Підсумковий контроль

1. Предмет вивчення геології. Завдання геології.

2. Підрозділи геології, предмет їх вивчення та основні завдання.

3. Методи геологічних досліджень.

4. Історичний розвиток науки про Землю.

5. Будова Сонячної системи.

6. Планета Земля в Сонячній Системі.

7. Походження Сонячної системи та становлення планети Земля.

8. Форма, розміри та рух Землі.

9. Фізичні властивості Землі.

10. Зовнішні оболонки Землі.

11. Внутрішня будова Землі.

12. Будова земної кори.

13. Що таке мінерали? Характерні властивості кристалічних і аморфних речовин.

14. Фізичні властивості мінералів.

15. Класифікація мінералів.

16. Що таке гірські породи? Класифікація гірських порід.

17. Характеристика магматичних гірських порід.

18. Характеристика осадових гірських порід.

19. Характеристика метаморфічних гірських порід.

20. Що таке геологічні процеси? Класифікація геологічних процесів.

21. Характеристика екзогенних геологічних процесів.

22. Характеристика ендогенних геологічних процесів.

23. Що таке корисні копалини? Класифікація корисних копалин.

24. Геологічна хронологія.

25. Що таке рельєф? Назвіть та охарактеризуйте основні типи і форми рельєфу.

26. Назвіть та охарактеризуйте основні методи вивчення рельєфу.

27. Типи геоморфологічних карт. Які позначення використовуються на геоморфологічних картах.

28. Охарактеризуйте геологічну будову України. Які типові геологічні процеси для України.

29. Охарактеризуйте рельєф України.

30. Які корисні копалини є на території України?

31. Що таке земні надра? Які заходи потрібно здійснювати для раціонального використання і охорони земних надр?

32. Структура земельного фонду та охорона земельних ресурсів.

33. Рекультивація порушених земель.

34. Предмет і завдання ґрунтознавства. Історія формування і розвитку ґрунтознавства.

35. Що таке ґрунти? Чим вони відрізняються від материнської породи?

36. Які фактори впливають на ґрунтоутворення?

37. Морфологічні ознаки ґрунту.

38. Роль зелених рослин і мікроорганізмів у процесі грунтоутворення.

39. Хімічний склад грунту.

40. Органічні речовини грунту. Накопичення органічних речовин в грунті.

41. Склад гумусу. Специфічні гумусові речовини.

42. Особливості перетворення неорганічних речовин ґрунту в аеробних і анаеробних умовах (азоту, фосфору і сірки).

43. Механічний склад ґрунту. Класифікація ґрунтів за механічним складом.

44. Фізико-механічні властивості ґрунту.

45. Загальні фізичні властивості ґрунту.

46. Структура і структурність ґрунту. Типи структури.

47. Значення вологи для розвитку рослин. Джерела вологи. Форми вологи в ґрунті.

48. Водні властивості ґрунту.

49. Водний режим ґрунту.

50. Склад ґрунтового повітря. Повітряний режим ґрунту.

51. Теплові властивості і тепловий режим ґрунту.

52. Будова склад і властивості ґрунтових колоїдів.

53. Поглинальна здатність ґрунту. Види поглинання.

54. Кислотність і лужність ґрунтів.

55. Ґрунтовий розчин, склад і властивості ґрунтового розчину.

56. Родючість ґрунтів. Види родючості.

57. Основні таксономічні одиниці у систематиці ґрунтів.

58. Основні типи ґрунтів та їх характеристика.

59. Ґрунтові зони та їх географічне розміщення.

60. Ґрунтовий покрив України.

61. Ерозія ґрунтів. Види ерозії та методи боротьби з нею.

62. Вплив діяльності людини на ґрунтовий покрив.

63. Стан ґрунтового покриву України.

64. Зміст і завдання грунтово-екологічного моніторингу. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27  Наверх ↑