Рекомендація

В умовах проведення економічної, екологічної і правової реформ, формування інститутів незалежної держави, поглиблення демократії, гласності, створення правових засад реалізації і захисту екологічних прав громадян особливого значення набуває підготовка професійно грамотних фахівців-екологів, що не уявляється можливим без належного оволодіння ними основами правових знань у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Курс “Екологічне право” є складовою частиною безперервної екологічної освіти та виховання студентів-екологів, який спрямований на розвиток у студентської молоді еколого-правового світогляду, спеціального еколого-правового мислення, закріплення необхідних юридичних знань з метою вирішення конкретних питань їх майбутньої практичної діяльності щодо захисту екологічних прав людини, забезпечення правопорядку у процесі реалізації екологічної політики держави.

Студенти отримують знання: Законів про охорону навколишнього середовища і окремого його компонентів правових актів України в галузі охорони довкілля, нормативної бази в галузі природокористування, методів впливу на порушення законів про охорону.

Студенти отримують уміння: активно користуватись законами і правовими актами про охорону природи при виконанні екологічних експертиз різного ґатунку, рангу і призначення, при розробці планів розвитку територій, складанні проектів будівництва тощо.

Курс лекцій з екологічного права передбачає формування в студентів-правників сталої системи еколого-правових поглядів і знань, навичок застосування екологічного законодавства, підвищення рівня свідомості і еколого-правової культури, розуміння необхідності позитивної екологічно спрямованої поведінки, вміння вибору оптимальних державно-правових засобів щодо забезпечення екологічної безпеки людини в процесі будь-якої діяльності, охорони довкілля, ефективного використання природних ресурсів та захисту екологічних прав особи.

В основу курсу “Екологічне право” покладена цілісна і взаємопов’язана концепція широкого розуміння екологічного права як інтегрованої спільності і комплексної галузі права, яка об’єднує такі складові, як природо ресурсне право, природоохоронне (право навколишнього природного середовища) право і комплексний міжгалузевий інститут правової екології людини (правове забезпечення екологічної безпеки людини), норми яких регулюють екологічні суспільні відносини у галузі використання природних ресурсів, та охорони навколишнього природного середовища і відносин щодо забезпечення життя і здоров’я людини від небезпечного природного та техногенного впливу.

Курс екологічного права є складовою частиною безперервної екологічної освіти та виховання студентів-правників, який спрямований на закріплення спеціальних юридичних знань, з метою вирішення конкретних питань їх майбутньої практичної діяльності щодо захисту екологічних прав людини та забезпечення правопорядку у процесі реалізації екологічної політики держави.

Вимоги до знань та умінь.

Знати:

- проблеми;

- діюче екологічне законодавство;

- особливості правового регулювання окремих видів користування екологічними об’єктами;

- екологічні права та обов’язки власників та користувачів природних об’єктів.

Вміти:

- застосовувати еколого-правові приписи:

- узагальнювати практику використання екологічного законодавства з його різновидами та робити відповідні висновки за результатами узагальнення;

- правильно застосовувати роз’яснення вищих судових та інших органів в процесі норм права.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑