Словник

Activex - Набір методів, призначених для створення об’єктів багаторазового використання.

Boolean - Логічний тип даних. Значеннями цього типу є Істина (True) та Хибність (False).

Date - Тип даних Дата. Призначений для збереження значень, що являють собою календарну дату.

Double - Тип даних, який являє собою дійсні числа подвійної точності.

Величина - Об’єкт, з яким пов’язується певна множина значень;

Вікно вводу - Діалогове вікно, призначене для ведення даних користувачем у відповідь на повідомлення програми

Вікно виводу - Діалогове вікно, призначене для виводу даних, повідомлень даних користувачем у відповідь на повідомлення програми

Властивість - Вимірюваний атрибут об’єкта, який визначає його поведінку.

Графічний інтерфейс користувача - Сукупність форм та об’єктів, які дають користувачеві можливість бачити дані й управляти ними, а також управляти виконанням додатку

Дані - Величини, що опрацьовуються в ході виконання програми.

Діалогове вікно - Екранна форма, призначена для виводу (вводу) певної інформації; містить одну або декілька кнопок для здійснення вибору користувачем

Додаток - Програма, записана у вигляді файлу, що виконується (EXE-файл).

Допоміжний алгоритм - Алгоритм, реалізований за певними правилами мови програмування у вигляді окремої програмної одиниці, який призначений для розв’язання деякого часткового завдання

Елемент управління - Об’єкт, яким можна маніпулювати в процесі виконання програми для зміни або самих даних, або їх подання. Елементи управління створюють графічний інтерфейс користувача програми. Елементами управління є кнопки, текстові вікна, списки, тощо.

Змінна - Об’єкт, що може змінювати своє значення в ході виконання програми

Індекс - Символ, що приєднується до імені масиву для іменування елемента масиву або його частини.

Інкапсуляція - Властивість мови об’єктно-орієнтованого програмування, що являє собою можливість управляти способом доступу до даних і переглядом цих даних без відкриття даних

Клас - Шаблон, що застосовується для при створенні об’єктів користувача. В класі визначаються властивості та методи об’єкту. Всі нові об’єкти, створені на основі класу, будуть мати ці властивості та методи.

Колекція об’єктів - Сукупність об’єктів, які мають однакові властивості.

Константа - Величина, що не змінює свого значення за час виконання програми.

Контейнер - Деякий об’єкт, який містить інший об’єкт

Контейнер - Об’єкт, що містить в собі інші об’єкти (елементи управління).

Масив - Структура даних, що являє собою впорядкований набір однотипних даних.

Меню - Частина інтегрованої оболонки додатку, за допомогою якої користувачеві надається можливість подавати команди , що входять до складу додатку. Меню розташоване як правило. У верхній частині вікна додатку одразу після заголовку вікна

Метод - Спосіб опрацювання даних об’єктом. Він визначає завдання, які може виконати об’єкт. По суті, метод - ці підпрограма, вбудована в об’єкт, яка виконує певну функцію.

Модуль - Частина проекту, що містить набір команд, які не пов’язані з конкретною формою чи елементом управління. Ці команди є спільними для всього проекту. Проект може включати в себе декілька модулів. Крім того, модуль може також містити оголошення даних, які є спільними для всього проекту.

Наслідування - Властивість мови об’єктно-орієнтованого програмування, що являє собою можливість виділити властивості, методи і події одного об’єкта і приписати їх іншому об’єкту, іноді з певною модифікацією.

Об’єкт - Фрагмент коду, який має властивості та методи.

Об’єктно-орієнтована мова програмування - Стиль програмування (і, відповідно, мова програмування), який передбачає використання програмних модулів, що називаються об’єктами і яким передаються дані для обробки. Така мова забезпечує поліморфізм, наслідування та інкапсуляцію.

Оператор - Граматична конструкція, визначення якої уточнюється конкретною мовою програмування і яка виражає певну закінчену послідовність машинних операцій; інтерпретується як вказівка виконати ці команди.

Оператор вибору - Оператор з переліком альтернатив, в яких задані дії відповідно до наведених умов.

Оператор присвоювання - Оператор, що обчислює значення виразу та присвоює його змінній.

Оператор умовного переходу - Оператор, що змінює природну послідовність виконання операторів в залежності від наведеної в операторі умови.

Оператор циклу - Оператор, що визначає тіло циклу, параметри циклу та/або умови повтору виконання тіла циклу.

Панель інструментів - Група кнопочних об’єктів, призначених для виконання певних дій – подачі команд, створення інших об’єктів, тощо.

Параметр циклу - Змінна, яка управляє кількістю виконань тіла циклу для оператора циклу з параметром.

Перемикач - Елемент управління, що може знаходитись у включеному та виключеному стані в залежності від стану інших об’єктів такого ж типу.

Піктограма - Графічне зображення об’єкта; відображається у вигляді значка

Подія - Реакція об’єкта на ту чи іншу дію з ним. Windows автоматично розпізнає події. Їх опрацювання відбувається за допомогою процедур опрацювання подій. Ці процедури створюються користувачем і складають операторну частину програми.

Поле зі списком - Елемент управління, який являє собою комбінацію текстового поля і приску.

Поліморфізм - Властивість мови об’єктно-орієнтованого програмування, що являє собою здатність об’єктів приймати різні форми в залежності від ситуації, в якій вони використовуються

Прапорець - Елемент управління, що може знаходитись у включеному та виключеному стані, але його стан не залежить від стану інших об’єктів такого ж типу.

Проект - Набір форм та модулів, з яких складається додаток під час його проектування. Являє собою програму, створену в середовищі VB. Він включає в себе операторну частину (код) і інтерфейс користувача.

Процедура - Різновид допоміжного алгоритму, який викликається для виконання оператором

Робочий стіл - Початковий об’єкт графічної операційної системи, який з’являється на екрані після її завантаження

Розгалужений алгоритм - Алгоритм, в якому здійснюється вибір однієї з декількох альтеративних дій.

Скалярна величина - Величина, що під час виконання програми може приймати одне значення з деякого набору можливих значень.

Список - Елемент управління, який являє собою список деяких об’єктів (команд, термінів, тощо). Використовується в інтерфейс ній частині для вибору потрібного об’єкту з набору наперед заготовлених.

Стандартний тип даних - Тип даних, оголошений в мові програмування за умовчанням.

Структурована величина - Величина, що складається з декількох значень.

Твіп - Екранно-незалежна одиниця виміру відстаней на екрані, наближено рівна 1/1440 дюйма

Тип даних - Множина значень, які може приймати змінна або виразу сукупності зі множиною операцій, що допустимі над цими значеннями, визначеними так, що :а) кожне значення належить одному і лише одному типові даних; б) тип значення константи, змінної або виразу можна вивести зі властивостей програми; в) кожній операції відповідає певний тип операндів і певний тип результатів; уточнення неоднозначності, якщо воно припускається правилами мови програмування, повинно конструктивно вирішуватись.

Тип даних користувача - Тип даних, оголошений користувачем, який задає вигляд елементів типу.

Тіло циклу - Група операторів циклічного алгоритму, що повинна виконатись декілька раз.

Умовний оператор - Композиція операторів разом з умовами вибору одного з них для виконання.

Фактичний параметр - Параметр допоміжного алгоритму, що оголошується в його заголовкові при викликові допоміжного алгоритму і задає дійсне ім’я об’єкту для початкових даних та результатів.

Форма - Основа графічного інтерфейсу користувача. Слугує базою для розташування на ній інших елементів управління.

Формальний параметр - Параметр допоміжного алгоритму, що задається в заголовкові при його оголошенні і задає вихідні дані для процедури та змінні для результатів її роботи.

Функція (Функція користувача) - Вид допоміжного алгоритму, що реалізує функціональну залежність і викликається в виразах.

Цикл - Алгоритмічна структура, в якій деяка група дій повторюється декілька раз.

Перелік літератури.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑