ТЕМА 10. ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ.

Оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості регіонів повинна бути безпосередньо пов’язана з державною політикою розвитку регіонів. Ціллю такої політики є забезпечення розвитку окремих регіонів з врахуванням таких факторів, як:

– раціональне використання різноманітних економічних можливостей;

– територіальний розподіл праці;

– взаємна економічна кооперація.

Оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості регіонів здійснюється в такій же послідовності, що й галузі, проте показники оцінки інші.

Існуючі методики, що широко використовуються в світовій практиці для визначення інвестиційної привабливості країн не можуть бути використані для регіонів в рамках однієї країни, так як ряд показників носять загальнодержавний характер.

На Україні розроблена спеціальна програма оцінки інвестиційної привабливості регіонів, яка оцінюється по 5-ти узагальнюючих показниках:

1) рівень загальноекономічного розвитку регіону

2) рівень розвитку інвестиційної інфраструктури

3) демографічна ознака регіону

4) рівень розвитку ринкових відносин

5) рівень криміногенних, екологічних та інших регіонів.

Кожний із перерахованих вище показників оцінювався на основі кількох аналітичних показників.

І) Так для оцінки рівня загальноекономічного розвитку регіону вивчались наступні аналітичні показники:

– питома вага регіону у валовому внутрішньому продукту;

– обсяг виробленої промислової продукції на душу населення;

– обсяг виробництва сільськогосподарської продукції на душу населення;

– середній рівень зарплати робітників;

– обсяг капітальних вкладень на одного жителя регіону;

– число підприємств всіх форм власності в регіоні;

– питома вага збиткових підприємств в загальній кількості.

ІІ) Для оцінки рівня розвитку інвестиційної інфраструктури регіону використовували наступні показники:

– число будівельних організацій та фірм усіх форм власності;

– обсяги промислового виробництва основних видів будівельних матеріалів;

– виробництво електроенергії на душу населення;

– щільність залізничних шляхів в розрахунку на 100 км 2 території;

– щільність автомобільних доріг з твердим покриттям на 100 км 2 території.

ІІІ) Для оцінки демографічної характеристики регіону вивчались наступні показники:

1) питома вага населення регіону в загальній чисельності жителів України;

2) співвідношення міського та сільського населення в регіоні;

3) питома вага населення зайнятого в суспільному виробництві на підприємствах всіх форм власності;

4) рівень кваліфікації робітників, зайнятих у суспільному виробництві.

V І) Для оцінки рівня розвитку ринкових відносин та комерційної інфраструктури регіону вивчались наступні показники:

а) питома вага приватизованих підприємств в загальній кількості підприємств комунальної власності;

б) питома вага підприємств недержавної форми власності в загальній кількості промислових виробничих підприємств;

в) кількість спільних підприємств з зарубіжними партнерами;

г) кількість банків на території регіону;

д) число страховий компаній;

є) число товарних бірж на території регіону;

V) Для оцінки рівня криміногенних, екологічних та інших ризиків вивчається степінь безпечності інвестиційної діяльності в регіоні. Для цього вивчаються такі показники:

– рівень економічних злочинів в розрахунку на 100 тис. жителів;

– питома вага підприємств з шкідливими викидами, які перевищують межу допустимих норм в загальній кількості промислових підприємств;

– середній радіаційний фон в межах регіону;

– питома вага незавершеного будівництва в загальній кількості початих будівництв за останні 3 роки.

На основі кількісної оцінки 5-ти розглянутих синтетичних узагальнюючих показників розраховується інтегральний показник оцінки інвестиційної привабливості регіонів України.

На основі результатів досліджень, які проводились в 1993 році всі регіони України об’єднані в 4 групи інвестиційної привабливості.

І група – 6 регіонів пріоритетної інвестиційної привабливості:

1) Київ та Київська область;

2) Дніпропетровська область;

3) Донецька область;

4) Харківська область;

5) Запорізька область;

6) Республіка Крим.

ІІ група – 4 регіони – достатньо висока інвестиційна привабливість:

1) Луганська область;

2) Львівська область;

3) Одеська область;

4) Полтавська область.

ІІІ група – 7 регіонів – середньої інвестиційної привабливості:

1) Вінницька область;

2) Житомирська область;

3) Закарпатська область;

4) Сумська область;

5) Миколаївська область;

6) Черкаська область;

7) Чернігівська область.

VІ група – 8 регіонів – низька інвестиційна привабливість:

1) Волинська область;

2) Івано-франківська область;

3) Кіровоградська область;

4) Рівненська область;

5) Тернопільська область;

6) Херсонська область;

7) Хмельницька область;

8) Чернівецька область.

При використанні інтегрального показника оцінки інвестиційної привабливості регіонів України необхідно мати на увазі, що він дає лише узагальнюючу характеристику ефективності інвестицій в регіоні без достатнього врахування їх галузевої структури.

Оцінка інвестиційної привабливості регіонів України дозволяє:

– зорієнтувати вітчизняних та зарубіжних інвесторів у виборі регіонів інвестування;

– розробити інвестиційну стратегію великих компаній та фірм на тривалу перспективу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Наверх ↑