Словник 

Термін

Визначення

Абсолютні домішки

Хімічні елементи, які не тільки не потрібні живим організмам, але й не накопичуються в них.

Абсолютні органогени

Хімічні елементи, які необхідні всім живим організмам.

Адаптація

Сукупність морфологічних, фізіологічних, поведінкових та інших особливостей даного біологічного виду, яка забеспечує можливість життя в певних умовах зовнішнього середовища.

Біогеохімічні ендемії

Захворювання, які розвиваються в результаті незбалансованого постачання хімічних елементів в організм за рахунок неоптимального їх вмісту в геологічному середовищі.

Біогеохімічні зони

Території, які характеризуються єдністю зональності ґрунтоутворення, клімату, міграції елементів і типом біологічних реакцій організмів на геохімічні фактори середовища.

Біогеохімічні процеси

Геохімічні процеси, які відбуваються під дією не геологічних факторів, а життєдіяльності організмів.

Біогеохімічний цикл

Циклічне поетапне перетворення речовин та зміна потоків енергії з просторовим масоперенесенням, яке здійснюється за рахунок сумісної дії біотичної та абіотичної трансформації речовин.

Біосфера

Уявна оболонка Землі, склад, структура та енергетика якої зумовлюються сукупною діяльністю живих організмів.

Екологічні домішки

Хімічні елементи, які можуть накопичуватись живими організмами залежно від екологічних умов у значних кількостях, значно більших, ніж це необхідно для їх нормального розвитку.

Елементарний ландшафт

Певний тип рельєфу, створений однією гірською породою і покритий в кожний момент свого існування певними рослинними угрупуваннями.

Ендеміки

Види, роди, сімейства або інші таксони тварин і рослин, обмежені у своєму розповсюджені відносно невеликою географічною областю, яка відрізняється підвищеною або низькою концентрацією одного чи декількох елементів.

Геохімічний ландшафт

Геохімічне спряження елементарних ландшафтів, що зв’язані між собою міграцією елементів.

Геохімічне спряження

Зв’язок між ландшафтами, при якому елементи, що виходять з того чи іншого циклу масообміну у ландшафті, переносяться поверхневими або грунтовими водами у сусідні ландшафти, які знаходяться на нижчих рівнях рельєфу.

Забруднення

Комплекс різноманітних впливів людського суспільства на біосферу, що призводять до збільшення рівня вмісту шкідливих речовин у біосфері, появи нових хімічних сполук, часток та сторонніх предметів, надмірному підвищенню температури, шуму, радіоактивності тощо.

Концентратори звичні

Рослини, які адаптовані до високих концентрацій певних хімічних елементів.

Концентратори незвичні

Рослини, які адаптувались до зміни геохімічного середовища і концентрують хімічні елекменти вимушено в наслідок їх високої концентрації в середовищі.

Ландшафт

Територіальна система, яка складається з природних або природно-антропогенних компонентів і комплексів більш низького таксономічного рангу, котрі взаємодіють між собою.

Порогова концентрація

Максимальна концентрація хімічного елементу, приякій починають спрацьовувати захисні механізми, що контролюють надходження елементів у допустимих межах.

Провінції біогеохімічні

Просторово-териториальна одиниця на поверхні Землі, яка відрізняється від сусідніх територій за рівнем вмісту хімічних елементів, що викликає різну реакцію флори і фауни.

Провінції зональні

Утворюються в межах однієї грунтово-кліматичної зони, де в результаті динамічного розвитку біогеоценозів може відбуватися накопичення або вимивання хімічних елементів.

Провінції інтразональні

Зустрічаються всюди; їх утворення пов’язане із своєрідністю хімічного складу гірських порід, які виділяються як геохімічні провінції.

Спеціальні органогени

Хімічні елементи, які необхідні багатьом, але не всім живим організмам.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  Наверх ↑