Рекомендація

В умовах становлення України як суверенної демократичної та соціально орієнтованої держави курс “Історія України” є одним із фундаментальних в системі підготовки спеціалістів будь-якого профілю, оскільки він є основоположним у формуванні національної самосвідомості і національного самопізнання, виховання патріотизму, моральності, працьовитості, інших високих рис людської особистості.

Програма курсу передбачає вивчення процесів формування українського етносу, його генезису, етапів становлення державності, методів і форм боротьби за її збереження і розвиток. Курс “Історія України” знайомить студентів із значним внеском українського народу у розвиток світової цивілізації.

Основною метою вивчення курсу є:

- розширення і систематизація наявних історичних знань, піднесення їх до наукового рівня, подолання нерівності розуміння історичних подій, пов’язаної з віковими особливостями їх освоєння;

- ознайомлення з джерельною базою, історіографією, системою спеціальних наукових дисциплін, методологією історичної науки, новими концепціями і підходами до висвітлення існуючих проблем;

- осмислення історії України з нових позицій, повернення із забуття ряду подій, явищ, осіб, героїчних вчинків наших предків, правди про захисників, будівничих, духовних просвітників рідної землі.

Опанувавши курс “Історія України” студенти повинні:

- чітко уявити витоки української державності, національної культури, їх місця у світовому цивілізаційному процесі;

- набути практичних навиків використання кращих традицій у практиці сьогодення;

- уміти на основі історичних знань приймати рішення, обстоювати свої погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитися до думок опонента;

- навчатися на основі історичних джерел робити аналіз сучасних явищ суспільного життя, давати їм свою оцінку;

- співставляти наскільки власна оцінка співпадає з загальнодержавними і загальногромадськими програми, уміти корегувати своє бачення подій.

Вивчаючи дисципліну, Вам необхідно освоїти теоретичний матеріал, вміщений в електронному посібнику, який подається нижче. Також потрібно буде після кожної теми здійснити з допомогою тестів самоконтроль. Крім того навчальна програма передбачає виконання індивідуальної контрольної роботи. Її тема та методичні поради по написанню контрольної роботи теж вміщено нижче. Номер теми роботи співпадає з двома останнями цифрами Вашого студентського квитка, я якщо він більший 60 то його слід поділити на 2. Якщо утвориться не ціле число то його слід округлити до більшого.

Бажаємє успіху у вивченні дисципліни «Історія України»!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Наверх ↑