Рекомендації

Вища математика відіграє важливу роль серед загальноосвітніх дисциплін даної спеціальності.

Викладання вищої математики має на меті:

- ознайомити студентів з основами математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних задач механіки і економіки;

- виробити первісні навики математичного дослідження, оцінка отриманих результатів, вибір оптимального методу розв’язування задач; привити студентам уміння самостійно вивчати навчальну літературу з математики; розвити математичне мислення та підняти загальний рівень математичної культури студентів; розвити алгоритмічне мислення та вміння вибирати і використовувати обчислювальні методи і засоби, таблиці й довідники;

- ознайомити студентів з роллю та місцем математики в наукових дослідженнях.

1.2. Задачі вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- векторну алгебру та її застосування до задач аналітичної геометрії;

- лінії та поверхні другого порядку; розв’язування СЛАР; елементи матричної алгебри; елементи лінійної алгебри; границі та неперервність функції; диференціальне числення функції однієї та декількох змінних;

- неозначений інтеграл; подвійний інтеграл та його застосування;

- диференціальні рівняння першого порядку, вищих порядків, що допускають пониження порядку, а також лінійні диференціальні рівняння з постійними коефіцієнтами та їх системи; ряди та їх застосування до наближених обчислень.

1.3. Студент повинен вміти:

- складати та аналізувати математичні моделі простих реальних інженерних задач;

- підбирати дані, необхідні для побудови розв’язків задач та оцінювати їх необхідну точність;

- вибирати наперед не заданий метод дослідження;

- виводити аналітичні залежності в процесі розв’язання задач;

- розв’язувати простіші механічні та економічні задачі;

- доводити розв‘язки задач до практично придатних результатів та контролювати правильність розв’язків;

- оперувати з розмірними величинами;

- передбачати результати, оцінювати величини, давати асимптотичні оцінки, робити висновки.

Для вивчення курсу вищої математики студент повинен вільно володіти матеріалом шкільного курсу математики та мати тверді практичні навики у різних математичних перетвореннях.

Контроль за роботою студентів здійснюється шляхом опитування та перевірки виконання контрольних завдань (робіт) проведення екзамену в кожному семестрі.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65  Наверх ↑