ТЕМА 2.1 Поняття системи, інформаційної системи і технології, їх класифікація

Теорія систем – напрямок науки зв’язаний з розробкою та вивченням сукупності філософських, методологічних, прикладних проблем аналізу і синтезу складних систем будь-якої природи. Основою для вивчення є ізоморфізм (аналогії) процесів, що протікають в системах різних типів.

Визначення 1: Ізоморфізм (рівний, одинаковий) – взаємооднозначна відповідність між двома множинами будь-яких об’єктів. Таким чином висновки отримані відносно однієї множини справедливі і в відношенні другої (тотожність).

Визначення 2: Нехай є множина S з заданими на ній впорядкованим набором O – операцій та P – відношень (умов, предикатів). Кажуть, що S визначає систему, коли кожному елементу з наборів P-відношень та O-операцій, ставиться у відповідність визначений символ з множини S. Кажуть, що набір символів створює сигнатуру системи S.

Американський вчений Месарович вважає, що вивчення систем має задовольняти слідуючим ознакам:

- Загальність настільки, щоб охвачувати всі існуючі теорії;

- Науковість – термінологія і визначення математично-однозначні і логічно слідують;

- Фундаментальність – висновки мають практичне застосування;

- Дедуктивність – об’єднуе інші теорії.

 Український вчений із Харкова, Кухтенко, виділяє рівні абстрактного опису систем:

- Символьний (лінгвістичний);

- Теоретико-множинний;

- Абстрактно-логічний;

- Топологічний;

- Логіко-математичний;

- Інформаційний;

- Еврістичний.

Приклади систем: в біології – людина, система програмування - мова, транслятор, програма.

Управління – зміна стану об’єкта, системи під дією деяких факторів, що призводять до зміни середовища.

Визначення 3. Система обробки даних (СОД) – комплекс технічних та програмно- математичних засобів для вирішення класу проблем автоматизованим способом, тобто з допомогою засобів обчислювальної техніки.

Основні функції СОД полягають у зборі, видачі, накопиченні, збереженні та обробці великих об’ємів інформації. Збір інформаціі проводиться різного роду периферійними засобами, наприклад через канали зв’язку з допомою модемів, локальні та глобальні комп’ютерні мережі, різного роду датчиків, що встроєні в технологічних виробничих лініях, а також з допомогою клавіатури та монітора. Накопичення та збереження інформації, забезпечується засобами збереження на жорстких магнітних, компакт лазерних і оптичних дисках. Обробка інформації виконується з допомогою центрального процесора та програмного забезпечення, що фактично керує роботою процесора для вирішення заданої проблеми. Таким чином комплекс засобів збору та видачі інформації виконує зв’язок між СОД і навколишнім середовищем, що може бути для користувача представлене різними предметними галузями.

Визначення 4. Інформаційна система (ІС) – система обробки даних в будь-якій предметній галузі з засобами накопичення, збереження, оновлення, пошуку та видачі інформації.

Інформаційні системи класифікуються:

В залежності від засобів виконання інформаційної проблеми на:

- ручні;

- механізовані;

- автоматизовані;

За виконуючими функціями:

- інформаційно-пошукові (довідкові) системи;

- системи управління;

- системи моделювання (системи штучного інтелекту);

- навчаючі та екзаменуючі системи.

За галуззю примінення:

- медичні;

- фінансові;

- лінгвістичні та інші.

Визначення 5. Інформаційна технологія ( майстерність) – комплекс методів, способів і засобів, що забезпечують збереження, обробку, передачу та відображення інформації.

Інформаційна технологія опирається на сучасні методи і способи збереження інформації, базується на безпаперовій обробці інформації. Тому важлива роль відводиться методам і засобам створення баз даних і баз знань, мовам програмування високого рівня, непроцедурним мовам маніпулювання даними, як SQL, спеціалізованим графічним та текстовим редакторам для представлення реальної картини проблемної галузі.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Наверх ↑