Тема 1. Роздрібні банківські послугщх зміст, значення і

Сучасний стан

Банківські послуги - це певні дії банку, які є супутніми при здійсненні тієї чи іншої банківської операції, спрямовані на задоволення потреб клієнта з метою збільшнення доходу від банківської діяльності. Банківські послуги здійснюються банком за дорученням клієнта, за його рахунок, та як правило від його імені, тобто банк виступає агентом свого клієнта.

Банківські послуги, на відміну від усіх інших послуг :

-         Не мають матеріальної основи, тобто носять абстрактний характер;

-         Набувають візуального характеру через договірні відносини з клієнтом;

-         Їх надання пов'язане з використанням грошей у готівковій та безготівковій формах;

-         Купівля - продаж банківських послуг відбувається протягом певного часу;

-         Мають властивість самозростаючої вартості.

Сьогодні комерційні банки в україні надають широкий спектр послуг, який налічує близько 150 видів банківських послуг. З метою полегшення аналізу стану ринку банківських послуг пропонуємо прокласифікувати банківські послуги.

Найбільш поширеною класифікацією банківських послуг є їх поділ на:

1.     Традиційні банківські послуги;

2.     Нетрадиційні банківські послуги[8, с 4].

В свою чергу до традиційних банківських послуг входять слідуючі:

1.     Депозитні операції;

2.     Кредитні операції;

3.     Розрахункові-касові операції.

Під депозитними операціями розуміють операції банку із залученням коштів юридичних і фізичних осіб на вклади на визначений термін або до запитання. Депозитні операції можуть бути як активними, коли банк розміщує свої кошти на вклади в інших банках, так і пасивні — коли кошти залучаються банком як від юридичних чи фізичних осіб, так і від інших установ банків.

Під кредитними операціями банку розуміють відносини між кредитором і боржником з приводу перерозподілу вартості на засадах поверненості, платності, строковості, цільового характеру та забезпеченості.

Під розрахунково-касовими операціями розуміють забезпечення руху грошових коштів на рахунках клієнтів банків згідно з їхніми дорученнями. Ці операції посідають важливе місце в банківській діяльності і відіграють важливу роль в забезпеченні успішного перебігу економічних процесів як на макро- так і на мікрорівнях.

До нетрадиційних банківських послуг відносять слідуючі:

1.    Лізингові операції;

2.     Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги;

3.     Трастові послуги;

4.      Факторингові та форфейтингові операції;

5.     Операції з дорогоцінними металами;

6.     Фінансовий інженіринг;

7.     Банківські послуги в інтернет-просторі

Вивчення роздрібного ринку банківських послуг передбачає виявлення основних мотивів придбання банківських послуг населенням, а також аналіз поведінки покупця. Правильне розуміння мотивації людей надає банку наступні можливості:

-         Покращення коммунікації з потенційними клієнтами;

-         Прогнозування їх потреб;

-         Виявлення банківських послуг, які користуються найбільшим попитом;

-         Набуття довіри клієнтів за рахунок розуміння їх запитів;

Поведінку покупця (фіз. Особи) на роздрібному ринку слід розглядати в трьох напрямках :

1.   Фактори, які впливають на клієнта.

2.   Мотиви клієнта.

3.   Процес прийняття рішення про купівлю банківських послуг.

Отже, фактори, які впливають на клієнта. Їх можна розбити на дві великі групи:

1)    Зовнішні спонукальні фактори;

2)     Особисті сні фактори.

Зовнішні спонукальні фактори включають:

А) фактори маркетингу, а саме : продукт; ціна; система розповсюдження; комплекс стимулювання. Банк здійснює безпосередній вплив на клієнтів через фактори маркетингу. Завдання банку - максимально використати ці фактори для досягнення цілей банку в конкретному ринковому сегменті.

Б) фактори середовища. Ці фактори не піддаються безпосередньому контролю з боку банку, але вони істотно впливають на поведінку покупців. До них належать наступні:

-         Економічні. Вплив на клієнта економічних факторів різноманітний. Ступінь цього впливу визначається характером економічної ситуації в країні. Якщо економічна ситуація в країні є благополучною, то вплив економічних факторів на поведінку покупців слабшає. Серед найбільш істотних факторів виділяють такі, як динаміку інфляційних процесів, стан ринку товарів і послуг, валютний курс, процентні ставки.

-         Політичні в основному впливають через нормативні та законодавчі акти.

-         Технологічні.

-         Соціальні.

-         Культурні.

Знання особистісних факторів має виключне значення для роздрібної банківської діяльності. Вони впливають на тип послуг, що пропонуються, вибір місця їх придбання, можливий розмір ціни, яку споживач готовий заплатити за дану послугу, а також на способи, за допомогою яких можна вплинути на клієнта і схилити його на свою сторону.

1 2 3 4 5 6 7 8  Наверх ↑