3. Гарантії екологічних прав громадян та їх форми захисту.

Екологічні права громадян забезпечуються:

· проведенням широкомасштабних державних заходів щодо підтримання, відновлення і поліпшення стану навколишнього природного середовища;

· обов'язки міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, вико­нувати екологічні вимоги при плануванні, розміщенні продуктивних сил, будівництві та експлуатації господарських об'єктів;

· участю громадських об'єднань та громадян у діяльності щодо охорони навколишнього природного середовища;

· здійснення державного та громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

· компенсацією в установленому порядку шкоди, заподіяної здоров'ю і майну громадян внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

· невідворотністю відповідальності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Форми захисту екологічних прав громадян: нормотворча, управлінська, самоврядна, правоохоронна, природоохоронна, судова.

4. Обов'язки громадян у галузі екології.

Загальні обов'язки громадян, передбачені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», а саме:

· берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства;

· здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, екологічних нормативів та лімітів природовикористання;

· не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єктів;

· носити плату за спеціальне природокористування;

· сплачувати штрафи за екологічні порушення.

Спеціальні зобов'язання громадян, передбачені системою екологічного законодавства, які випливають із умов права власності на природні ресурси, природокористування та реалізації громадянами екологічно небезпечної діяльності:

Обов'язки майнові:

· своєчасно вносити плату за забруднення навколишнього природного середовища та понадлімітне використання природних ресурсів;

· ефективно використовувати природні ресурси, здійснювати комплекс заходів щодо їх відновлення;

· проводити заходи щодо попередження негативного впливу діяльності на стан навколишнього природного середовища (забруднення, засмічення тощо);

Обов'язки немайнові:

· одержувати дозволи на здійснення діяльності, спроможної негативно впливати на стан навколишнього природного середовища;

· передавати екологічно небезпечні об'єкти на екологічну експертизу;

· надавати органам екологічного контролю відомості про характер екологічно небезпечної діяльності;

· здійснювати первинний облік використання природних ресурсів, викидів та скидів у навколишнє природне середовище;

· погоджувати свою діяльність з іншими суб'єктами, якщо вона спроможна потенційно шкодити здоров'ю людини і природним ресурсам;

· оволодівати екологічними знаннями і практичними навичками щодо їх реалізації;

· виконувати розпорядження органів екологічного контролю тощо.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑