ПИТАННЯ до іспиту З КУРСУ

“ЗАГАЛЬНА І СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ”

"Педагогіка і методика середньої освіти", “Професійне навчання ”

1. Визначення психології як науки..

2. Основні галузі психології.

3. Місце загальної психології в системі наук.

4. Основні методологічні принципи в психології.

5. Методи вивчення психіки.

6. Спостереження: умови, види, переваги, недоліки. Помилки спостерігача.

7. Експеримент: поняття про метод, етапи, види.

8. Психодіагностичні методи: тести та їх види, опитування, інтерв’ю, анкета, соціометрія, бесіда.

9. Центральна нервова система людини.

10. Умовні та безумовні рефлекси.

11. Мозок та психіка людини..

12. Природа людської свідомості.

13. Виникнення та розвиток свідомості.

14. Співвідношення понять "людина", "індивід", "особистість", "індивідуальність".

15. Структура особистості за А.В.Петровським.

16. Психологічна структура особистості.

17. Формування і розвиток особистості. Спрямованість особистості.

18. Діяльність. Її характеристика (потреби, мотиви, цілі, предмет, засоби, структура).

19. Діяльність і активність. Діяльність і поведінка. Види діяльності.

20. Уміння, навички та звички.

21. Поняття про спілкування. Види та функції.

22. Типи спілкування: імператив, маніпуляція, діалог.

23. Внутрішня структура спілкування: комунікація, інтеракція, перцепція.

24. Соціально-психологічний клімат.

25. Міжособистісні конфлікти.

26. Керування колективом. Лідери та лідерство. Стилі керівництва.

27. Поняття малої групи. Великі та малі групи. Види малих груп.

28. Колектив. Його ознаки та структура.

29. Феноменологія малих груп. Поняття "позиція", "статус", "внутрішня настанова", "роль".

30. Композиція малих груп. Канали комунікації. Централізовані та децентралізованя структури малих груп.

31. Поняття про відчуття. Фізіологічні основи відчуттів. Види відчуттів і їх класифікація. Загальні якості та закономірності відчуттів.

32. Сприймання як психічний пізнавальний процес. Основні властивості сприймання. Фізіологічні основи сприймання.. Порушення сприймання: гіперстезія, гіпостезія, галюцинації та ілюзії.

33. Основні відмінності відчуттів і сприймання. Види сприймання. Сприймання простору, руху і часу.

34. Поняття про увагу. Фізіологічні основи уваги. Основні властивості уваги. Функції уваги. Види уваги. Поняття про розсіяність, її причини і види.

35. Пам’ять як психічний пізнавальний процес. Основні теорії пам’яті. Фізіологічні основи пам’яті. Види пам’яті та їх класифікація. Процеси пам’яті. Індивідуальні відмінності пам’яті.

36. Мислення як процес пізнавальної діяльності, його особливості. Основні етапи мисленнєвого процесу. Відмінність мислення від інших пізнавальних процесів.

37. Види і рівні мислення. Логічні операції та форми мислення. Індивідуально-психологічні характеристики мислення.

38. Уява як особлива форма людської психіки, її значення та специфіка. Фізіологічні основи уяви. Види уяви. Функції уяви.

39. Способи створення нових образів. Уява і органічні процеси.

40. Мовлення як психічний пізнавальний процес. Мовлення і мова. Функції мовлення. Види мовлення. Розвиток мовлення. Індивідуальні особливості мовлення.

41. Поняття про темперамент. Історія уявлень про темперамент. Вчення І.Павлова про типи нервової системи. Властивості темпераменту.

42. Темперамент і особистість. Темперамент і стиль діяльності. Психологічна характеристика типів темпераменту.

43. Поняття про характер. Риси характеру, їх класифікація. Формування характеру та його структура. Характер і темперамент.

44. Типології характерів.

45. Здібності, їх значення. Види здібностей. Здібності і задатки.

46. Здібності, обдарованість, талант, геніальність. Розвиток здібностей.

47. Поняття про емоції і почуття. Їх особливості та характеристика. Функції емоцій і почуттів, способи їх вираження.

48. Класифікація емоцій і почуттів. Вищі почуття. Будова емоційності особистості.

49. Воля як форма відображення дійсності. Фізіологічні механізми волі. Характеристика вольового акту.

50. Основні властивості волі. Розвиток волі. Етапи вольових дій.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  Наверх ↑