2. Категорії дидактики.

Основними категоріями дидактики є: навчання, освіта, викладання, учіння, знання, уміння, навички, закономірності, принципи, форми, методи навчання.

Навчання – процес взаємодії вчителя та учня, в результаті якого учень засвоює знання, набуває вмінь і навичок. Учитель може навчати учнів безпосередньо або опосередковано – через систему завдань.

Освіта – процес засвоєння систематизованих знань і формування на їх основі світогляду, розвитку пізнавальних сил (мислення, уяви, пам’яті тощо) та результат цього процесу – досягнення певного рівня освіченості.

Викладання – організація та управління вчителем пізнавальної діяльності учнів, в результаті чого відбувається розвиток і виховання школярів.

Полягає у формулюванні перед учнями пізнавального завдання, повідомлення нових знань, управління їх засвоєнням, закріпленням та використанням, у перевірці якості знань, умінь, навичок.

Учіння – власна навчальна діяльність учня, тобто цілеспрямований процес засвоєння учнями знань, оволодіння вміннями і навичками. У широкому значенні – оволодіння соціальним досвідом з метою його використання в практичному житті.

Знання – факти, відомості, наукові теорії, закони, поняття, системно закріплені у свідомості людини.

Характерними особливостями повноцінних знань учнів є:

· повнота знань – кількість передбачених програмою знань про об’єкт вивчення;

· глибина знань – кількість усвідомлених істотних зв’язків певного знання з іншими, що до нього належать;

· оперативність знань – готовність і вміння учня застосовувати їх у конкретних ситуаціях;

· гнучкість знань – швидкість знаходження варіативних способів застосування їх за зміни ситуації;

· конкретність та узагальненість знань – розуміння конкретних виявів узагальненого знання, здатність підводити конкретні знання до узагальнень;

· системність знань – сукупність знань, яка за своєю структурою відповідає структурі наукової теорії;

· усвідомлення знань – розуміння зв’язку між ними через уміння їх застосовувати.

Уміння – здатність свідомо діяти на основі засвоєних знань. Передбачають використання набутих знань.

Навички – автоматизовані, звичні, безпомилковиконувані дії (доведені до автоматизму уміння).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115  Наверх ↑