ТЕМА 15. РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

На сьогоднішній день реальні інвестиційні проекти відіграють головну роль порівнюючи з іншими. Це пов’язано не тільки з тим, що фінансовий ринок України мало розвинутий, а й з цілим рядом переваг:

1) вкладання коштів в нове будівництво, введення в дію нових основних фондів, купівля нерухомості захищає їх від інфляції, так як ріст цін на ці об’єкти не лише не відповідає темпам інфляції, а й в багатьох випадках випереджає її;

2) як вітчизняний, так і зарубіжний досвід показує, що вкладання коштів в реальне інвестування дає більш високу віддачу капіталу, чим від вкладання коштів в акції, облігації та інші фінансові інструменти;

3) реальні інвестиції забезпечують високі темпи розвитку та диверсифікації (розширення або зміна інвестиційної діяльності) діяльності компанії у відповідності з вибраною ними економічною стратегією.

Серед реальних інвестиційних проектів найбільшу частку складають проекти, які здійснюються за рахунок капітальних вкладень. До них відносяться:

– нове будівництво;

– розширення;

– реконструкція;

– технічне переозброєння.

Підготовка таких інвестиційних проектів здійснюється на основі розробки бізнес – плану.

Бізнес – план представляє собою документ в якому детально обґрунтовується концепція реального інвестиційного проекту та приводяться його основні характеристики.

Бізнес – план описує основні аспекти майбутнього проекту, аналізує всі проблеми, на які проект може натрапити, а також визначає способи їх вирішення. Він дозволяє оцінити й обґрунтувати реалізацію проекту в умовах конкурентного середовища.

Цінність бізнес – плану визначається тим, що він:

– дає можливість з’ясувати життєздатність проекту за умов конкуренції;

– містить орієнтири подальшого розвитку підприємства;

– є підставою для отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Склад бізнес – плану і ступінь його деталізації залежить від розмірів майбутнього проекту і сфери, до якої він належить.

Наприклад, якщо передбачається налагодити виробництво нового виду продукції, то треба розробити досить складний план з урахуванням усіх проблем, як виробництва самої продукції, так і ринків збуту для неї. Якщо йдеться лише про вдосконалення існуючої продукції, то бізнес – план може бути простішим.

Розробка різних варіантів бізнес – плану залежить від характеру інвестиційних проектів:

Для великих інвестиційних проектів, які потребують значних капіталовкладень, а також розробки проектів, пов’язаних з виробництвом нових видів продукції – розробляється повний варіант бізнес – плану. Це пов’язано з підвищеним ризиком для інвестора.

Для невеликих інвестиційних проектів допускається розробка короткого варіанту бізнес – плану, який на вимогу кредитора або інвестора може бути доповнений.

Бізнес – план для більшості країн ринкової економіки носить уніфікований характер і складається з наступних розділів:

1. Коротка характеристика інвестиційного проекту (резюме).

2. Характеристика галузі, в якій реалізується інвестиційний проект.

3. Характеристика продукції або послуг.

4. Розміщення об’єкту.

5. Аналіз ринку.

6. Запланований обсяг та структура виробництва продукції.

7. Забезпеченість основними ресурсами.

8. Стратегія маркетингу.

9. Управління інвестиційним проектом.

10. Оцінка ризику та форми їх страхування.

11. Фінансовий план.

12. Стратегія фінансування інвестиційного проекту.

1. Коротка характеристика інвестиційного проекту (резюме).

Цей розділ складається після розробки всіх решти 11-ти розділів, коли обґрунтована концепція проекту та визначено форми її реалізації. Резюме має бути коротким (не більше 2 – 3 сторінок) і трактується як самостійний рекламний документ, оскільки містить основні положення всього бізнес – плану.

Інвестор, розглядаючи даний розділ, робить висновок про доцільність його участі в реалізації інвестиційного проекту. Саме виходячи з його змісту, інвестор часто вирішує, чи варто йому витрачати час і читати бізнес – план до кінця. Тому в резюме необхідно чітко і переконливо викласти основні положення проекту, а саме:

- чим буде займатися підприємство;

- скільки коштів потрібно вкласти в нього;

- який очікується попит на продукцію;

- чому підприємство досягне успіху.

Якщо даний розділ не має достатньої та ясної інформації для певних висновків, то з іншими розділами бізнес – плану інвестор знайомитись не буде. Звідси випливає головна вимога до даного розділу – ділова мова, лаконічність, інформативність, простота висловлювання.

В даному розділі відображуються такі характеристики інвестиційного проекту:

- сума інвестицій на момент розробки бізнес – плану (в національній валюті з врахуванням темпів інфляції);

- період, від вкладання інвестицій до початку експлуатації об’єкту;

- період окупності інвестицій.

- для іноземних інвесторів додатково – основні положення державного та правового регулювання бізнесу на Україні.

2. Характеристика галузі, в якій реалізується інвестиційний проект.

В даному розділі бізнес – плану розглядається відповідність галузевої направленості інвестиційного проекту завданням структурної перебудови економіки України, тенденціям розвитку попиту на продукцію галузі. Також можуть бути використані показники, які характеризують інвестиційну привабливість галузей економіки України:

– рівень прибутковості діяльності галузі;

– рівень перспективності розвитку;

– рівень інвестиційних ризиків, характерних для галузі та ін.

3. Характеристика продукції або послуг.

Розглядаються характерні особливості та привабливість продукції, її переваги та недоліки, порівнюючи з продукцією, яка вже є на ринку. Також визначається конкурентноздатність продукції по основних якісних характеристиках, дизайну, рівню цін. Бажано також визначити життєвий цикл даної продукції та можливість її вдосконалення в майбутньому в рамках передбачених технологій та рівня технічного оснащення.

4. Розміщення об’єкту

– робиться оцінка інвестиційної привабливості даного регіону;

– розглядаються переваги розташування даного об’єкту відносно сировинних, енергоресурсів, кадрового потенціалу та ринків збуту;

– визначається ринкова вартість земельної ділянки з врахуванням продажу землі в майбутньому.

5. Аналіз ринку.

Найбільш складний розділ бізнес – плану.

Аналіз передбачає не тільки поточний стан, але й прогноз ринку на майбутнє. Обґрунтованість висновків даного розділу суттєво впливає на планові обсяги виробництва продукції, рівень цін та суму прибутку.

В даному розділі визначаються потенційні покупці даного продукту в даному регіоні, а також можлива кількість оптових покупців продукту за межами даного району. Далі проводиться аналіз видів продукції, яка вже є на внутрішньому ринку, її обсяги за останні три роки в розрізі вітчизняного та імпортного виробництва. Особлива увага приділяється динаміці цін на продукцію та порівняння зі світовими цінами на аналогічну продукцію. Особливе значення це має тоді, коли прогнозується продавати продукцію на зовнішніх ринках. Також здійснюється оцінка теперішнього та прогнозного рівня конкуренції, де визначається кількість підприємств, що виготовляють аналогічну продукцію, прогноз появи нових підприємств – конкурентів.

6. Запланований обсяг та структура виробництва продукції.

Спочатку обґрунтовується загальний обсяг наміченого випуску продукції в середньому за рік при виході на проектну потужність. Далі проводяться аналогічні розрахунки по окремих видах товарів.

Такі розрахунки проводяться по окремих роках на 5-ти річний період з врахуванням росту виробничих потужностей за рахунок реалізації окремих резервів.

Планування обсягів та структури виробництва продукції здійснюється в:

– натуральних одиницях;

– національній валюті (в цінах на момент складання бізнес – плану без врахування інфляції);

– в доларах США.

7. Забезпеченість основними ресурсами.

Дозволяється визначати:

– наскільки реальні заплановані обсяги продукції;

– наскільки ефективно розміщений інвестиційний проект в вибраному регіоні.

В даному розділі в першу чергу визначається:

а) забезпеченість випуску продукції основними видами сировини, матеріалів, енергетичних ресурсів з точки зору ефективності розміщення інвестиційного проекту. Це не відноситься до сировинних ресурсів, які на території України не виробляються, але потреба в яких незначна і вона задовольняється безпроблемно шляхом закупки за кордоном.

б) також в даному розділі визначається наявність у інвестора технологій, які б відповідали сучасним стандартам.

в) далі розглядається забезпеченість сучасним обладнанням у відповідності з передбаченою технологією виробництва продукції, необхідність його купівлі на Україні чи за кордоном.

г) розглядається забезпеченість відповідними виробничими приміщеннями, необхідність їх розширення або нового будівництва.

д) не менш важливим є забезпечення випуску продукції кадрами відповідної кваліфікації не тільки спеціалістів, а й робочих відповідних професій.

8. Стратегія маркетингу.

Розробляється як окремий розділ, коли:

– на ринок виходить принципово новий вид продукції; коли продукцію прогнозуємо розповсюджувати за межі України; при високому рівні конкуренції в даному регіоні.

При відсутності в майбутньому проблем з попитом на продукцію маркетингова стратегія може не розроблятися.

9. Управління інвестиційним проектом.

Визначається організаційно – правова форма реалізації інвестиційного проекту:

– на основі діючої компанії;

– створення нового акціонерного товариства відкритого чи закритого типу;

– створення товариства з обмеженою відповідальністю і т.д.

Якщо створюється нова компанія, то розробляється організаційна структура управління об’єктом, вказується кандидатура керівника та відповідні дані про нього (вік, освіта, спеціальність, загальний трудовий стаж, стаж роботи в даній галузі).

Також необхідно вказати, чи інвестиційний проект буде реалізований самостійно, чи будуть залучені підрядні організації. В останньому випадку в бізнес – плані дається характеристика підрядчика:

– тривалість їх роботи в даній галузі;

– досвід роботи з аналогічними інвестиційними проектами;

– рівень прогресивності технологій, які вони застосовують;

– рівень прогресивності механізмів, які вони застосовують;

– рівень кваліфікації кадрів;

– форми зв’язків з поставниками матеріалів;

– ділова та фінансова репутація.

10. Оцінка ризиків та форми їх страхування.

В даному розділі розглядаються окремі види ризиків:

– ризик пов’язаний з затримкою початку реалізації проекту із-за несвоєчасного відведення ділянки;

– ризик несвоєчасного завершення будівельно – монтажних робіт за проектом;

– ризик невиходу на заплановані потужності із-за недосконалих технологій, застарілого обладнання, падіння попиту, зростання конкуренції;

– ризик збільшення періоду окупності капіталу із-за жорсткого податкового регулювання, рівня цін.

У відповідності з оцінкою рівня окремих ризиків визначаються форми найбільш ефективного їх страхування:

– розробка профілактичних заходів по їх попередженню;

– створення відповідних резервних фондів;

– страхування найбільш вагомих ризиків;

– розподіл негативних фінансових наслідків серед інвесторів та учасників.

В даному розділі також розглядаються можливі варіанти виходу із інвестиційного проекту на любій стадії його реалізації, якщо фактичний рівень ризику значно перевищує розрахунковий (середньогалузевий чи середньо регіональний) суттєво вплине на ефективність інвестиційного процесу.

11. Фінансовий план.

Самий важливий розділ бізнес – плану, так як він відповідає на головне питання інвестора – як швидко і в яких формах повернеться вкладений капітал.

На першому етапі складається графік вкладення інвестицій, які зв’язані з будівництвом та введенням об’єкту в експлуатацію. На перший рік графік розробляється на місяці, на другий рік – на квартали.

В даному графіку відображаються інвестиції в оборотні активи та створення необхідних резервних фондів.

На другому етапі обґрунтовується доходи та витрати, пов’язані з експлуатацією інвестиційних проектів:

– доход від реалізації продукції (послуг);

– обсяг поточних витрат;

– податкові платежі;

– чистий прибуток та інші.

На третьому етапі визначається точка беззбитковості, яка показує, при якому обсязі продажу продукції буде досягнута самоокупність господарської діяльності об’єкту інвестування на стадії його експлуатації.

На четвертому етапі визначається період окупності інвестицій в проекти.

12. Стратегія фінансування інвестиційного проекту.

– визначаються джерела фінансування інвестиційного проекту (власні, позичкові, залучені);

Детально розглядається можливість залучення коштів іноземних інвесторів:

– грошові вклади в іноземній валюті;

– майнові вклади;

– отримання кредитів іноземних банків;

– залучення до будівництва зарубіжних підрядчиків.

Розроблений бізнес – план дає можливість інвесторам всебічно оцінити доцільність його реалізації та очікувану ефективність.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Наверх ↑