ТЕМА 09. ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ

Перед інвесторами стоїть завдання вибрати в якості об’єкту інвестування таку галузь, яка має найкращі перспективи розвитку і може забезпечити найбільш високу ефективність інвестицій.

Основою такого вибору є оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості галузей економіки.

Процес вивчення інвестиційної привабливості галузей складається з трьох етапів:

– поточне спостереження та вибір системи показників;

– аналіз інвестиційної привабливості;

– прогнозування інвестиційної привабливості.

В процесі оцінки та прогнозування інвестиційної привабливості галузей необхідно враховувати життєвий цикл галузі згідно теорії ринку.

“Народження” – це розробка та впровадження на ринок принципово нових видів товарів. Це потребує будівництва нових підприємств для задоволення потреб в нових обсягах цих товарів. В цьому періоді здійснюються великі обсяги інвестицій, але прибуток не отримується і дивіденди по акціях не виплачуються.

“Ріст” – нові товари признають споживачі, що приводить до швидкого зростання їх обсягів і збільшення числа фірм, що випускають дану продукцію. На цій стадії інвестування здійснюється високими темпами (інвестиційний бум). Дивіденди виплачуються у вигляді додаткових акцій, а мінімальна частина – готівкою.

“Розширення” – високі темпи росту нових фірм і стабілізація цього росту. На цій стадії ще продовжується інвестування в нове будівництво, але основна частина інвестицій направляється на розширення вже існуючих фірм. Дивіденди виплачуються у вигляді додаткових акцій, а незначна частина у вигляді готівки.

“Зрілість” – період найбільшого попиту на товари даної галузі, вдосконалюється якість продукції. Основний обсяг інвестицій направляється на модернізацію обладнання або на технічне переозброєння фірм. Це найбільш тривалий період життєвого циклу галузі.

Слід відмітити, що для товарів, які не підлягають впливу науково – технічного прогресу (тобто для товарів, які є незмінними, постійними потребами) ця стадія являється останньою (це відноситься до галузей сільськогосподарського виробництва, розробка нових видів сировини). На цій стадії передбачаються високі дивіденди, які виплачуються готівкою.

“Спад” – період різкого зменшення попиту на товари даної галузі у зв’язку з розвитком нових галузей. Ця стадія характерна не для всіх галузей, а тільки для тих галузей, які випускають продукцію, яка підлягає значному впливу науково – технічного прогресу. На цій стадії дивідендна політика суттєво скорочується.

В сучасних умовах зміна стадій життєвого циклу окремих галузей в значній мірі зв’язана зі структурною перебудовою економіки.

На Україні розроблена Програма структурної перебудови економіки, яка передбачає:

– науково – технічну перебудову всіх галузей з метою забезпечення конкурентноздатності продукції на світовому ринку;

– зменшення енергомісткості виробництва;

– орієнтація на більш повне використання власних енергосировинних ресурсів (станції – гідроелектростанції, вітряки);

– перепрофілювання виробництва засобів виробництва на більш повне задоволення потреб міжгалузевої кооперації;

– прискорення розвитку тих галузей, які б могли виготовляти продукцію для експорту.

Пріоритетним напрямком структурної перебудови є:

– вугільна промисловість;

– нафтогазова промисловість;

– електроенергетика;

– чорна та кольорова металургія;

– машинобудування;

– хімічна промисловість;

– легка промисловість;

– харчова промисловість та інші.

Перспективність розвитку окремих галузей повинна враховуватися при розробці прогнозів їх інвестиційної привабливості.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Наверх ↑