Рекомендації

Оцінка за екзамен (підсумковий контроль) виставляється відповідно до критеріїв оцінювання знань студентів з використанням однієї з схем:

* В результаті усної бесіди, що проводиться в ході очної зустрічі між екзаменатором і студентом за питаннями, вказаними в Питання для підсумкового контролю;

* В результаті письмового екзамену за питаннями, вказаними в розділі 1.8.

Оцінка “відмінно” ставиться студенту, який вільно володіє матеріалом курсу, чітко, грамотно, логічно, повно і послідовно висвітлює всі питання білету, розкриває сутність кожного питання, аналізує їх зміст, висвітлює основні закономірності, принципи, форми і методи, порівнює явища, факти, процеси, аналізує спільні риси та відмінності, демонструє знання не лише лекційного матеріалу, але й результати самостійного опрацювання, вміння висвітлювати власні міркування та робити висновки.

Оцінка “добре” ставиться студенту, який добре володіє навчальним матеріалом, грамотно і логічно висвітлює його, допускаючи при цьому не більше одного-двох недоліків чи незначних помилок, обмежується викладом основних теоретичних положень.

Оцінка “задовільно” виставляється студенту, який демонструє посередні знання основних положень навчальної дисципліни, не зовсім чітко викладає основні положення, допускаючи при цьому не більше однієї грубої помилки або двох негрубих помилок, обмежується тільки викладом конспектного матеріалу.

Оцінка “незадовільно” виставляється студенту, який демонструє не зовсім повні знання курсу навчальної дисципліни, допускає при викладі навчального матеріалу суттєві помилки, не орієнтується у лекційному матеріалі.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115  Наверх ↑