Тема 7. Використання структур даних.

Питання теми та основні терміни.

Опрацювання масивів.

Використання списків.

Інформаційні матеріали теми

Масив, список, поле зі списком, індекс,

7.1. Опрацювання масивів.

Як правило, циклічні алгоритми застосовуються для опрацювання структурованих типів даних. Одним з таких типів є масив.

Масив – це впорядкований набір однотипових даних. Впорядкованість означає, що всі елементи його проіндексовані. Фактично, індекс елементу являє собою порядковий номер елементу в масиві. Одно типовість означає, що всі елементи такої структури мають однаковий тип. Саме завдяки цим двом особливостям масиву кожен елемент обробляється за однаковими правилами, тому масив можна опрацьовувати в циклі. Оскільки як правило, обробці підлягають всі елементи масиву, і їх кількість наперед відома, то застосовується оператор циклу з параметром.

Для використання масиву його потрібно оголосити. Розрізняють одновимірні і багатовимірні масиви. Одновимірні масиви для кожного елементу мають один індекс. Прикладом одновимірного масиву є рядок даних. Елементи багатовимірних масивів відзначаються одразу декількома індексами. Прикладом багатовимірного масиву є таблиця даних. Розглянемо використання одновимірних масивів.

Оголошення масиву здійснюється таким чином

Dim масив(розмірність) As тип

де Dim, As – службові слова,

масив – змінна, яка задає його ім’я,

розмірність – вираз, що задає кількість елементів в масиві,

тип – тип елементів масиву.

Нумерація елементів масиву починається з 0, але для зручності можна вважати, що нумерація починається з 1, і елемент з нульовим індексом не використовувати. Для того, щоб індексація елементів масиву все ж таки починалась з 1, в розділі General потрібно вказати оператор Option Base 1.

Мова VBA не має операторів для обробки масиву як єдиного цілого, тому опрацювання масиву здійснюється поелементно. Звертання до елементу масиву здійснюється через вказівку імені масиву та індексу елементу , укладеного в круглі дужки.

Приклад.

Dim A(15) As integer, B(20) As String

A(2)=45

B(20)=”2002”

A(10)=Cstr(B(20))

Масиви мають звязок з елементами управління типу список та поле зі списком, які будуть розглянуті далі. Опрацювання масивів часто використовується при створенні процедур та функцій користувача для їх використання в електронних таблицях, коли потрібно створити власний алгоритм опрацювання групи комірок електронної таблиці.

Приклад. Знаходження суми елементів одновимірного масиву.

Dim x%(50), s%, i%

s = 0

For i = 1 to 50

 s = s+x(i)

Next

Завдання 7.1. Скласти програму, яка послідовно виводить випадкові числа в діапазоні від 1 до 100. Вона ілюструє використання циклів та опрацювання масивів. Перша кнопка задає послідовність випадкових чисел, друга – виводить їх у текстове поле.

 

Рис 7.1 Вікно форми програми.

Таблиця 7.1. Властивості елементів управління програми.

 

Назва

Name

Caption (Text)

Кнопка

Key1

Генерація випадкових чисел

Кнопка

Key2

Наступне число

Надпис

Lab1

Випадкове число

Надпис

Lab2

Значення

Текстове поле

Txt1

Текстове поле

Txt2

 

Dim i%, a%(1000)

Private Sub Key1_Click()

Randomize

For i = 1 To 1000

 a(i) = Int((Rnd * 100) + 1)

Next i

i = 0

End Sub

Private Sub Key2_Click()

i = i + 1

Txt1.Text = CStr(a(i))

Txt2.Text = i

End Sub

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑