М о д у л ь III. Мінерали та гірські породи. Корисні копалини.

Тема 1. Основи мінералогії.

Питання теми

Загальні відомості про мінерали.

Форми знаходження мінералів у природі.

Класифікація мінералів.

Основні поняття: мінерали, мінералогія, кристалічний стан, аморфний стан, монокристал, друзи, дендрити, секреції, конкреції, ооліти, натічні форми.

Загальні відомості про мінерали. Мінерали (від лат. мinera – руда) – це природні хімічні сполуки чи самородні елементи, які виникли в результаті різних фізико-хімічних процесів, які відбувались в земній корі та на її поверхні.

Більшість мінералів – тверді речовини (кварц, польовий шпат), також є рідкі (вода, нафта) і газоподібні (сірководень, вуглекислий газ) мінерали.

Склад, будову, походження і властивості мінералів вивчає розділ геології – мінералогія.

Тверді мінерали можуть перебувати у кристалічному чи аморфному стані. Кристалічним називається стійкий фазовий стан твердого тіла, в якому періодично повторюються структурні елементи – атоми, іони чи молекули. Зовні кристали мають форму багатогранників, кубів, призм, пірамід і характеризуються симетрією та кристалографічними сингоніями, тобто закономірним повторенням однакових ребер, граней і кутів при обертанні кристалів у просторі.

Для кристалічних речовин характерні такі властивості:

1) анізотропність – залежність фізичних і оптичних властивостей від кристалографічного напрямку. Анізотропність у різних напрямках кристала різна;

2) ізоморфізм – здатність елементів заміщувати один одного в хімічних сполуках подібного складу. Наприклад Fe2+ може заміщувати Mg2+ у магнезиті MgCO3 і перетворювати його на сидерит FeCO3;

3) поліморфізм – здатність речовин утворювати різні сполуки, однакового хімічного складу. Наприклад С – графіт і алмаз, FeS2 – пірит і марказит; 

4) псевдоморфізм – здатність одних мінералів, з часом, переходити в інші. Наприклад, пірит FeS2 поступово переходить в лімоніт.

Кристалічний стан речовин характеризується правильним розташуванням у просторі складових частин, тобто кристалічними решітками. В залежності від природи частинок, які знаходяться у вузлах решітки, виділяють 4 типи кристалічних решіток: іонні, атомні, металічні і молекулярні.

У кристалохімії виділяють іонні, ковалентні, водневі та металічні структурні зв’язки. Кристали, які мають один тип зв’язку, називаються гомодесмічні, мінерали, що мають різні типи зв’язку – гетеродесмічні.

Аморфний стан твердих тіл характеризується такими ознаками:

- ізотропією – незалежністю форм від фізичних, оптичних, механічних властивостей тіла;

- відсутністю чітко виражених температурних точок плавлення;

- хаотичним розташуванням іонів і атомів у просторі;

- відсутністю кристалічної будови;

- непостійним складом;

- здатністю, з часом переходити у кристалічний стан (опал - кварц).

Форми знаходження мінералів у природі. У природі мінерали знаходяться у вигляді мінеральних агрегатів. Існують такі форми мінеральних агрегатів:

1) монокристал – одиничний, добре виражений багатогранник, який може мати форму куба, ромба, піраміди, тетраедра, тощо (кальцит, кварц);

2) друзи – кристали, які зрослись одним кінцем до спільної основи (гірський кришталь, кварц);

3) дендрити – гіллясті деревоподібні агрегати (мідь, срібло, окисли заліза і марганцю);

4) конкреції – кулеподібні агрегати, іноді з радіальною будовою в середині (фосфорит, марказит);

5) секреції – порожнини в гірській породі заповнені мінералами;

6) ооліти – невеликі кульки, які можуть бути зцементовані і незцементовані (боксит, піролюзит);

7) натічні форми: сталактити  і сталагміти  . Утворюються при виділенні мінералів з розчину.

Класифікація мінералів. Мінерали класифікують за хімічним складом, походженням, структурними особливостями та багатьма іншими ознаками. Існують такі класифікації мінералів.

I. За походженням:

А. Магматичні – це мінерали, які своїм походженням пов’язані з процесами, що відбуваються в магмі. Їх поділяють на 2 групи:

1) гідротермального походження, утворюються при взаємодії гарячих водних розчинів, які виділяються з магми, з породами, які оточують магму;

2) пневмотолітичного походження, утворюються при дії гарячих газів, які виділяються з магми на породи, які оточують магму.

Б. Гіпергенні – це мінерали, які утворюються в верхній частині земної кори під впливом води, повітря, живих організмів. Вони, також, утворюються в атмосфері і гідросфері.

В. Метаморфічні – це мінерали, які утворюються в земній корі під впливом високої температури і тиску.

II. За геохімічною спорідненістю:

А. Атмофільні , властиві для атмосфери.

Б. Гідрофільні, властиві для гідросфери.

В. Ліофільні, властиві для літосфери.

Г. Халькофільні, властиві для нижньої мантії.

Д. Сидерофільні, властиві для ядра.

ІІІ. Кристалохімічна класифікація:

А. Кисневмісні мінерали, які мають іонні та іонно-ковалентні структури (силікати, карбонати, фосфати, нітрати, сульфати, оксиди і гідрооксиди).

Б. Безкисневі мінерали, мають ковалентні, атомні, металічні, рідше іонні, структури (сульфіди, галоїди, самородні елементи).

В. Органічні і штучні мінерали.

IV. За здатністю утворювати гірські породи:

А. Породоутворюючі.

Б. Не здатні утворювати породи.

V. Господарська класифікація:

А. Метали.

Б. Неметали.

В. Горючі речовини.

Г. Гідрогазомінеральна сировина.

VI. Класифікація за хімічним складом:

А. Силікати та алюмосилікати (солі кремнієвої і глиноземної кислот). До цього класу належать основні породоутворюючі мінерали. Їх вміст у земній корі становить 75% за масою.

До класу відносяться такі підкласи:

1) польові шпати: калієві (ортоклаз), вапняково-натрієві (лабрадор);

2) фельдшпатити (нефелін);

3) водні алюмосилікати: світлі слюди (мусковіт), темні слюди (біотит), глинисті мінерали (хлорит, глауконіт).

Найчастіше з цього класу зустрічаються рогова обманка, тальк, олівін, піроксен.

Б. Оксиди та гідрооксиди. Мінерали цього класу дуже стійкі до вивітрювання. Їх вміст у земній корі становить 17% за масою. Найпоширеніший мінерал цього класу – кварц.

В. Карбонати. Їх вміст у земній корі становить 1,7% за масою. Найчастіше зустрічаються кальцит (CaCO3), доломіт (CaMg(CO3)2), сидерит (Fe2(CO3)3) і сода (NaHCO3).

Г. Фосфати: апатит – фосфорнокисла соль кальцію і вівіаніт – фосфорнокисла сіль заліза.

Д. Сульфати. Найпоширеніші мінерали – гіпс (CaSO4·2H2O) та ангідрид (CuSO4), рідше зустрічаються сульфати натрію – мірабіліт і тенардит.

Е. Сульфіди (рудні мінерали). До цього класу належать:

1) сульфіди заліза: (пірит, марказит);

2) сульфід заліза і міді: (халькопірит);

3) сульфід ртуті: (кіновар);

4) сульфід свинцю: (галеніт);

5) сульфід цинку: (сфалерит);

6) сульфід миш’яку: (реальгар).

Є. Галоїди. Найбільш поширеними мінералами є хлорид натрію – галіт, калію – сильвініт, кальцію і магнію – карналіт. Їх вміст у земній корі становить 0,5% за масою.

Ж. Самородні елементи – графіт, сірка, золото, срібло. Вміст цих мінералів у земній корі становить 0,1% за масою.

Класифікація мінералів за хімічним складом – найпоширеніша.

З усіх мінералів найпоширеніші польові шпати, вони складають 60% магматичних і 30% метаморфічних гірських порід.

Ми з’ясували, що гірські поріди утворені мінералами. Мінерали - це природні хімічні сполуки чи самородні елементи, які виникли в результаті різних фізико-хімічних процесів, які відбувались в земній корі та на її поверхні. Мінерали мають різноманітний хімічних склад і можуть перебувати у кристалічному та аморфному стані.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27  Наверх ↑