємства. Найбільший простір для вибору інформаційних технологій існує при створенні КСБО середніх і деяких великих підприємств.

Таблиця 1.

Інформаційні технології КСБО

Масштаб підприємства

Малі

Середні

Великі

Немережева, централізована БД

Мережна, файл-сервер, централізована БД

Мережна, клієнт-сервер, централізована БД

Мережна, клієнт-сервер, розподілена БД

 

КСБО розрізняються по повноті й інтеграції облікових функцій, а саме:

· КСБО для окремих ділянок бухгалтерського обліку.

· Комплексні КСБО для всіх ділянок бухгалтерського обліку.

· КСБО з розширенням функцій бухгалтерського обліку, наприклад, торговельні системи, складські системи, системи керування продажами, системи закупівельної діяльності і т.п.

· Цілком інтегровані з функціями керування підприємством.

Програмні продукти КСБО, як правило, мають модульну архітектуру, що дозволяє автономно використовувати окремі функціональні модулі. Організаційно КСБО включає один або комплекс АРМ (автоматизованих робочих місць) бухгалтерів, що можуть працювати як ізольовано, так і в мережі.

У деяких програмних продуктах допускається вибір компонентів інформаційних технологій – типу СУБД, архітектури мережі, інструментальних засобів проектування, в інші – технічні і програмні рішення є замкнутими і не підлягає модифікації.

Порівняльна характеристика комп'ютерних систем

різних розробників

Ринок програмних продуктів КСБО зв'язаний з ведучими фірмами-розробниками (табл. 2), що забезпечують наступний набір послуг:

· Розробку, поширення (продаж) готових програмних продуктів для створення КСБО.

· Консалтингові послуги по проектуванню КСБО, вибір програмних засобів.

· Створення інформаційно-правових систем для КСБО.

· Видання і поширення літератури для КСБО.

· Організація навчальних центрів для підготовки користувачів КСБО.

Таблиця 2. Рейтинг фірм, максимальне число балів 100.

Місце

Назва фірми

Рейтинг

1

1С:Підприємство

91

2

ИНТЕЛЕК-СЕРВИС

78

3

ВІТРИЛО

77

4

ГАЛАКТИКА

75

5

ДИВСОФТ

72

6

R-STYLE SOFTWARE LAB

70

7

CONGNITIVE TECHNOLOGIES LTD

66

8

ИНФИН

63

9

ИНФОСОФТ

60

10

ОМЕГА

58

Безперечним лідером серед розроблювачів є фірма 1С.

Фірми-розробники КСБО пропонують широку номенклатуру програмних продуктів, що враховують потреби користувачів. Ряд фірм створює програмні продукти єдиної серії під загальною торговельною маркою. Вони призначені для підприємств різних масштабів і предметних областей, мають типові елементи, використовують типові інформаційно-технологічні рішення.

Фірма «Интелект-Сервис» пропонує наступні програмні продукти:

· БЭСТ –4 – повнофункціональна, багатокористувальна і багатовалютна система оперативного (торговельного, складського) і бухгалтерського обліку. Введення даних у систему здійснюється від первинних документів. БЭСТ– 4 добре адаптується до специфіки конкретного підприємства.

· БЭСТ – 4 «Магазин» – для автоматизації підприємства роздрібної торгівлі, забезпечує керування товаром від надходження його на склад до реалізації, підтримує оперативний бухгалтерський облік, взаємодію з торговельним устаткуванням.

· БЭСТ «Аналіз» – програма аналізу товарообігу, закупівель і цін товарів за різні періоди часу, обліку прибутку по різних видах товарів. Забезпечено обмін інформацією з БД системи БЭСТ –4.

· БЭСТ «Компанія» – автоматизація керування великим підприємством торгівлі. Забезпечує оперативне керування торговельними потоками, включаючи облік закупівель, запасів, продажів товарів, розрахунків по зобов'язаннях. Автоматизовано усі функції бухгалтерського і податкового обліку. Для керування БД використовуються великомасштабні СУБД типу SQL – Server.

· БЭСТ «Маркетинг» – програма автоматизації маркетингових досліджень. Реалізовано функції: визначення конкурентного середовища і цільових сегментів ринку, вироблення рекомендацій із проведення рекламних кампаній і підтримці збуту, фінансове планування, формування продажів, розрахунок бюджету рекламної кампанії й ін.

· БЭСТ «Офіс» – система керування малим підприємством. Забезпечує планування руху грошових коштів, доходів і витрат, облік і аналіз господарської діяльності.

· БЭСТ «План» – програма формування календарних збутових і виробничих планів для підприємств торгівлі, виробництва і сфери послуг, розрахунку витрат і собівартості продукції і послуг, аналіз ефективності варіантів планів, прогнозу результатів роботи.

· БЭСТ – ПРО - комплексна автоматизація системи керування підприємством виробничого типу, торгівлі і сфери послуг. Забезпечує повний управлінський цикл, включаючи ведення договорів контроль взаєморозрахунків, планування виробництва і збуту, облік витрат на виробництво продукції (послуги), керування постачанням, розрахунок зарплати і т.п.

Програмні продукти фірми «ВІТРИЛО»:

· Вітрило 7.11 – повнофункціональна система автоматизації керування для малого і середнього бізнесу.

· Вітрило «Система керування» – система автоматизації керування для промислових підприємств.

· Вітрило «Аналітика» – аналітична програма для аналізу діяльності торговельних підприємств.

· Вітрило «Бюджет» – система автоматизації керування для бюджетних організацій.

· Вітрило «Страхування» – система автоматизації керування для страхових компаній.

Фірма R-Style Software Lab спеціалізується в основному на створенні засобів автоматизації кредитних установ (банків):

· RS – Bank – автоматизована банківська система, що забезпечує діяльність кредитної установи будь-якого масштабу і з будь-яким ступенем централізації керування.

· RS – Dealing – система керування фінансовими ресурсами банку.

· RS – Loans – система автоматизації кредитування фізичних осіб.

· RS – Retail – програмний комплекс для автоматизації роздрібних банківських послуг.

· RS – Balance – автоматизація бухгалтерського обліку і фінансово-господарської діяльності підприємств.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Наверх ↑