8.3. Використання нестандартних діалогових вікон.

Розглянуті вище діалогові вікна називають стандартними, тому що вони використовуються найчастіше. Однак іноді виникає потреба створити додаток, в якому потрібно мати зручні можливості для вибору імені файлу, шрифту, кольору, управління принтером. Для цього використовується елемент управління загальним діалоговим вікном CommonDialog. Цей елемент управління надає доступ до таких діалогових вікон операційної системи:

· файл – надає можливість обрати файл для відкриття або обрати ім’я файлу для збереження інформації;

· шрифт – надає можливість обрати базовий шрифт і встановити його атрибути;

· колір – надає можливість обрати стандартний колір або створити власний;

· друк - надає можливість обрати принтер і встановити параметри друку.

Для доступу до елементу управління CommonDialog потрібно спочатку додати його до панелі інструментів, відмітивши його в діалоговому вікні Components. Це вікно відривається після клацання на пункті Components меню Project.

Створення власних діалогових вікон.

При створенні проекту іноді буває замало стандартних вікон для виводу повідомлень або налагодження певних параметрів. VBA надає можливість створення власних діалогових вікон. Воно створюється, як окрема форма з нанесеними на неї потрібними об’єктами та заданими діями. Виклик такого вікна здійснюється за допомогою методу Show. Повернення до основної форми здійснюється за допомогою методу Hide, який сховає нову форму. В обох формах для виконання вказаних дій повинні бути передбачені відповідні кнопки. Наступний приклад ілюструє створення та використання власної форми.

Завдання 8.2. Створити програму, яка виконує одну з арифметичних операцій з двома числами. Введення даних та вивід результату здійснити за допомогою діалогових вікон. Вибір операції здійснити за допомогою перемикачів, для виводу яких передбачити створення власного діалогового вікна.

Головна форма буде містити одну кнопку, натиснення якої задасть виконання зазначених дій. Вид власного діалогового вікна наведений на рис 8.5.

 

Подпись: Рис 8.5 Вид діалогового вікна користувача

Текст процедури опрацювання натиснення кнопки на основній формі має вигляд:

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim x!, y!, z!, s$

s$ = InputBox("Введіть перше число ", "Введення числа")

x = CSng(s$)

s$ = InputBox("Введіть друге число ", "Введення числа")

y = CSng(s$)

Frm2.Show

Select Case f

 Case 1: z = x + y

 Case 2: z = x - y

 Case 3: z = x * y

 Case 4: z = x / y

End Select

s$ = "Результат = " + CStr(z)

MsgBox s$, 0, "Результат"

End Sub

Після введення даних здійснюється виклик форми користувача, в якій обирається арифметична операція.

Текст кодової частини для форми, що реалізує вікно користувача, має вигляд:

Private Sub Opt1_Click()

f = 1

Frm2.Hide

End Sub

Private Sub Opt2_Click()

f = 2

Frm2.Hide

End Sub

Private Sub Opt3_Click()

f = 3

Frm2.Hide

End Sub

Private Sub Opt4_Click()

f = 4

Frm2.Hide

End Sub

В кожній процедурі опрацювання події Click для перемикачів передбачена присвоєння змінній f деякого числового значення, яке являє собою код обраної операції після цього здійснюється повертання до основної форми. Змінна повинна бути оголошена в модулі проекту як глобальна ( через службове слово Public) , оскільки вона використовується обома формами.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑