ТЕМА 16. МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

В економічних розрахунках зустрічаються терміни: “ефект”, “ефективність”, “ефективність реальних інвестицій”.

Ефект – це кінцевий результат, що очікується або фактично досягається за рахунок здійснення інвестицій. Він може виражатися:

1) в додатковій сумі товарообігу (обсягу продажу)

2) валового або чистого доходу (прибутку)

3) грошового потоку, тобто суми чистого прибутку і амортизаційних відрахувань з вартості матеріальних і нематеріальних активів фірми.

Ефективність характеризує кількісне співвідношення показників результатів і витрат на їх досягнення

Ефективність реальних інвестицій – поняття, яке характеризує різнобічно дохідність інвестування.

Оцінка ефективності реальних інвестицій є найважливішим етапом процесу прийняття відповідно рішення щодо інвестування конкретних об’єктів. Від того, наскільки об’єктивно і всебічно буде проведена така оцінка, залежать темпи розвитку фірми і строки повернення вкладеного капіталу.

Насамперед треба усвідомлювати, що методи оцінки ефективності реальних інвестицій (капітальних вкладень) використовувані нині у вітчизняній практиці господарювання, не можна визнати коректними. Обидва показники, що ними користуються з цією метою - коефіцієнт ефективності (співвідношення середньорічної суми прибутку до капітальних вкладень) і строк окупності мають недоліки, які не дозволяють отримати об’єктивну оцінку ефективності реальних інвестицій.

1-й недолік – це те, що за розрахунків кожного з названих двох показників:

не враховується чинник часу; ні прибуток, ні обсяг інвестованих коштів не приводяться до теперішньої вартості.

Отже, у процесі розрахунку порівнюються явно не порівнювані величини – сума інвестицій у теперішній вартості і сума прибутку у майбутній вартості.

2-й недолік – полягає в тому, що показником для розрахунку строку повернення (окупності) інвестованого капіталу є лише прибуток Проте у реальній практиці господарювання інвестицій повертаються у вигляді грошового потоку, до складу котрого входять суми чистого прибутку та амортизаційних відрахувань

Тому оцінка ефективності інвестицій лише на основі прибутку істотно викривляє результати розрахунків (штучно занижує коефіцієнт ефективності і завищує строк окупності інвестицій).

3-й недолік – є те, що оцінка ефективності не враховує існуючі в ринковій системі господарювання підприємницький ризик та інфляцію.

4-й недолік – застосовувані показники забезпечують лише однобічну (неповну) оцінку ефективності інвестицій, оскільки обидва вони базуються на використанні однакових вихідних даних. (суми прибутку та інвестицій).

З огляду на це виникла нагальна потреба в застосуванні інших (адаптованих до ринкових умов господарювання) методичних основ оцінки доцільності виробничих інвестицій.

Методичні основи оцінки ефективності реальних (виробничих) інвестицій, адаптованих до сучасних умов господарювання в Україні мають включати в основному чітко окреслені принципи розрахунків визначних показників.

1-й принцип – оцінка повернення інвестованого капіталу у вигляді грошового потоку. При цьому показник грошового потоку може бути диференційований по окремих роках експлуатації об’єкта інвестиційного проекту або беруть його середню величину за рік.

2-й принцип – обов’язкове приведення загальних величин капіталу і грошового потоку до теперішньої вартості.

На перший погляд може видатися, що інвестовані кошти завжди виражені через нинішню вартість, оскільки значно передують у часі їх поверненню (відшкодуванню) у вигляді грошового потоку. Але інвестування у більшості випадків здійснюється не одномоментно, а протягом певного періоду (кількох років). Тому всі наступні (крім першого року) інвестовані суми треба приводити до теперішньої вартості диференційовано за кожний рік інвестування. У такий спосіб потрібно приводити до теперішньої вартості й усі грошові потоки.

3-й принцип характеризує вибір диференційованої ставки проценту (дисконтної ставки) для дисконтування грошового потоку від реалізації різних інвестиційних проектів. Розмір доходу від інвестицій (грошовий потік) формується з урахуванням таких впливових чинників:

1) середньої реальної депозитної ставки;

2) темпу інфляції;

3) премії за ризик і низьку ліквідність.

У зв’язку з цим при оцінці інвестиційних проектів з різним рівнем ризику та неоднаковою тривалістю загальних періодів інвестування варто диференціювати дисконту ставку.

4-й принцип – зводиться до вибору форм використовуваної ставки процента для дисконтування залежно від мети оцінки інвестицій. При розрахунках показників ефективності інвестицій за дисконтну ставку можна брати:

– середню депозитну або кредитну ставку;

– індивідуальну норму дохідності інвестицій з урахуванням рівня (темпів) інфляції;

– норму дохідності від поточного господарчої діяльності;

– альтернативну норму дохідності для інших можливих видів інвестицій.

З урахуванням вищевикладених принципів розглянемо методику оцінки ефективності реальних інвестицій на основі використання відповідних показників.

1. Чистий приведений доход (ЧПД) дає загальну характеристику результату інвестування – абсолютну величину ефекту від реалізації інвестицій, тобто

де: ГП – теперішня вартість грошового потоку;

ІК – сума інвестованих коштів за проектом, що реалізується.

При цьому треба пам’ятати, що показник ГП беруть за весь період експлуатації об’єкта, введеного в дію внаслідок реалізації проекту. Коли його з якихось причин визначити важко, то розрахунки ведуться за п’ять років. Показник ЧПД може бути використаний не лише для порівняльної оцінки, а й як критерій доцільності реалізації інвестицій взагалі.

У процесі розрахунку цього показника використовувана дисконтна ставка має бути диференційована стосовно рівнів ризику і ліквідності.

Приклад.

В інвестиційну компанію представлені для розгляду й оцінки бізнес – плани двох альтернативних проектів. Для дисконтування сум грошового потоку цих проектів ставка проценту прийнята відповідно 10 та 12 %. Дані приведені в таблиці.

Вихідні показники

Альтернативні інвестиційні проекти

“А”

“Б”

Майбутня вартість

Дисконтний множник за ставки 10 %

Теперішня вартість (2х3)

Майбутня вартість

Дисконтний множник за ставки 12 %

Теперішня вартість (5х6)

1

2

3

4

5

6

7

1. Сума грошового потоку (ГП), тис. грн.)

1-й

2-й

3-й

4-й

10000

6000

4000

0,909

0,826

0,751

9090

4956

3004

4000

5000

6000

6000

0,893

0,797

0,712

0,636

3572

3985

4272

3816

Разом

20000

х

17050

21000

х

15645

2. Обсяг ін­вестова­них коштів (ІК) (тис. грн.)

14000

13000

3. Період ре­алізації інве­сти­ційного проекту (кі­лькість ро­ків)

3

4

 

З урахуванням розрахункової теперішньої вартості грошових потоків можна обчислити чистий приведений доход.

ЧПД А = 17050 – 14000 = 3050 тис. грн.

ЧПД Б = 15645 – 13400 = 2245 тис. грн.

Отже, порівнювання показників ЧПД по згаданих інвестиційних проектах показує, що проект “А” є більш ефективним, ніж проект “Б” (хоч за проектом “А” сума інвестицій більша, а їхня віддача у вигляді грошового потоку менша).

Інвестиційний проект, котрий має ЧПД, що є від’ємним або = 0, не може бути прийнятий для реалізації, оскільки він не забезпечить отримання інвестором очікуваного доходу на вкладений капітал.

2. Індекс дохідності (ІД)

де: ІК – інвестовані кошти за проектом.

При цьому треба пам’ятати, що за умови різночасності вкладень їх також необхідно приводити до теперішньої вартості. 

Порівняння інвестиційних проектів за показником ІД свідчить, що проект “А” є більш ефективним.

3. Період окупності (ПО)

,

де: - середньорічна величина грошового потоку за певний період.

Цей період вимірюється:

– для короткострокових вкладень – в місяцях

– для довгострокових – в роках

Спочатку визначимо середньорічну суму грошового потоку в теперішній вартості

 

Порівняння показників свідчить про істотні переваги проекту “А” за періодом окупності інвестицій.

4. Внутрішня норма дохідності (ВНД).

Вона характеризує рівень дохідності інвестицій, що виражається дисконтною ставкою, за якою майбутня вартість грошового потоку має бути приведена до теперішньої вартості інвестованих коштів.

Внутрішню норму дохідності (прибутковості) можна сприймати також як дисконтну ставку, за якої чистий приведений дохід = 0.

Показник ВНД найбільш прийнятний для практичного застосування за умови здійснення порівняльної оцінки ефективності інвестування, тобто наявності декількох варіантів і вибору кращого з них.

Визначимо ВНД розрахунком дисконтної ставки, за якої теперішня вартість грошового потоку протягом усього періоду реалізації інвестиційного проекту буде приведена до суми інвестованих коштів.

де: х – шукана величина ВНД за альтернативними проектами.

На основі розрахунків

ВНД “А” = 2,10 % ВНД “Б” = 1,05 %

Отже, ВНД за проектом “А” майже вдвічі вища порівняно з її величиною за проектом “Б”.

Усі розглянуті показники перебувають у тісному взаємозв’язку між собою. Тому в процесі оцінки інвестицій їх треба використовувати комплексно, одночасно.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Наверх ↑