Рекомендація

У зв’язку з переходом діловодства України на державну мову виникла потреба розкриття українською мовою особливостей і нюансів документування управлінської діяльності різноманітних сфер – юридичної, економічної, бухгалтерської тощо.

У сфері ділового мовлення на першому плані стоїть ступінь володіння діловим стилем української літературної мови, вміння послуговуватися ним в офіційно-діловому спілкуванні. Донедавна усне і писемне спілкування на території майже усієї України здійснювалося переважно російською мовою. Внаслідок цього ряд слів, словосполучень та усталених зворотів (штампів), властивих діловому стилю, перебуває поза активним запасом слів ділових людей та й громадян взагалі.

Студенти повинні знати:

* моделі усного спілкування;

* форми офіційного та приватного звертання;

* синтаксичні особливості ділових паперів;

* усталені словосполучення ділового стилю;

* коли вживаються у діловому спілкуванні займенники я – ми – ти – ви.

Студенти повинні вміти:

* правильно писати прізвища, імена та імена по батькові у будь-якій граматичні й формі;

* записати іншомовні прізвища українською мовою;

* утворити ступені порівняння якісних прикметників;

* написати графічні скорочення в ділових паперах;

* узгодити числівник з іменником;

* написати елементарний текст (рекламу, оголошення) з правильно вжитими дієприкметниками та дієприслівниками;

* користуватися прийменниковими конструкціями української мови;

* оформити елементарний документ (заяву, доручення, розписку, автобіографію).

Даний курс дисципліни навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації слухачу”.

Контроль якості засвоєння матеріалу кожної теми проводиться в ході комп’ютерного самотестування тільки через Інтернет. Натиснувши на команду “Тематичний контроль за темами ХХХ” студент зв’язується із центральним сервером центру дистанційного навчання Технологічний університет Поділля і одержує для відповіді задану викладачем кількість запитань тесту. Якщо тест передбачає безпосередню негайну відповідь на всі запитання, то вводиться ліміт часу, на протязі якого необхідно відповісти на весь тест. Якщо в межах цього ліміту на якість запитання не було дано відповіді, вони зараховуються як невірні. Якщо ж у тесті є хоча б одне запитання, яке потребує значного часу на відповідь (наприклад: розв’язати задачу), час на виконання тесту не лімітується.

Відповідь на кожне запитання оцінюється заданою кількістю балів, а результуюча оцінка за тест виставляється залежно від співвідношення сумарних набраних і максимально можливої кількості балів.

Для ознайомлення із прикладами різних видів запитань для тестового контролю натисніть тут.

Оцінка, одержана студентом за тематичний контроль, автоматично надсилається по Інтернет і його залікову книжку з даного предмета. Одночасно туди заноситься інформація про тести запитань, на які давав відповідь студент, і оцінка, одержана за них. Ця інформація використовується викладачем для аналізу якості засвоювання матеріалу тем, для постановки рейтингової оцінки на екзамені тощо. При необхідності викладач може зв’язатися із студентом для консультації з питань, які (за результатом тестів) викликають найбільшу трудність при вивченні.

За активну участь в обговоренні винесених на Конференцію завдань викладач може підвищити рейтингову оцінку студента.

Оцінка за екзамен (підсумковий контроль) виставляється з використанням однієї з трьох схем:

* в результаті усної бесіди, що проводиться в ході очної зустрічі між екзаменатором і студентом;

* за рейтинговою системою, за результатами складання всіх проміжних тестів;

* складанням підсумкового тесту-іспиту через Інтернет за питаннями всіх тем курсу.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни “Ділова українська мова”!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79  Наверх ↑