1. Поняття методів навчання та їх класифікація

Метод навчання - спосіб упорядкованої взаємопов'язаної діяльності вчителів та учнів, спрямованої на вирішення завдань освіти, виховання і розвитку в процесі навчання.

Термін “метод” походить від давньогрецького слова “методос”, що в перекладі означає шлях, спосіб пізнання. З поняттям "метод навчання" пов'язане поняття "прийом навчання".

Прийом навчання —деталь методу, часткове поняття щодо загального поняття "метод".

Однією з гострих проблем сучасної дидактики є класифікація методів навчання. На сьогодні відсутня єдина точка зору на це питання. У зв’язку з тим, що різні автори в основу поділу методів навчання на групи кладуть різні ознаки, існує кілька класифікацій.

За джерелами передачі й характером сприйняття інформації: словесні, наочні та практичні (С.Петровський, Е.Галант).

За основними дидактичними завданнями, які необхідно вирішувати на конкретному етапі навчання: методи оволодіння знаннями, формування умінь і навичок, застосування отриманих знань, умінь і навичок (М.Данилов, Б.Єсипов).

За характером пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частково-пошукові, дослідницькі (М.Скаткін, І.Лернер).

Відомий дослідник педагогіки Ю.Бабанський запропонував організаційну класифікацію методів навчання, в основу яких покладено три невід’ємні компоненти будь-якої діяльності – організація, мотивація і контроль, то й методи навчання можна поділити на три групи:

а) методи органіаації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності;

б) методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності;

в) контролю і самоконтролю навчально-пізнавальної діяльності.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115  Наверх ↑