Тема 4. Використання даних.

Питання теми та основні терміни.

Типи даних.

Оголошення даних.

Запис виразів.

Інформаційні матеріали теми

Дані, тип даних, змінна, константа, скалярна величина, структурована величина, стандартний тип даних, тип даних користувача.

4.1. Типи даних.

Даними в проекті є величини, що опрацьовуються. Як і в інших мовах програмування високого рівня, дані розбиті на однорідні групи, що називаються типами. Дані можуть зберігатись у змінних та константах. Оскільки властивостям об’єкта присвоюються певні значення, то вони також відносяться до певних типів даних. В табл. 4.1 наведені основні типи даних VBA.

Використання типів даних буде розглянуто далі при створенні кодової частини програми.

Таблиця 4.1. Основні типи даних VBA

 

Тип

Дані

Пам’ять (байт)

Інтервал значень

Integer

Цілі числа

2

-32768..+32767

Long

Цілі числа

4

±2.1*109

Single

Дійсні числа

4

За модулем
1.4*10-45..3.4*1038

Double

Дійсні числа

4

За модулем
4.9*10-324..1.8*10308

Boolean

Логічні значення

2

True або False

String

Текстові дані

1 байт на символ

Рядки довжиною до 65000 символів

Date

Дата або час

8

1.01.100 .. 31.12.9999

Variant

Довільні значення

16 + 1 байт на символ

 

Дані поділяються за призначенням на різні категорії. Так по способу використання дані можуть бути константами та змінними.

Константа – це величина, яка не змінює ( і не може змінювати) свого значення в ході виконання програми.

Змінна – це величина, яка може змінювати своє значення в ході виконання програми.

Як правило, константи використовуються для іменування тих об’єктів. Які виражають деякі загальні величини для програми (наприклад, кількість студентів в навчальній групі при опрацюванні даних здачі сесії, тощо). Змінні використовуються для зберігання в пам’яті всіх інших значень. Фактично, змінна є основним об’єктом для збереження та обробки даних, тому її використання є більш гнучким.

За кількістю значень, що зберігаються, дані поділяються на прості (скалярні) та структуровані.

Прості величини зберігають в кожен момент часу лише одне значення, хоча діапазон таких значень може бути досить великим.

Структуровані величини зберігають одразу декілька значень. Прикладом такої величини є таблична величина. Як правило, структуровані величини будуються на базі простих величин. Тобто, елементами структур даних є дані простого типу.

Дані також поділяються на стандартні та дані користувача.

Стандартні дані оголошені в самій мові програмування, і для їх використання потрібно вказати лише їх тип.

Типи даних користувача потрібно наперед оголосити в програмі, а тоді вже використовувати.

Кожна величина незалежно від типу чи класифікації повинна мати ім’я. Ім’я обирається користувачем самостійно і задається при оголошенні цих даних. Мова програмування не допускає подвійного оголошення, тобто кожне ім’я повинно зустрічатись в оголошенні лише один раз. В ролі імені може виступати будь-яка послідовність латинських літер та цифр, що починається з літери.

Приклади імен даних:

A, X1, Mas110A

Приклади невірних імен даних:

A+B, 1B, SIN(X)

Імена рекомендується обирати таким чином, що вони були зручними у використанні в програмі і несли певну інформацію про їх зміст.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  Наверх ↑