5. Система екологічного права.

Система екологічного права — це цілісна і послідовна сукупність теоретичних положень, принципів і еколого-правових норм, взаємопов'язаних і об'єднаних регулюванням спе­цифічних суспільних відносин в галузі екології. Система екологічного права — це його структура, будова і внутрішня форма організації теоретичних положень і еколого-правових норм, які є елементами системи. Ці елементи об'єднані в певні групи за ознакою однорідності суспільних відносин, на регулювання яких вони спрямовані. Послідовність їх розташування в системі екологічного права як галузі права обумовлена їх роллю і значенням для неї. А оскільки система екологічного права як учбового курсу спрямована на пізнання еколого-правового матеріалу, то вона побудована за принципом «від загального до часткового і конкретного».

Система учбового курсу екологічного права включає три розділи, розміщені в такій послідовності: загальна частина, особлива частина і спеціальна частина.

В загальній частині розглядаються науково-методологічні засади екологічного права, даються теоретичні положення щодо предмета, методу, джерел екологічного права, аналізуються екологічні правовідносини, розглядаються питання щодо екологічних прав та обов'язків громадян, права власності на природні ресурси і права природокористування, основні питання щодо правової охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, починаючи з організаційно-управлінської діяльності аж до еколого-правової відповідальності за порушення екологічного законодавства.

Особлива частина включає три розділи:

1. Правове регулювання використання, збереження і відтворення природних об'єктів, що входять в національну екологічну систему України: земель, вод, лісів, надр, тваринного світу, атмосферного повітря.

2. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища та окремих складових екологічної системи України, в тому числі природно-заповідного фонду, курортних, рекреаційних і лікувально-оздоровчих зон, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

3. Правове забезпечення екологічної безпеки людини, охорони її життя і здоров'я, збереження генофонду народу України.

Спеціальна частина курсу «Екологічне право» включає аналіз міжнародного співробітництва держави в галузі екології, пошук шляхів розв'язання міжнародних екологічних проблем.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑