Одержання і початок виконання індивідуальної контрольної роботи

Теоретичні питання

1. Геологія як наука. Історичний розвиток науки про Землю.

2. Будова Всесвіту і Сонячної системи.

3. Походження Сонячної системи та становлення планети Земля.

4. Планета Земля в Сонячній Системі. Форма, розміри та рух Землі.

5. Фізичні властивості Землі.

6. Зовнішні оболонки Землі.

7. Внутрішня будова Землі.

8. Будова земної кори. Вплив геологічних процесів на будову земної кори.

9. Мінерали. Фізичні властивості мінералів. Класифікація мінералів.

10. Гірські породи. Характеристика магматичних, осадових і метаморфічних гірських порід.

11. Геологічні процеси. Класифікація геологічних процесів. Характеристика ендогенних геологічних процесів.

12. Геологічні процеси. Класифікація геологічних процесів Характеристика екзогенних геологічних процесів.

13. Корисні копалини. Класифікація корисних копалин.

14. Геологічна хронологія.

15. Що таке рельєф? Назвіть та охарактеризуйте основні типи і форми рельєфу. Вплив геологічних процесів на рельєф земної поверхні.

16. Що таке ґрунти? Чим вони відрізняються від материнської породи? Морфологічні ознаки ґрунту.

17. Предмет і завдання ґрунтознавства. Історія формування і розвитку ґрунтознавства.

18. Фактори ґрунтоутворення. Роль зелених рослин і мікроорганізмів у процесі ґрунтоутворення.

19. Хімічний склад грунту. Перетворення неорганічних речовин ґрунту (азоту, фосфору і сірки) в аеробних і анаеробних умовах.

20. Органічні речовини грунту. Накопичення органічних речовин в грунті. Склад гумусу.

21. Механічний склад ґрунту. Класифікація ґрунтів за механічним складом. Фізико-механічні властивості ґрунту.

22. Структура і структурність ґрунту. Типи структури. Загальні фізичні властивості ґрунту.

23. Значення вологи для розвитку рослин. Джерела вологи. Форми вологи в ґрунті.

24. Водні властивості водний режим ґрунту.

25. Склад ґрунтового повітря. Теплові властивості і тепловий режим ґрунту.

26. Будова склад і властивості ґрунтових колоїдів. Поглинальна здатність ґрунту. Види поглинання.

27. Ґрунтовий розчин, склад і властивості ґрунтового розчину. Кислотність і лужність ґрунтів.

28. Родючість ґрунтів. Види родючості. Способи покращення родючості ґрунту.

29. Основні таксономічні одиниці у систематиці ґрунтів. Основні типи ґрунтів та їх характеристика.

30. Зональність ґрунтового покриву. Ґрунтові зони та їх географічне розміщення.

31. Що таке земні надра? Антропогенний вплив на надра. Які заходи потрібно здійснювати для раціонального використання і охорони земних надр?

32. Небезпечні геологічні процеси та заходи боротьби з ними.

33. Структура земельного фонду та охорона земельних ресурсів.

34. Рекультивація порушених земель.

35. Вплив діяльності людини на ґрунтовий покрив. Які заходи потрібно здійснювати для раціонального використання і охорони ґрунтів?

36. Джерела забруднення ґрунтів. Типи забруднення ґрунтів. Оцінка забруднення ґрунтів.

37. Ерозія ґрунту. Види ерозії та методи боротьби з нею.

38. Ґрунтовий покрив України. Типи ґрунтів і ґрунтові зони.

39. Екологічний стан ґрунтового покриву України.

40. Охарактеризуйте геологічну будову України. Які типові геологічні процеси для України.

41. Які корисні копалини є на території України?

42. Охарактеризуйте рельєф України.

43. Геоморфологічне районування України.

44. Зміст і завдання геоекологічного моніторингу.

45. Зміст і завдання грунтово-екологічного моніторингу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27  Наверх ↑