Тема 4. Операції банків по залученню грошових коштів населення на депозити і вклади

Найбільш суттєвим і важливим джерелом формування та збільшення ресурсної бази комерційних банків виступають депозитні операції

Депозитними є пасивні операції банків із залучення грошових коштів юридичних та фізичних осіб у національній та іноземній валютах у формі вкладів шляхом їх зарахування на відповідні рахунки на певних умовах.

Вклад - це гроші передані в банк їх власником для зберігання і які числяться на відповідному рахунку.

На сьогоднішній день у практиці вітчизняних комерційних банків класифікація вкладів здійснюється за такими основними ознаками

-         Вид та статус вкладника;

-         Термін вкладу.

За першою ознакою виділяють вклади юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезидентів.

За терміном користування вклади поділяються на дві великі групи - депозити до запитання та строкові вклади.

Вклад до запитання. Основна властивість цих вкладів - можливість вкладників розпоряджатися вкладом так само вільно, як і готівкою, тобто : вилучати кошти або переказувати їх іншій особі в будь - який час; зараховувати заробітну плату та інші доходи на вклад; використовувати кошти за вкладом для здійснення безготівкових розрахунків. Кошти клієнтів у вкладах до запитання зберігаються на поточних рахунках , які відкриваються банком кожному клієнту. Термін зберігання коштів за вкладами до запитання не встановлюється. Вклад можна у будь - який момент поповнити, отримати частково або повністю. Первинний внесок або поповнення вкладу можуть здійснювати як сам вкладник, так і інша особа. Одержувати кошти може також інша особа за довіреністю вкладника. Якщо передбачена виплата відсотків по вкладу до запитання, то вони, як правило, виплачуються у кінці року шляхом приєднання до суми залишку.

З поточних рахунків у національній валюті вкладники здійснюють розрахунки за надані послуги юридичними та фізичними особами, за придбані в підприємствах торгівлі товари, за купівлю та продаж цінних паперів на біржовому або позабіржовому ринку, за купівлю готівкової іноземної валюти, перерахування на інший власний поточний чи депозитний рахунок та інші операції, що не суперечать чинному законодавству україни.

Строкові вклади. Вони є найбільш стабільними з точки зору прогнозування рівня залишків та визначення термінів повернення коштів. Строкові вклади - це кошти , які розміщуються їх власником у банку для зберігання, зараховуються на відповідні депозитні рахунки на визначений термін з виплатою обумовлених процентів. Виділяють: - короткострокові вклади - до 1 місяця; від 1 до 3 місяців; від 3 до 6 місяців; від 6 до 12 місяців;

-         Довгострокові - більше 12 місяців.

У момент відкриття рахунку в установах комерційних банків між вкладником і відповідним банком виникають правові відносини, які перестають діяти лише після закриття рахунку.

Вкладник вносить кошти на вклад, який відкривається в будь - якій установі комерційного банку, а банк зобов'язується забезпечити зберігання ввіреної йому суми і повернути її в обумовлений строк або за першою вимогою вкладника, а також виплатити належний йому дохід у вигляді суми нарахованих процентів.

Відносини між вкладником і комерційним банком можуть бути обумовлені в договорі, якщо ж договір не укладається - правовий режим закріплений у законі україни "про банки і банківську діяльність ".

Вкладні рахунки відкриваються згідно з вимогами інструкції "про відкриття та використання рахункі в національній та іноземній валюті", затвердженої постановою правліня нбу від 18.12. 98 №527.

Вкладниками комерційних банків можуть бути громадяни україни, іноземні громадяни й особи без громадянства.

Вклади приймаються без обмежень максимального розміру. Мінімальний розмір початкового внеску на вклад до запитання, що вноситься готівкою, становить 1 одиниця назви валюти (гривня, долар).

За зберіання коштів на вкладних рахунках їх власники отримують дохід у вигляді процентів в залежності від суми вкладу та терміну його зберігання. Доходи, отримані вкладниками по вкладах, оподаткуванню не підлягають. Вклади, одержані в порядку успадкування також не підлягають оподаткуванню.

Вкладник має право відкрити в установі банку необмежену кількість рахунків. Відкриття одного рахунку на ім'я двох і більше осіб не допускається. Вкладники банків мають право :

*   Розпоряджатися вкладом як особисто, так і через представника;

*   Вказувати осіб, яким повинен бути виданий у випадку його смерті вклад;

*   Зараховувати на вклади суми заробітної плати чи інших доходів;

*   Списувати з вкладних рахунків суми за різними видами платежів.

1 2 3 4 5 6 7 8  Наверх ↑