Рекомендація

Комп’ютерні технології обліку

Курс “Комп’ютерні технології обліку“ розроблено згідно програми неперервної комп’ютерної підготовки студентів із врахуванням необхідності створення нової інформаційної культури сучасного управлінця. Дана дисципліна має безпосередній зв’язок з всіма профілюючими дисциплінами спеціальності.. Вона спирається на цикл фундаментальних знань, що їх здобули бакалаври з обліку та аудиту в процесі вивчення базових курсів і таких дисциплін: “Інформатика і комп’ютерна техніка”, “Інформаційні системи обліку”.

Відстежування складних і різноманітних економічних процесів чи міжнародних відносин, своєчасний облік і контроль у фінансовій сфері, ці та численні інші фактори потребують розробки складних програмно-технічних структур з можливістю отримання будь-якої необхідної економічної інформації. Тому головна мета зазначеної дисципліни полягає в тому, аби допомогти студентам набути практичних навичок роботи (на базі відповідної теоретичної підготовки) в середовищі сучасних інформаційних систем реалізованих засобами новітніх комп’ютерних технологій.

Мета курсу:

* забезпечити ґрунтовну підготовку фахівців по використанню сучасної комп’ютерної техніки у своїй практичній діяльності;

* познайомити студентiв з принципами органiзацiї автоматизованої форми бухгалтерського обліку i побудовою інформаційного забезпечення управління підприємством в умовах функцiювання автоматизованих робочих місць (АРМ) бухгалтера на базі персональних ЕОМ та в режимі обчислювальної мережі;

* дати навички практичної роботи бухгалтера в умовах комп’ютерного ведення облікового процесу на основі використання можливостей пакету Microsoft Office та повно функціональної бухгалтерської системи в середовищі 1С: Підприємство (1С: Бухгалтерія 7.7).

Задачi курсу. В результаті вивчення курсу студент повинен:

* одержати необхiднi знання, вiдомостi по органiзацiї комп’ютерної обробки облiкової iнформацiї на базi персональної комп'ютерної технiки, в середовищі обчислювальної мережі;

* вiльно працювати в ролi користувача програмного забезпечення ЕОМ;

* самостiйно працювати iз супровiдними документами до програмного забезпечення АРМ бухгалтера;

* набути навичок роботи з повнофункціональною бухгалтерською системою 1С: Бухгалтерія 7.7;

* вмiти програмувати бухгалтерськi розрахунки в середовищi табличного процесора EXCEL, в системі управління базами даних АССЕSS,;

* вміти сформувати за допомогою текстового редактора потрібну бухгалтерську форму, довідку тощо..

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на окремі модулі, кожен з яких складається із певних тем. В свою чергу кожна тема містить лекційний матеріал, контрольні запитання та тестовий матеріал для самоконтролю. Крім того, третій та четвертий модуль пропонує взаємопов’язані контрольні вправи в середовищi табличного процесора EXCEL, в системі управління базами даних АССЕSS, в системі 1С: Бухгалтерія 7.7.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Наверх ↑