Рекомендація

Дисципліна є спецкурсом і базується на таких дисциплінах, як хімія, ґрунтознавство, геологія з основами геоморфології, біологія, основи екології.

Мета і завдання курсу.

Лекції повинні забезпечити одержання студентами теоретичних знань, необхідних для наступної роботи в народному господарстві.

В результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

1. класифікацію хімічних забруднювачів, їх походження та норми концентрації у воді, повітрі, грунтах, організмах;

2. розподіл хімічних забруднювачів за їх рухливістю та ступенем небезпеки живим організмам;

3. принципи оцінки біогеохімічної ситуації, оцінки техногенних аномалій.

вміти:

1. використовувати біогеохімічну інформацію при здійсненні біологічних оцінок та експертиз, а також при підготовці даних для екологічного моделювання природних процесів чи об’єктів;

2. визначати ступінь небезпеки розвитку негативних біогеохімічних явищ і процесів.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких в свою чергу містить лекційний матеріал, питання для самостійної роботи студентів, питання для перевірки залишкових знань. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознаїомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  Наверх ↑