Тема 5.2. Організація і взаємодія СЕП НБУ, файли обміну

 Система електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ) - загально-державна платіжна система, що забезпечує здійснення розрахунків між банківськими установами, органами державного казначейства на території України із застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації. Програмне забезпечення СЕП складається із програмно-технічних комплексів - автоматизованих робочих місць (АРМ), що відповідають трьом рівням структури СЕП: Центральна розрахункова палата – АРМ-1, АРМ ІПС; розрахункові палати – АРМ-2; банківські установи - учасники СЕП – АРМ-НБУ.

Структурно і організаційно СЕП НБУ представляє ієрархічну трьохрівневу систему. На найнижчому рівні цієї структури знаходиться учасники СЕП (комерційний банк, держказначейство) з програмним забезпеченням АРМ-3 (АРМ-НБУ), на другому рівні облуправління НБУ, що представлені Регіональними розрахунковими палатами (РРП) з АРМ-2 і на першому, найвищому рівні Центральна розрахункова палата НБУ відповідно з АРМ-1.

Визначимо ряд деяких необхідних понять:

Центральна розрахункова палата НБУ – установа Національного банку України, яка забезпечує функціонування СЕП у цілому, ведення бази даних для ІПС щодо електронних міжбанківських розрахунків, виконаних через СЕП, а також здійснює функції РП для банківських установ м.Києва та Київської області, обслуговує інші віртуальні банківські регіони.

Регіональна розрахункова палата – структурний підрозділ територіального управління Національного банку України, який обслуговує в СЕП банки відповідного банківського (віртуального банківського) регіону.

Iнформаційно-пошукова система Національного банку України (ІПС) – складова частина СЕП, що призначена для надання користувачам довідкової інформації про платежі, виконані засобами СЕП.

Банківський документ в електронному вигляді - розрахунковий документ в електронному вигляді, службове повідомлення СЕП, довідкове повідомлення інформаційно-пошукової системи Національного банку України (далі – ІПС), інформаційне повідомлення.

Розрахунковий документ в електронному вигляді – документ визначеного формату, що містить установлені реквізити і несе інформацію про рух коштів, має форму електронних записів, обов'язково захищений криптографічними методами захисту інформації, передається засобами телекомунікаційного зв’язку та зберігається на зовнішніх засобах збереження інформації у вигляді файла.

АРМ-3 – це комплекс програмно-технічних засобів, що застосовується для підготовки, передачі та прийому банківських повідомлень у вигляді електронних документів між РРП та учасником СЕП.

Функції АРМ-3:

- Прийняття платіжних документів та іншої інформації, що обробляється СЕП, від РРП;

- Передача платіжних документів та іншої інформації, що обробляється СЕП в РРП для обробки в АРМ-2;

- Відкриття та закриття операційного дня;

- Архівація інформації за операційний день;

- Захист інформації, що передається засобами криптографії та накладання цифрового підпису;

- Сервіс: друк виписки про стан технічного коррахунку тощо.

АРМ-2 – це комплекс програмно-технічних засобів РРП, що застосовується для обслуговування банків регіону і організаціі взаємодії між ЦРП та іншими РРП з допомогою повідомлень у вигляді електронних документів.

Функції АРМ-2:

- Передача платіжних документів та іншої інформації, що обробляється СЕП, комерційним банкам – учасникам розрахунків та іншим РРП;

- Передача інформації, що не є платіжними документами, але обробляється в СЕП (АРМ-1);

- Виконання бухгалтерського та технологічного контролю за проходженням платежів;

- Ведення технічних коррахунків банків учасників СЕП;

- Надання звітності за підсумками проходження платежів;

- Підготовка інформації для відображення на реальних коррахунках учасників СЕП;

- Надання довідникової інформації.

 АРМ-1 – це комплекс програмно-технічних засобів ЦРП, що застосовується для управління функціонуванням РРП в межах СЕП НБУ.

 Функції АРМ-1:

- Синхронізація роботи СЕП;

- Нагляд за функціонуванням РРП;

- Складання балансу міжрегіональних платежів;

- Надання інформації про функціонування СЕП в цілому;

- Надання інформаційних довідок;

- Захист інформації,

Банківський регіон (далі - регіон) - сукупність комерційних банків (філій банків) - учасників СЕП, які мають кореспондентські рахунки в одному територіальному управлінні Національного банку України або здійснюють розрахунки за консолідованим кореспондентським рахунком, відкритим у цьому управлінні.

Банківський день у СЕП (далі - банківський день) – позначений календарною датою проміжок часу, протягом якого виконуються технологічні операції, пов’язані з проведенням розрахункових документів в електронному вигляді через СЕП, за умови, що підсумки розрахунків за цими документами відображаються на кореспондентських рахунках банків у територіальному управлінні Національного банку України на ту саму дату.

Віртуальний банківський регіон - сукупність комерційних банків та філій банків, які обслуговуються одним програмно-технічним комплексом АРМ-2 СЕП.

Внутрішньобанківська платіжна система (далі - ВПС) - програмно-технічний комплекс із власними засобами захисту інформації, який експлуатується комерційним банком та його філіями і використовується для здійснення розрахунків між учасниками цієї системи, а також забезпечує взаємодію з СЕП, у тому числі з ІПС. Транспортні потреби системи можуть забезпечуватися системою електронної пошти Національного банку України (далі - система ЕП), власними чи загального користування засобами телекомунікації тощо.

Iнформаційно-обчислювальна мережа Національного банку України - об'єднання програмно-технічних комплексів (СЕП, система ЕП тощо), кожний з яких призначений для виконання завдань Національного банку України щодо інформатизації окремих сфер діяльності банківської системи України. Усі програмно-технічні комплекси використовують єдину систему захисту інформації Національного банку України.

Інформаційне повідомлення - інформація в електронній формі, призначена для використання в програмно-технічних комплексах інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку України (крім СЕП), що має визначений формат і технологію обробки згідно з вимогами відповідного програмно-технічного комплексу, передається засобами телекомунікаційного зв’язку та зберігається на зовнішніх засобах збереження інформації у вигляді файла.

Кореспондентський рахунок - рахунок, який відкривається банку (філії) для обліку коштів та проведення розрахунків, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку на підставі укладеного договору. Під терміном “кореспондентський рахунок” (“консолідований кореспондентський рахунок”) розуміються також (у межах, визначених абзацом третім пункту 2 загальних положень цієї Інструкції) рахунки органів Державного казначейства України, якщо в тексті Інструкції не зазначено інше.

Кореспондентський рахунок ЛОРО - кореспондентський рахунок, який відкриває комерційний банк банку-кореспонденту та за яким комерційний банк здійснює операції списання і зарахування коштів згідно з чинним законодавством України та укладеним договором. У банку-кореспонденті цей рахунок є кореспондентським рахунком НОСТРО.

Консолідований кореспондентський рахунок - об'єднання коштів комерційного банку та його філій (або певної кількості філій) на кореспондентському рахунку, відкритому в територіальному управлінні Національного банку України з метою роботи банку (філії) в СЕП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку.

Ліміт технічного рахунку - сума, що визначає мінімальний залишок коштів на технічному рахунку комерційного банку (філії).

Ліміт початкових оборотів - сума, що визначає максимальний обсяг початкових платежів, які комерційний банк (філія) може виконати за певний період.

Міжбанківські розрахунки - безготівкові розрахунки між банками, що обумовлені виконанням платежів клієнтів або власними зобов’язаннями одного банку перед іншим.

Модель обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП - сукупність механізмів і правил роботи СЕП, комерційного банку та його філій, згідно з якими здійснюються міжбанківські розрахунки за консолідованим кореспондентським рахунком через СЕП.

Мультивалютний режим функціонування СЕП - відокремлене передавання та зберігання в СЕП інформації про платежі в кожній конкретній валюті при однаковому функціональному призначенні цієї інформації та технології її оброблення.

Несанкціонований доступ - протиправне використання програмно-технічних засобів СЕП, системи автоматизації банку (далі - САБ), ВПС або спроба перейняття, нав'язування, підроблення чи викривлення інформації про рух коштів або службових повідомлень цих систем.

Операційний день – частина робочого дня банківської установи, регламентована внутрішнім режимом її роботи, у межах якої банківська установа має змогу здійснювати передавання, оброблення та приймання розрахункових документів в електронному вигляді.

Операційний час – регламентований внутрішнім режимом роботи банківської установи час роботи з клієнтами (у межах операційного дня), особливість якого полягає в тому, що всі розрахункові документи, прийняті банківською установою протягом цього часу, мають бути виконані (оброблені, передані в банк одержувача (платника), оформлені бухгалтерськими проведеннями за відповідними рахунками) у той самий робочий день.

Операційні правила - система бухгалтерських обмежень, що встановлюються комерційним банком на розрахункові операції філій у СЕП, а також на розрахункові та інші банківські операції філій у САБ комерційного банку (філії).

Розрахунковий банк ( агент із розрахунків) – банк, який здійснює облік результатів розрахунків між банками - учасниками певної платіжної системи, а також відображення цих результатів за їх рахунками, що відкриті в розрахунковому банку.

Розрахункова палата комерційного банку – структурний підрозділ банку, що обслуговує філії банку у ВПС та забезпечує взаємодію ВПС із СЕП, у тому числі з ІПС.

Службові повідомлення СЕП - технологічна інформація в електронній формі, що пов'язана з проведенням платежів (підтвердження про отримання розрахункових документів в електронному вигляді, повідомлення про помилки в розрахункових документах в електронному вигляді, довідкова інформація тощо), має визначений формат і технологію обробки згідно з вимогами СЕП, передається засобами телекомунікаційного зв’язку та зберігається на зовнішніх засобах збереження інформації у вигляді файла.

Регіональні управління Національного банку - Кримське республіканське, обласні та по м.Києву і Київській області управління Національного банку України, Операційне управління Національного банку України.

Технічний рахунок банківської установи в СЕП - інформація в електронній формі, що зберігається в програмно-технічному комплексі АРМ-2, поновлюється під час оброблення розрахункових документів в електронному вигляді банківської установи та фактично відображає стан кореспондентського рахунку цієї установи на певний час.

Уповноважений банк – комерційний банк України, який отримав ліцензію Національного банку України на право здійснення операцій із валютними цінностями.

Файл СЕП – одиниця обміну інформацією між АРМ СЕП. У цій Інструкції файли СЕП позначаються однією ідентифікаційною літерою, що відповідає типу файла відповідно до технології роботи СЕП. 

В СЕП НБУ взаємодія і обмін здійснюється з допомогою файлів типу:

^A – початкові (вихідні) платіжні документи від КБ в РРП, що відправляються з банку

^B – вхідні платіжні документи з РРП в КБ, що поступають в банк

^T – квитанція на файл типу ^A

^S – квитанція на файл типу ^B

^K – поточний стан коррахунку, надсилається після кожного сеансу обміну між АРМ-2 та АРМ-3

^V – виписка про стан коррахунку в кінці операційного дня, надається після завершення роботи АРМ-2

^L – розподіл ліміту коррахунку філіям

^M – бізнес-правила при роботі за 7-ю моделлю

^ Z – закінчення роботи АРМ-3

^U – список на коректуру учасників СЕП НБУ.

Крім приведених типів файлів використовується нормативно-довідникова інформація, що зберігається в слідуючи файлах:

- S_UCH – довідник банків учасників СЕП

- S_ER – класифікатор кодів помилок

- S_NR – довідник призначень платежу

- S_VAL – класифікатор кодів валют

- M_UCH – інвалютні коррахунки.

- U_SNG – довідник шлюзових банків

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Наверх ↑