Тема 8. Використання діалогових вікон.

Питання теми та основні терміни.

Використання вікон вводу

Використання вікон повідомлень.

Використання нестандартних діалогових вікон.

Вікно виводу, діалогове вікно, вікно вводу,

Інформаційні матеріали теми

8.1. Використання вікон повідомлень

Вікно повідомлення являє собою просту екранну форму, яка відображає деяке повідомлення і має хоча б одну кнопку команди. Кнопка використовується для підтвердження одержання повідомлення або вибору певної дії. Якщо вікно містить кілька кнопок, то користувач може зробити вибір. Вікно повідомлення можна використовувати як для виводу інформації про якому або події (програмній дії), так і для одержання інформації про зроблене користувачем рішення.

Вікно повідомлення можна відобразити як за допомогою оператора MsgBox, так і за допомогою функції MsgBox. Для оператора натискання кнопки просто є підтвердженням того, що користувач ознайомився з повідомленням. Тому для оператора MsgBox використовується вікно з однією тільки кнопкою – ОК (рис 8.1). Функція MsgBox повертає деяке значення, а саме код натиснутої користувачем кнопки у вікні повідомлення. Тому для функції використовуються форми з декількома кнопками (рис 8.2). З цим зв'язане розходження в синтаксисі використання оператора і функції.

Формат оператора MsgBox наступний:

MsgBox strMessage, Options, strTitle, strHelpFile, HelpContextID

Формат функції MsgBox наступний:

RetInt=MsgBox(strMessage, Options, strTitle, strHelpFile, HelpContextID)

де

RetInt – змінна цілого типу, якій присвоюється значення коду натиснутої кнопки у вікні повідомлення;

StrMessage – рядковий вираз, що буде відображатися в полі вікна повідомлення;

Options – ціла константа (або кілька констант), що визначають, які кнопки (або їхня комбінація) і піктограми будуть відображатися у вікні повідомлення; цей параметр необов'язковий;

StrTitle – рядковий вираз, що буде відображатися в рядку заголовка вікна повідомлення; параметр необов'язковий;

StrHelpFile – рядок, що відображає шлях довідкового файлу, у якому знаходиться додаткова інформація, яка відноситься до теми повідомлення; параметр необов'язковий;

HelpContextID – константа контекстного посилання, що дає посилання на тему в довідковому файлі, який зазначений у попередньому параметрі; параметр необов'язковий, він використовується разом з попереднім параметром.

Приклади:

MsgBox "Повідомлення", 0, "Просте інформаційне вікно"

s = MsgBox("Увага!", 48 + 3, "Вікно з вибором дій")

Результати наведені на рис 8.1 та 8.2. В другому прикладі другий параметр зумисне наведений як сума констант. Детальніше смисл цієї дії буде описаний далі.

 

Подпись: Рис 8.1 Просте вікно.

Дане вікно інформує користувача про настання певної події. Вікно є модальним по відношенню до події, тобто, додаток не продовжить роботу, поки користувач не натисне кнопку.

 

Подпись: Рис 8.2 Вікно з вибором

Таке вікно інформує користувача про настання певної події , яка вимагає від користувача певних дій. Аналогічно. Додаток буде очікувати натиснення однієї з кнопок.

У вікно повідомлення можна додати одну з 4-х піктограм. Піктограми дозволять підвищити наочність і інформативність виведеного повідомлення. Піктограми мі відповідні їм константи вікна повідомлення наведені в табл. 8.1.

Як уже повідомлялося, оператор MsgBox використовується для того, щоб або повідомити користувачу про виниклі проблеми або виконану дію, або запропонувати користувачу виконати деяку дію . Якщо подальше виконання програми залежить від обраної користувачем кнопки, то необхідно використовувати функцію MsgBox.

Таблиця 8.1 Види піктограм вікон виводу та їх призначення

 

Піктограма

Константа
(значення)

Ім'я
піктограми

Призначення

VbCritical
(16)

Критичне повідомлення

Указує, що відбулася серйозна помилка. Часто після такого повідомлення програма припиняє роботу.

VbQuestion
(32)

Запит

Указує, що для продовження роботи програмі потрібно додаткова інформація від користувача.

VbExclamation
 (48)

Попередження

Повідомляє про виникнення помилки, що вимагає виправлення або може призвести до небажаних наслідків

VbInformation
(64)

Інформація

Інформує користувача про стан програми. Найчастіше використовується для повідомлення про завершення виконання деякої локальної задачі.

Таблиця 8.2 Набори кнопок для вікон виводу.

Набір
кнопок

Значення

Опис

ОК

0

Відображає тільки одну кнопку ОК. Призначена для підтвердження користувачем одержання повідомлення про яку-небудь подію. Після цього програма продовжує своє виконання.

ОК,
Отмена

1

Пропонує користувачу зробити вибір між підтвердженням повідомлення (ОК) та відмовою виконати яка-небудь дію (Отмена).

Стоп,
Повтор, Пропустить

2

Звичайно це повідомлення з'являється при виникненні помилки. Користувач може або припинити виконання дії (Стоп), повторити її (Повтор), або проігнорувати повідомлення (Пропустить) і продовжити виконання програми.

Да,
Нет,
Отмена

3

Повідомлення містить запит до користувача на виконання деякої операції. Користувач може або відповісти на запитання (Да, Нет), або скасувати виконання дії (Отмена).

Да, Нет

4

Дозволяє користувачу вибрати одну з двох можливостей на виконання дії.

Повтор,
Отмена

5

Дозволяє користувачу або повторно задати виконання дії (Повтор), або скасувати його виконання (Отмена). Звичайно використовується тоді, коли користувач може вплинути на виконання дії (наприклад, не вставлена дискета в накопичувач, або не заправлений папір у принтер, тощо).

 

Існує 6 різних наборів кнопок. Їхній опис наведений у табл. 8.2. Коди кнопок, які обираються користувачем, наведені в табл. 8.3. Можна також указати кнопку, пропоновану для натискання за замовчуванням. Для цього потрібно додати ще одну константу до аргументу Options функції MsgBox. Список констант для цієї дії наведений у табл. 8.4.

 Таблиця 8.3 Коди кнопок.

 

Значення

Константа

ОК

1

vbOK

Отмена

2

vbCancel

Стоп

3

vbAbort

Повтор

4

vbRetry

Пропустить

5

vbIgnore

Да

6

vbYes

Нет

7

vbNo

Таблиця 8.4 Коди кнопок, що пропонуються за умовчанням.

Кнопка команди за замовчуванням

Значення

Константа

Перша

0

VbDefaultButton1

Друга

256

VbDefaultButton2

Третя

512

VbDefaultButton3

Четверта

768

VbDefaultButton4

 

Вікна виводу зручно використовувати для виводу результатів роботи програми, особливо, якщо такий вивід повинен привернути увагу користувача. Тоді виконання програми не продовжиться, поки користувач не зверне увагу на вікно і не натисне кнопку вікна для продовження роботи програми.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑