Тема 3. Грошові заощадження населення, їх зміст таметоди

Акумуляції банками

У процесі розширеного відтворення частина вартості суспільного продукту постійно вивільняється з поточного обороту і протягом певного часу нагромаджується у грошовій формі, поки не досягне розмірів, достатніх для використання на потреби розширеного відтворення чи особистого споживання. Таке нагромадження вартості може здійснюватися тільки у вигляді нагромадження грошей як купівельного та платіжного засобів. Перебуваючи у грошовій формі, вартість при потребі може набути будь-якої натурально-речової форми, найбільш придатної для виробничого або особистого споживання.

Грошові нагромадження відбуваються на різних стадіях суспільного відтворення. Так, у сфері особистого споживання грошові нагромадження виникають внаслідок перевищення поточних грошових доходів громадян над поточними витратами і виступають у формі грошових збережень як у готівковій, так і безготівковії! Формах.

Економічною основою заощаджень є добровільне відкладення грошей на деякий час населенням після задоволення своїх поточних потреб. На певний час припиняється рух вартості і вона вивільняється з обороту у грошовій формі. Відповідні грошові кошти в основному осідають на рахунках у банківських установах і частково тезавруються у готівкові формі у громадян.

Грошові нагромадження слід відрізняти від поточних резервів грошей як купівельних і платіжних засобів, які створюються у підприємств і населення внаслідок короткочасної розбіжності між поточними грошовими надходженнями і витратами. Наприклад, виплата заробітної плати два рази на місяць зумовлює створення резерву платіжних та купівельних засобів у громадян. У них такий резерв виникає також через поступову витрату одержаної заробітної плати та інших доходів на поточні потреби.

Рівень доходів, які отримує населення, накладає обмеження на величину можливого задоволення постшно зростаючих потреб громадян і тим самим зумовлює необхідність нагромадження грошей для того, щоб придбати потрібний товар або оплатити послуги.

З реформуванням відносин власності з'являється нова можливість використання заощаджень населення на придбання цінних паперів, засобів виробництва, а також на організацію самостійної виробничої діяльності.

Проявом об'єктивної необхідності заощаджень є система мотивів їх утворення. Ними можуть бути: придбання товарів і послуг, оплата яких потребує значної суми грошей, що перевищує кошти які залишилися після задоволення поточних потреб; утворення грошових заощаджень на непередбачені випадки; зберігання звичного рівня і структури споживання після виходу на пенсію. Порад із вказаними вище мотивами, утворення об'єктивно необхідних заощаджень може бути пов'язане із змінами в соціально - економічному і політичному становищі в країні. Ці заощадження пов'язані з тимчасовим непрацевлаштуванням, необхідністю зміни місця проживання та ішими мотивами.

Наявність грошових заощаджень населення може бути не мотивована. Але це не означає що немає причин їх утворення.

Головною причиною утворення не мотивованих заощаджень є невідповідність між платоспроможним попитом населення на товари та послуги, з

Одного боку, і обсягами виробництва товарів народного споживання, роздрібного товарообігу і платних послуг, що надаються населенню, - з другого.

Не мотивовані грошові заощадження в ряді випадків з'являються в результаті швидкого зростання доходів, коли можливості для розширення споживання ще не привели до виникнення нових потреб.

У раді випадків утворення грошових заощаджень населення пов'язано з прагненням окремих громадян до нагромадження. Цільове призначення цих заощаджень- нагромадження заради нагромадження. За рівнем нагромадження особисті і підприємницькі заощадження відносяться до приватних, а приватні і державні- до національних. За формою заощадження поділяються на: речово-майнові, грошові і участі в капіталі. Перебування частини грошових заощаджень у готівковій формі не вигідно як для всього суспільства, так і для окремих власників заощаджень. Це веде до збільшення маси готівки в обігу, ускладнює її регулювання, позбавляє власників грошей винагороди (наприклад, у вигляді відсотків по вкладах або дивідендів по акціях).

Важливого значення набувають заощадження населення у формі цінних паперів (акцій, облігацій, сертифікатів).

До найвагоміших факторів формування заощаджень населення належать наступні:

1)         .  Державна політика, яка проявляється через урядові іструменти впливу на заощадження, державне законодавче регулювання, монетарну і податкову політику та політичну стабільність у державі.

2)       .  Економічна ситуація в державі, яка проявляється через інфляцію, процентні ставки, безробіття, економічний ріст, розвиток регіонів і місцеві звички населення, сан ринку товарів і послуг, доступність споживчого кредиту.

3)     .   Відповідна демографічна ситуація, головними факторами якої є вік, стать, склад сім'ї, освіта, зайнятість і фах, доходи вкладників, рух робочої сили, ріст населення і структурні зміни у цого складі.

4)     .   Розвиненість мережі кредитно - фінансових інститутів.

5)     .   Кліматичні, географічні, релігійні та інші факти.

1 2 3 4 5 6 7 8  Наверх ↑