Рекомендація

Становлення та розвиток ринкових відносин характеризується переходом до нової економічної моделі, головне місце в якій займають інформаційні системи і технології, що використовують сучасні технологічні, програмні та технічні засоби для передачі, обробки і збереження інформації. Звичайно, що в таких умовах та процесах масової інформатизації суспільства велика роль належить фінансовим установам: банкам, страховим компаніям, податковій службі, що як правило йдуть в авангарді розвитку ринкової економіки. Для фінансових установ, важливою особливістю є те, що об’єкт управління пов’язаний з обробкою інформації і виробленням нової, тобто основа діяльності фінансових установ, базується на роботі з інформацією, що є одночасно і предметом, і продуктом праці. Особлива роль у цих процесах належить банківським установам, що повинні за даних умов, розширювати сферу банківських послуг, їх оперативність та якість. Тому в інформатизації банківські установі знаходять інструментарій, що дає змогу вирішувати проблеми розвитку банківського бізнесу на сучасному рівні вимог.

Процес досить швидкого розвитку інформаційних технологій у фінансових установах потребує відповідних спеціалістів, що можуть оволодівати, розробляти та впроваджувати сучасні інформаційні технології. На ринку праці сьогодні зростає потреба спеціалістів, що орієнтуються не лише в своїй предметній області, а й добре обізнані з побудовою та принципах функціонування інформаційних систем. Сьогоднішній спеціаліст має володіти алгоритмічним мисленням, знати свою предметну область, інформаційні системи технології, вміти правильно сформулювати та поставити проблему розробнику програмного забезпечення.

Мета курсу – вивчення теоретичних та практичних питань призначення, побудови, основних функціональних можливостей, технологій взаємодії та експлуатації інформаційних систем і технологій, що використовуються у фінансових установах Украіни. Формування основ алгоритмічного мислення та інформаційного світогляду в галузі фінансів та банківської справи – найголовніше завдання даного курсу.

Основні завдання вивчення курсу полягають у тому, щоб знати призначення, побудову, функціональні можливості систем, що використовуються в фінансових установах України, та вміти застосувати їх у практичній роботі.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  Наверх ↑