Тема 1.4 Розвиток банківських систем і технологій в Україні

Досвід організації та розвитку вітчизняних банківських технологій важко порівнювати із світовою практикою адже він триває всього десять років. Увесь цей час, формування вітчизняних АБС, йшло практично паралельно з розвитком інституту комерційних банків в Україні. Оцінюючи рівень, який досягли сьогодні інформаційні системи у банківському бізнесі України, слід визнати, що, спираючись в основному на досвід діяльності західних банків, розвиток здійснювався <семимильними кроками>. Однак такий стрімкий розвиток інформаційних банківських технологій часом мав і деякі негативні наслідки при розробці програмного забезпечення. Вимоги, що спонтанно змінювалися, наприклад законодавчі, а також малий досвід розробки спеціалізованих програмних продуктів у сполученні з жорстким тимчасовим пресінгом, привели до того, що автоматизовані банківські системи проектувалися в буквальному значенні "вроздріб". У цих умовах про планування такої структури АБС, яка б, з одного боку, задовольняла запити фахівців банку, а з іншою, мала можливості подальшого удосконалення з врахуванням перспектив розвитку банківських технологій, не могло бути і мови. Очевидно, що саме таке вирішення даної проблеми, як показує і західна й українська практика, є найбільш оптимальним. Крім того, на даному етапі розвитку банківської справи автоматизувати тільки ведення бухгалтерського обліку в банку вже недостатньо - необхідний комплексний підхід до автоматизації діяльності всіх підрозділів банку, зокрема, управлінської ланки, включаючи відділи маркетингу, економічного аналізу, керування ризиками, служби безпеки і т.д.

Варто звернути увагу і на такий важливий критерій, як забезпечення серійності програмного продукту, що розробляється в Україні

Тема 2. Поняття інформаційної системи і технології, їх практичне застосування та значення

ПИТАННЯ ТЕМИ ТА ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

1. Поняття системи, інформаційної системи і технології, їх класифікація;

2. Функціональні можливості інформаційних систем;

3. Інформаційна система, як основа підвищення ефективності та продуктивності праці людини;

Основні терміни теми:. система, інформаційна система, ізоморфізм, система обробки даних, інформаційна технологія, інформаційно-пошукова система.

Проблемна ситуація: Поняття системи людство запозичило із живої природи, проникаючи в її таємниці винайшло взаємозв’язок багатьох її елементів та складових, на основі ізоморфізму, тобто однаковості проявів. Через деякий час склалась цілісна абстрактна та математична теорія систем, що є окремою галуззю науки, а запозичені з природи елементи системності втілились в штучні системи, створені людством, такі як наприклад: літальні апарати, обчислювальні системи. Ми хочемо зрозуміти роботу мозку і робимо спробу моделювати його роботу, таким чином прагнемо до створення сиcтем собі подібних, адже людина теж система, і як система вивчена ще досить мало. Про основи поняття систем їх класифікації та призначення йдеться в запропонованій темі. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що вивчає теорія систем. Поняття ізоморфізму.

2. Поняття системи, логіко-математичне визначення системи, приклади систем.

3. Поняття системи обробки даних та інформаційної системи.

4. В чому полягають основні функції систем обробки даних?

5. Що таке інформаційна технологія?

6. Класифікація інформаційних систем.

7. Що забезпечують інформаційні системи в банківській справі?

8. Функціональні можливості інформаційних систем.

9. Напрямки підвищення ефективності праці у фінансових установах.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Наверх ↑