Тема 12. Забезпечення фінансової стійкості банку

 

Лекційні питання

1. Формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій.

2. Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності.

3. Прибутковість банку.

4. Ліквідність та платоспроможність банку.

 

Ключові поняття та терміни

Банківські резерви, стандартна заборгованість, заборгованість під контролем, субстандартна заборгованість, сумнівна заборгованість, безнадійна заборгованість, фінансова звітність, стійкість банку, ліквідність банку, миттєва ліквідність, платоспроможність банку, прибутковість капіталу, прибутковість активів, спред.

 

Після вивчення теоретичних матеріалів теми студент повинен знати:

-    порядок створення резервів при здійсненні банківських операцій;

-    сутність банківської фінансової звітності;

-    сутність ліквідності, платоспроможності та прибутковості банківської діяльності.

 

Питання практичного заняття

1. Методика аналізу фінансової звітності банку та оцінка його діяльності.

2. Визначення прибутковості банківської діяльності.

3. Розрахунок ліквідності та платоспроможності банку.

4. Визначення нормативів миттєвої та загальної ліквідності банку.

 

До практичного заняття студент має знати: порядок фор-мування банківських резервів, сутність та особливості розрахунку ліквідності, платоспроможності та прибутковості в банківській діяльності.

Мета заняття: розширити теоретичні знання та здобути практичні навички щодо визначення показників ліквідності, платоспроможності та прибутковості банківських операцій.

Після проведення заняття студент повинен уміти:

-  визначати обсяг коштів для створення резервів при здійсненні банківських операцій;

-  розраховувати нормативи ліквідності;

-  визначати прибутковість активів та капіталу, спред.

 

Завдання для проведення практичного заняття

Завдання 1

Загальні активи банку 22980 тис грн, прибутковість капіталу 17 %, відношення статутного капіталу до активів 1:10. Визначити показник прибутковості активів.

 

Завдання 2

За даними “Вісника НБУ” визначити процентну маржу, чисту процентну маржу, чистий спред, прибутковість капіталу та активів вказаного банку за відповідний період.

 

Завдання 3

Менеджери банку “Новатор” отримали завдання підвищити показник прибутковості капіталу ROE до 18 %. Який процентний дохід забезпечить даний рівень прибутковості капіталу, якщо активи банку – 24000 тис. грн, капітал – 2000 тис. грн, комісійні доходи – 85 тис. грн, операційні витрати – 590 тис. грн., податки – 75 тис. грн?

 

Література: [4–6; 18; 23; 24; 34, c. 349–381; 52; 53; пп. 7, 12, 13 додатка В].

2. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Виконання контрольної роботи є складовою частиною навчального процесу і показує, як студент засвоїв теоретичний матеріал з курсу. Виходячи із специфіки курсу до складу завдань контрольної роботи включено два теоретичні питання та задача. Завдання до контрольної роботи розподілені на 30 варіантів за номером студента у списку групи.

Перед початком виконання контрольної роботи студенту необхідно попрацювати над систематизацією літератури з дисципліни та вивчити її.

При виконанні контрольної роботи студенти повинні керуватися наступними вимогами:

1. Перед кожним етапом необхідно сформулювати його зміст (назву теоретичного питання).

2. Контрольна робота повинна бути оформлена акуратно, написана розбірливо, сторінки пронумеровані. Необхідно залишати поля для зауважень рецензента.

3. Наприкінці роботи треба дати список використаної літератури, законодавчих та нормативних документів.

4. Студент у кінці роботи ставить свій підпис з зазначенням дати її виконання.

5. Якщо рецензент зробив в роботі зауваження, треба до неї внести необхідні виправлення і доповнення.

6. Об’єм роботи не повинен перевищувати 24 сторінок шкільного зошита або 12 машинописних сторінок.

Без перевіреної та зарахованої викладачем контрольної роботи студент не має права бути допущеним до здачі іспиту (або заліку).

 

Варіант 1

1.  Економічна сутність, роль, проблематика визначення та класифікація банків.

2.  Порядок та механізм здійснення безготівкових розрахунків платіжним дорученням.

3.  Вимоги та зобов’язання банку “Форвард”, на поточну дату за наступними видами валют, становлять:

-  активи в USD – 668 500;

-  зобов’язання в USD – 590 400;

-  позабалансові вимоги в USD – 181 300;

-  позабалансові зобов’язання в USD – 46 400:

-  активи в RUB – 475 700;

-  зобов’язання в RUB – 645 900;

-  позабалансові вимоги в RUB – 11 000;

-  позабалансові зобов’язання в RUB – 105 000;

-  активи в EUR – 800 200;

-  зобов’язання в EUR 985 300;

-  позабалансові вимоги в EUR – 181 000;

-  позабалансові зобов’язання в EUR – 164 000;

-  регулятивний капітал банку – 17 000 000 грн.

Необхідно визначити характер i величину валютної позиції банку та норматив валютної позиції Н13, якщо офіційні курси валют становлять: USD/UAH = 5,05 грн, RUB/UAH = 0,19 грн, EUR/UAH = 6,47 грн. Проаналізуйте отримані результати.

 

Варіант 2

1.  Поняття банківської діяльності та характеристика правової бази щодо її регулювання в Україні.

2.  Порядок та механізм здійснення безготівкових розрахунків акредитивом.

3.  На який період вкладнику потрібно розмістити тимчасово   вільні кошти на депозит у банку “Форвард” в іноземній валюті під просту процентну ставку 11 % річних, щоб початково вкладена сума 10000 $ зросла до 12000 $?

 

Варіант 3

1.  Загальна характеристика та класифікація банківських операцій і послуг.

2.  Порядок та механізм здійснення безготівкових розрахунків платіжним дорученням-вимогою.

3.  За наступними показниками діяльності банку “Форвард” необхідно розрахувати процентну маржу, чисту процентну маржу та чистий спред:

-   надані кредити юридичним особам на суму 570 млн грн під 21 % річних;

-   надані кредити фізичним особам на суму 350 млн грн під 20 % річних;

-   цінні папери в портфелі банку на продаж у сумі 410 млн грн з прибутковістю 14 % річних;

-   інші робочі активи у сумі 158 млн грн з процентним доходом 15 % річних;

-   інші неробочі активи – 59 млн грн;

-   кошти на поточних рахунках клієнтів – 330 млн грн під 3 % річних;

-   кошти на депозитах юридичних осіб у сумі 520 млн грн під 15 % річних;

-   кошти на депозитах фізичних осіб у сумі 447 млн грн під 17 % річних;

-   капітал банку – 250 млн грн.

 

Варіант 4

1.  Функції банківcької діяльності та їх характеристика. Роль банку як посередника на грошовому ринку.

2.  Порядок та механізм здійснення безготівкових розрахунків чеками.

3.  Фінансова компанія “Добробут” хоче розмістити тимчасово             вільні кошти в сумі 1,5 млн грн на депозит у банку “Шанс” терміном на           6 місяців. Банк “Шанс” пропонує клієнтам депозити на півроку у гривнях за ставкою – 19 % річних та в доларах США за ставкою – 12 % річних. Визначте, як краще розмістити фінансовій компанії кошти на депозит у гривні чи у доларах США, якщо банком встановлений наступний спот-курс долара США до гривні: купівля – 5,0421, продаж – 5,1012.

 

Варіант 5

1.  Організаційно-правова структура НБУ, характеристика підрозділів, завдання та функції НБУ.

2.  Порядок та механізм здійснення безготівкових розрахунків платіжними вимогами.

3.  Банк “Імідж” поточною датою встановив наступні процентні ставки та спот-курс долара США до гривні:

-    за депозитами в доларах США – 12 % річних;

-    за кредитами в доларах США – 17 % річних;

-    за депозитами в гривні – 20 % річних;

-    за кредитами в гривні – 25 % річних;

-    спот-курс купівлі долара США – 5,0428;

-    спот-курс продажу долара США – 5,0997.

Визначте форвардний курс банку на продаж валюти за угодою через 9 місяців.

 

Варіант 6

1.  Сутність та інструменти грошово-кредитної політики НБУ.

2.  Порядок та механізм прийняття рішення щодо видачі банківської ліцензії.

3.  Банк “Шанс” інвестував на придбання акцій юридичних осіб – 2800 тис. грн. Визначте норматив загальної суми інвестування в цінні папери (Н12), якщо відомо наступне щодо діяльності банку:

-  регулятивний капітал – 3000 тис. грн;

-  цінні папери у портфелі банку на продаж – 1100 тис. грн;

-  цінні папери у портфелі банку на інвестиції – 1050 тис. грн;

-  створений резерв під знецінення цінних паперів – 390 тис. грн;

-  вкладення в капітал інших банків – 200 тис. грн;

-  вкладення в капітал дочірніх установ – 400 тис. грн.

 

Варіант 7

1.  Основні умови видачі банкам ліцензій та письмових дозволів на здійснення банківських операцій.

2.  Порядок відкриття поточних рахунків в іноземній валюті.

3.  Банк “Імідж” інвестує на придбання акцій ВАТ “Верес” 700 тис. грн. Визначте норматив інвестування в цінні папери (Н11) за даною установою, якщо відомо наступне щодо діяльності банку (в тис. грн):

-  регулятивний капітал – 7500 ;

-  цінні папери у портфелі банку на продаж – 1200;

-  цінні папери у портфелі банку на інвестиції – 1320;

-  створений резерв під знецінення цінних паперів – 325;

-  вкладення в капітал дочірніх установ – 400.

 

Варіант 8

1.  Економічна сутність капіталу банку, його структура та регулювання.

2.  Порядок державної реєстрації комерційних банків.

3.  У портфелі банку “Імідж” знаходиться пакет облігацій із строком погашення через 4 роки, що оцінюється на сьогодні в 120 тис. грн. Як зміниться ринкова ціна пакета облігацій, якщо норма дохідності на ринку грошових вкладень знизилась від поточного рівня дохідності з 18 до 14,5 % річних.

 

Варіант 9

1.  Економічна сутність ресурсної бази комерційного банку та її класифікація.

2.  Порядок та механізм розрахунків міжнародними переказами.

3.  Знайти процентний дохід, який забезпечить банку “Форвард” рівень прибутковості капіталу ROE до 15 %, якщо активи банку – 21000, капітал – 1700, комісійні доходи – 85, операційні витрати – 515, податки – 84 тис. грн.

Варіант 10

1.  Сутність та характеристика конверсійних операцій банків на валютному ринку.

2.  Порядок формування статутного капіталу акціонерного банку.

3.  У портфелі банку “Шанс” знаходиться пакет купонних облігацій номінальною вартістю 850 тис. грн із терміном погашення через три роки і 30-процентним річним купоном. Визначте середню ринкову норму доходу пакета облігацій, якщо ринкова ціна пакета облігацій на даний момент становить 670 тис. грн.

 

Варіант 11

1.  Сутність та порядок здійснення депозитних операцій.

2.  Порядок та механізм розрахунків за міжнародними інкасо.

3.  У банк “Мрія” звернувся клієнт АТ “Дім торгівлі” із заявою щодо отримання кредиту. В заяві міститься наступна інформація:

-   мета кредиту – придбання нової партії товарів для подальшої реалізації;

-   сума –75000 грн;

-   термін – 6 місяців;

-   щомісячні адміністративно-господарські витрати позичальника – 7000 грн;

-   щомісячні податкові платежі – 4200 грн;

-   заборгованість за іншими кредитами – 3500 грн;

-   середньомісячні надходження коштів на поточному рахунку – 40500 грн;

-   забезпечення – той самий товар, під якій береться кредит.

За проведеним аналізом грошових потоків позичальника зробіть попередній висновок щодо можливого надання кредиту АТ “Дім торгівлі”, якщо банк надає кредити юридичним особам під 22 % річних.

 

Варіант 12

1.  Сутність та види операцій із формування ресурсної бази банку.

2.  Порядок та механізм розрахунків міжнародними акредитивами.

3.  За наступними показниками діяльності банку “Імідж” визначте оптимальну процентну ставку за кредитом у сумі 500000 грн, терміном на 6 місяців:

-  процентні витрати за залученими ресурсами – 14 % річних;

-     операційні витрати банку на обслуговування кредиту – 50000 грн;

-  норма обов’язкового резерву – 8,5 %;

-  встановлена норма прибутку від кредитних операцій 3 %.

Варіант 13

1.  Капітал банку з точки зору вимог Базельського комітету щодо регулювання банківської діяльності.

2.  Порядок здійснення та види операцій щодо запозичення коштів на міжбанківському ринку.

3.  За наступними показниками діяльності банку “Мрія” (в тис. грн) необхідно визначити норматив максимального розміру кредитного ризику (Н7) на одного контрагента та проаналізувати результат (Н7 – визначити відповідно до банку-контрагента та інших клієнтів):

-  дебіторська заборгованість банку “Шанс” – 320;

-  сформований резерв за дебіторською заборгованістю банку “Шанс” – 30;

-  дебіторська заборгованість фірми “Екран” – 20;

-  сформований резерв за дебіторською заборгованістю фірми “Екран” – 5;

-  сумнівні нараховані доходи за користування кредитом банку “Шанс” – 10;

-  сума кредиту банку ”Шанс” – 170;

-  сума, на яку було видано поручництва банком “Мрія” фірмі “Екран”, – 50;

-  лізинг фірми “Екран” – 70;

-  сформований резерв за лізинговими операціями фірми “Екран” – 7;

-  нематеріальні активи банку “Мрія” – 190;

-  кредиторська заборгованість банку “Мрія” – 150;

-  основний капітал банку “Мрія” – 1700;

-  додатковий капітал банку “Мрія” – 800;

-  відвернення – 400.

 

Варіант 14

1.  Операції банків із залучення та розміщення валютних коштів.

2.  Сутність та механізм здійснення сек’юритизації активів.

3.  За наступними показниками діяльності банку “Мрія” (в тис. грн) необхідно розрахувати норматив великих кредитних ризиків (Н8) та проаналізувати результат:

-   надані кредити фізичним особам – 113;

-   отримані міжбанківські позики – 410;

-   сукупний розмір “великих” кредитів, які надані суб’єктам господарювання – 5400;

-   кредит, який надано банку “Шанс” – 6900;

-   сформований резерв за “великими” кредитами суб’єктів господарювання – 450;

-   сформований резерв за кредитом банку “Шанс”, – 500;

-   строкові кошти фізичних осіб – 150;

-   надані гарантії – 180;

-   основний капітал банку – 1100;

-   додатковий капітал – 500;

-   відвернення – 50.

 

Варіант 15

1.  Сутність, види та характеристика касових операцій. Структура операційної каси банку.

2.  Порядок відкриття поточних рахунків у національній валюті.

3.  За наступними показниками діяльності банку “Мрія” (в тис. грн з розрахунку на одного інсайдера) необхідно розрахувати норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручництв (Н9), які надані одному інсайдеру, та проаналізувати результат:

-  дебіторська заборгованість акціонера банку “Шанс” – 400;

-  сформований резерв за дебіторською заборгованістю акціонера банку “Шанс” – 40;

-  кредиторська заборгованість банку “Шанс” – 500;

-  регулятивний капітал банку ”Шанс” – 36150;

cформований резерв за кредиторською заборгованістю банку ”Шанс” – 50;

-  строкові депозити акціонера банку ”Шанс”, які розміщені в інших банках – 600;

-  заборгованість за кредитами – 300;

-  сумнівні до погашення нараховані доходи – 20;

-  поточні рахунки клієнтів – 700;

-  сформований резерв за кредитами – 30;

-  вексельні операції – 190;

-  сформований резерв за вексельними операціями – 19;

-  гарантії, які надані інсайдерам – 10.

 

Варіант 16

1.  Економічна сутність, форми, функції та принципи банківського кредитування.

2.  Порядок та механізм розрахунків переказними векселями.

3.  За наступними показниками діяльності банку “Шанс” (в тис. грн) необхідно розрахувати норматив Н10 – максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, які надані інсайдерам та проаналізувати результат:

-   дебіторська заборгованість – 400;

-   сформований резерв за дебіторською заборгованістю – 40;

-   кредиторська заборгованість – 200;

-   сформований резерв за кредиторською заборгованістю – 20;

-   заборгованість за факторинговими операціями – 75;

-   сформований резерв за факторинговими операціями – 7;

-   сумнівні гарантії – 15;

-      заборгованість за кредитами, які надані клієнтам-інсайдерам, – 700;

-   сформований резерв за кредитами – 70;

-   нематеріальні активи – 480;

-   прострочені нараховані доходи – 60;

-   заборгованість за борговими цінними паперами – 230;

-   сформований резерв за борговими цінними паперами – 20;

-   основний капітал – 2400;

-   додатковий капітал – 1290;

-   відвернення – 270.

 

Варіант 17

1.  Класифікація банківських кредитів.

2.  Порядок оформлення касових операцій у банках.

3.  ПП “Дім торгівлі” 20 вересня 20 ... року продало товар з відстрочкою платежу до 10 грудня того ж року на умовах оформлення простого векселя номінальною вартістю 98000 грн. Однак 20 жовтня ПП “Дім торгівлі” звернулося в банк для врахування цього векселя. Необхідно розрахувати суму, яку отримає ПП “Дім торгівлі” від банку за врахований вексель, якщо дисконтна ставка – 15 % річних.

 

Варіант 18

1.  Етапи процесу банківського кредитування та їх характеристика.

2.  Механізм здійснення вексельних операцій.

3.  ПП “Дім торгівлі” продало товар з відстрочкою платежу на 70 днів на умовах оформлення покупцем простого векселя номінальною вартістю 150000 грн. Через 10 днів, з моменту оформлення векселя, підприємство передало його в банк для врахування. Необхідно розрахувати суму, яку отримає ПП ”Дім торгівлі” від банку за врахований вексель, якщо процентна ставка за кредитними операціями банку – 20 % річних.

 

Варіант 19

1.  Сутність, види та характеристика емісійних операцій банків з цінними паперами.

2.  Механізм здійснення лізингових операцій.

3.  В банку “Мрія” 20 травня 20 ... року проведено врахування векселя, термін погашення якого настане 25 червня 20 ... року та виплачено власнику векселя дисконтну суму за векселем у розмірі 27500 грн. Визначте номінальну суму векселя, якщо дисконтна ставка – 18  % річних.

 

Варіант 20

1.  Інвестиційні операції банків з цінними паперами.

2.  Механізм здійснення факторингових операцій.

3.  Поточною датою в банку проведено врахування векселя, тер-мін погашення якого настане через 35 днів та виплачено власнику векселя дисконтну суму за векселем у розмірі – 192300 грн. Визначте номінальну суму векселя, якщо ставка за кредитними операціями банку – 21 % річних.

 

Варіант 21

1.  Операції банків з міжнародних торговельних розрахунків

2.  Механізм здійснення форфейтингових операцій.

3.  За наведеними нижче показниками діяльності банку “Шанс” (тис. грн) необхідно розрахувати розмір регулятивного капіталу банку (Н1) та проаналізувати отримані результати:

-  фактично сплачений зареєстрований статутний фонд – 6500;

-  фактично сформований резерв за кредитними операціями – 200;

-  фактично сформований резерв за операціями з цінними паперами – 120;

-  недоформований резерв за кредитними операціями – 50;

-  додатковий капітал – 2000;

-  прибуток поточного року – 70;

-  відвернення – 400;

-  номінальна ціна акцій – 3000;

-  ціна розміщення акцій – 3500;

-  прибуток минулих років – 200.

 

Варіант 22

1.  Види нетрадиційних банківських операцій та послуг.

2.  Поняття, порядок визначення та регулювання валютної позиції банку.

3.  За наведеними нижче показниками діяльності банку “Шанс” (тис. грн) необхідно розрахувати норматив адекватності регулятивного капіталу банку (Н2) та проаналізувати отримані результати:

-   фактично сплачений зареєстрований статутний фонд – 9500;

-   прибуток минулих років – 470;

-   фактично сформований резерв за інвестиційними операціями – 390;

-   недоформований резерв за інвестиційними операціями – 60;

-   збитки поточного року – 600;

-   субординований капітал – 1200;

-   активи, зважені за ступенем ризику, – 52000;

-   додатковий капітал – 3000;

-   відвернення – 700.

 

Варіант 23

1.  Сутність та характеристика трастових операцій.

2.  Порядок та механізм авалювання векселів.

3.  За наведеними нижче показниками діяльності банку “Шанс” (тис. грн) необхідно розрахувати норматив адекватності основного капіталу банку (Н3) та проаналізувати отримані результати:

-   основний капітал – 15100;

-   фактично сформований резерв за кредитними операціями – 900;

-   фактично сформований резерв за операціями з цінними паперами – 780;

-       недоформований резерв за операціями з цінними паперами – 120;

-   нематеріальні активи за вирахуванням суми зносу – 3200;

-   загальні активи – 341000;

-   прибуток минулого року – 600;

-   емісійні різниці – 300;

-   знос основних засобів – 780.

 

Варіант 24

1.  Банківські гарантії та поручительства.

2.  Порядок формування резервів для покриття можливих втрат за активними операціями.

3.  Визначити прибутковість капіталу, прибутковість активів, процентну маржу та чисту процентну маржу за наступними показниками діяльності банку “Форвард” у тис. грн:

-  активи банку – 31000;

-  робочі активи банку – 25000;

-  зобов’язання банку – 26500;

-  процентні доходи – 4500;

-  процентні витрати – 3100;

-  чистий прибуток – 700.

Варіант 25

1.  Нормативи НБУ щодо регулювання кредитних операцій банків.

2.  Порядок відкриття поточних рахунків юридичним особам.

3.  Визначити показник прибутковості активів банку “Форвард”, якщо:

-  активи банку – 45000 тис. грн;

-  показник прибутковості капіталу – 20 %;

-  відношення акціонерного капіталу до активів 1:15.

 

Варіант 26

1.  Сутність та характеристика депозитарних операцій.

2.  Порядок створення комерційного банку.

3.  Петренко П.П. вніс кошти у сумі 25000 грн та оформив у АКБ “Форвард” ощадний вклад на термін 1 рік. Згідно з угодою банк пропонує за даним вкладом змінну процентну ставку, тобто перших           3 місяці – 12 %, 6 місяців – 13 %, 9 місяців – 14 % і рік – 15 % зі сплатою щомісячно. Який дохід за даним вкладом отримає Петренко П.П., якщо розірве угоду по закінченні 10-го місяця?

 

Варіант 27

1.  Кредитний ризик та способи його мінімізації.

2.  Механізм проведення розрахунків в СЕП НБУ.

3.  Визначте, під яку ставку процентів більш вигідно вкласти капітал у розмірі 280000 грн терміном на 1 рік за умов:

-   проста ставка в 120 % річних;

-   складна ставка в 90 % річних при щоквартальному нарахуванні процентів (використати декурсивний спосіб нарахування відсотків).

 

Варіант 28

1.  Сутність та види вексельних операцій.

2.  Механізм проведення розрахунків платіжними картками.

3.  Банк “Форвард” надав кредит ВАТ “Укрцукор” у розмірі  268 000 грн терміном на 9 місяців під 20 % річних. За кредитним договором встановлена комісія за розрахунково-касове обслуговування у розмірі 1 % від суми кредиту щомісячно. Необхідно скласти графік щомісячного погашення суми кредиту, відсотків за ним та сплати комісії за розрахунково-касове обслуговування.

 

Варіант 29

1.  Фінансова звітність банку та оцінка його діяльності.

2.  Порядок здійснення операцій з дорогоцінними металами.

3.  На поточну дату вимоги та зобов’язання банку “Форвард” за доларом США до російського рубля відповідно становлять:

-  активи в USD – 315 тис;

-  активи в RUB – 102 тис;

-  зобов’язання в USD – 217 тис;

-  зобов’язання в RUB – 97 тис;

-  позабалансові зобов’язання в USD – 152 тис;

-  позабалансові вимоги USD – 73 тис;

-  позабалансові зобов’язання в RUB – 19 тис;

-  позабалансові вимоги в RUB – 18 тис.

Визначте крос-курс USD до RUB, характер i величину валютної позиції банку, якщо офіційні курси валют на поточну дату: USD/UAH = 5,04 грн, RUB/UAH = 0,18 грн. Проаналізувати отримані результати.

 

Варіант 30

1.   Організаційна структура та управління банком.

2.   Порядок визначення ліквідності та платоспроможності банку.

Ціни кожний місяць зростають на 7 %, а банки пропонують клієнтам вкладати кошти під 100 % річних. За якою ставкою процента нараховується дохід? Чи є вигідною для клієнта така операція

3. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

1.     Причини виникнення перших банків та їх вплив на розвиток суспільно-економічних відносин.

2.     Сутність системи жиророзрахунків та їх роль у становленні банківської діяльності.

3.     Функції банківcької діяльності та їх характеристика.

4.     Структура банківської системи України.

5.     Роль банку як посередника на грошовому ринку.

6.     Економічна сутність та проблематика визначення банку.

7.     Класифікаційні ознаки банків.

8.            Правова база регулювання банківської діяльності в Україні.

9.     Загальна характеристика банківських операцій та послуг.

10.       Характеристика посередницьких операцій банківської діяльності.

11.  Вищий керівний орган НБУ та його основні завдання.

12.       Організаційна структура НБУ та завдання структурних одиниць.

13.  Правова база регулювання діяльності НБУ.

14.  Головне завдання та основні функції Національного банку.

15.  Сутність грошово-кредитної політики НБУ.

16.  Сутність операцій НБУ на відкритому ринку.

17.  Класифікація банківських операцій за економічною сутністю.

18.       Класифікація банківських операцій за функціональною ознакою.

19.  Механізм прийняття рішення з видачі банківської ліцензії.

20.  Основні умови видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій.

21.  Операції, що є виключно банківськими за ліцензуванням, та операції, на які надається письмовий дозвіл НБУ.

22.  Порядок державної реєстрації комерційних банків.

23.  Економічна сутність капіталу банку та його структура.

24.  Порядок формування статутного капіталу акціонерного банку.

25.  Економічна сутність ресурсної бази комерційного банку.

26.  Класифікація ресурсів банку.

27.  Склад основного та додаткового капіталів банку.

28.  Норматив мінімального обсягу регулятивного капіталу банку.

29.  Сутність депозитних операцій банків.

30.  Основні функції капіталу банку.

31.  Норматив адекватності основного капіталу банку.

32.  Норматив адекватності регулятивного капіталу.

33.  Розрахунок простих та складних процентів за банківськими депозитами.

34.  Поняття ефективної річної ставки.

35.  Сутність операцій РЕПО.

36.  Механізм здійснення сек’юритизації активів.

37.  Види операцій з запозичення коштів на міжбанківському ринку

38.  Особливості та вимоги до відкриття поточних рахунків юридичним особам.

39.  Особливості та вимоги до відкриття рахунків фізичним особам у банках.

40.  Сутність рахунків типу “Н” та “П”.

41.  Механізм здійснення розрахунків платіжним дорученням.

42.  Механізм здійснення розрахунків розрахунковими чеками.

43.  Механізм здійснення розрахунків акредитивом.

44.  Механізм проведення міжбанківських розрахунків у СЕП НБУ.

45.  Види касових операцій та їх характеристика.

46.  Структура операційної каси банку.

47.  Види касових операцій у національній валюті.

48.  Види касових операцій у іноземній валюті.

49.  Порядок оформлення касових операцій.

50.  Економічна сутність та принципи банківського кредитування.

51.  Функції та форми кредиту.

52.  Класифікація банківських кредитів.

53.  Організація кредитної діяльності банку.

54.       Нормативи НБУ з регулювання кредитних операцій банків.

55.  Етапи процесу банківського кредитування.

56.  Форми забезпечення повернення банківських позичок.

57.  Кредитний ризик та способи його мінімізації.

58.  Характеристика та види векселів.

59.  Механізм здійснення вексельних операцій.

60.  Емісійні операції банків з цінними паперами.

61.  Інвестиційні операції банків з цінними паперами.

62.  Конверсійні операції комерційних банків в іноземній валюті.

63.  Операції з міжнародних торговельних розрахунків.

64.  Валютна позиція банку.

65.  Операції із залучення та розміщення валютних коштів.

66.  Види нетрадиційних банківських операцій та послуг.

67.  Лізингові операції.

68.  Банківські гарантії та поручництва.

69.  Трастові послуги.

70.  Факторинг та форфейтинг.

71.       Формування резервів для покриття можливих втрат за активними операціями.

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота оформляється згідно із стандартом ХНУ СОУ 207.01:2004 “Текстові документи. Загальні вимоги”. Цей стандарт є нормативним документом, що визначає вимоги до подання текстового матеріалу, таблиць, формул, рисунків, ілюстрацій тощо.

Структура курсової роботи складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків (табл. 1).

 

Таблиця 1 – Структура курсової роботи

Назва розділу           

Короткий зміст розділу      

Кількість сторінок

тексту, набраного на комп’ютері

Вступ

Актуальність теми, мета, зав­дання, предмет та об’єкт дослі­дження

2–3

Розділ 1         

Загальна теорія: економічна сутність, класифікаційні ознаки, правова база тощо   

15–20

Розділ 2         

Аналіз, тенденції розвитку, сві­товий досвід, технологія функ­ціонування ринку за темою ро­боти       

15–20

Розділ 3         

З’ясування проблем та пропо­зиції щодо вдосконалення про­цесу, механізму, діяльності 

5–10

Висновки     

Висновки, що були отримані внаслідок дослідження   

2–3

Література    

–         

30–40 джерел

Додатки        

Копії матеріалів статзвітності, приклади документів, угод тощо        

 

 

Курсова робота готовиться у вигляді текстового файла, має бути роздрукована і впорядкована наступним чином:

-  титульний аркуш (додаток А);

-  зміст із зазначенням сторінок (додаток Б), у змісті зазначають точну назву розділів та підрозділів, їх обсяг у сторінках;

-  текст курсової роботи;

-  список використаних джерел;

-  додатки.

Згідно з стандартом текстові документи виконують на аркушах формату А4 (210 мм ´ 297 мм). Залежно від особливостей і змісту текс-товий документ складають у вигляді тексту, рисунків, таблиць або їх сполучень.

Текстові документи виконують машинним способом (за допомогою комп’ютерної техніки) друкують з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці, за умови рівномірного її заповнення та висотою літер і цифр не менше ніж 1,8 мм.

При виконанні текстових документів на аркушах формату А4 текст треба писати, дотримуючись таких розмірів берегів: верхній, лівий, нижній – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм.

Абзаци в тексті починаються відступом, рівним п’яти знакам (від 15 мм до 17 мм), що повинен бути однаковим упродовж усього тексту.

Структурний елемент “Зміст” розташовують на першому (заголовному) аркуші. Залежно від обсягу та вмісту конкретного докумен-та “Зміст” може містити такі структурні елементи: вступ, розділи та підрозділи (якщо вони мають заголовки), висновки, перелік посилань, назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу.

Слово “Зміст” записують у вигляді заголовка посередині сторінки з великої літери. Назви всіх структурних елементів, включених в зміст, записують з першої великої літери. Зміст включають у загальну кількість сторінок документа. Приклад оформлення змісту документа наведено в додатку Б.

Розділи, підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки. Заголовки мають чітко і коротко відображати зміст структурного елемента.

Заголовки треба починати з абзацного відступу, з великої літери без крапки в кінці, не підкреслюючи. Перенесення слів у заголовках не допускається. Якщо заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють крапкою. Заголовки розділів допускається записувати великими літерами з абзацного відступу.

Відстань між заголовками розділу і підрозділу – два інтервали, при виконанні рукописним способом – 8 мм. Відстань між основами рядків заголовка приймають такою, як у тексті.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Структурні елементи “Зміст”, “Вступ”, “Висновки”, “Перелік посилань” не нумерують, а їх назви правлять за заголовки структурних елементів, їх записують посередині сторінки з великої літери. Допускається записувати їх великими літерами.

Формули розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Пояснення до позначень і числових множників, якщо їх не було раніше в тексті, треба подавати безпосередньо під формулою.

Пояснення кожного позначення, що міститься в формулі, треба подавати з нового рядка в тій послідовності, в якій їх наведено в формулі. Перший рядок пояснення треба починати з абзацу словом “де” без двокрапки. Після пояснення позначення через кому пишуть одиницю відповідної фізичної величини.

Формули, крім формул у додатках, треба нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу арабськими цифрами, які записують на рівні формули в круглих дужках у крайньому правому положенні на рядку. Номер формули складають з номера розділу і порядкового номера формули в цьому розділі відокремлених крапкою.

У пунктах або підпунктах можуть бути наведені переліки. Перед переліком ставлять двокрапку. За наявності в тексті переліків одного рівня підпорядкованості, на який у документі не посилаються, перед кожною його позицією ставлять дефіс.

За наявності в тексті переліків різних рівнів підпорядкованості найвищим рівнем є перелік, який позначають малими літерами української абетки, середній рівень позначають арабськими цифрами, найниж-чий – дефісом.

Після цифри або літери, якою позначено певну позицію переліку, ставлять круглу дужку, наприклад:

 

а) _________________;

б) _________________:

1) _________________:

– ____________________

– ____________________

2) _________________;

в) _________________.

 

Якщо в тексті треба посилатися на переліки, використовують рівні переліків, позначені літерами та цифрами.

Таблиці використовують для кращого унаочнення та зручності порівняння показників. На кожну таблицю має бути посилання в тексті, при посиланні треба писати слово “таблиця” із зазначенням її номера.

Таблиці, крім таблиць додатків, треба нумерувати в межах розділу арабськими цифрами. У такому разі номер таблиці складають з номера розділу та порядкового номера таблиці в цьому розділі, відокремлених крапкою.

Назва таблиці повинна відображати зміст таблиці, бути конкретною і стислою. Якщо з тексту можна зрозуміти зміст таблиці, дозволено не давати їй назву.

Назву таблиці пишуть з першої великої літери і розташовують над таблицею (починаючи над верхнім лівим кутом).

Якщо частину таблиці перенесено на іншу або ту саму сторінку, назву подають тільки над першою частиною таблиці, над іншими її частинами помічають тільки номер таблиці з таким написом (починаючи над верхнім лівим кутом, з першої великої літери):

-   “Продовження таблиці ____________” – на тій самій сторінці чи на номер таблиці на подальших сторінках;

-   “Кінець таблиці __________” – на тій самій сторінці чи на останній номер таблиці на сторінці, де розміщено таблицю.

Таблицю залежно від її розміру подають відразу після тексту, де на неї посилаються, або якнайближче до першого посилання (на черговій сторінці), а за потреби – у додатку.

Посилання в тексті на джерела потрібно зазначати порядковим номером за переліком посилань та з урахуванням сторінки місцезнаходження посилання, яке виділяється двома квадратними дужками. Наприклад: [15, с. 82].

Усі графічні матеріали (ескізи, діаграми, графіки, схеми, рисунки, креслення, фотознімки тощо) повинні мати однаковий напис “Рисунок”.

Рисунки треба розміщувати в документі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі рисунки мають бути посилання в тексті.

Рисунки треба нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, крім додатків. Номер рисунка складається з номера розділу і порядкового номера рисунка в цьому розділі, відокремлених крапкою. Наприклад: Рисунок 3.2 або Рисунок 2.4.

Рисунки кожного додатка мають окрему нумерацію, що складається з літери позначення додатка та порядкового номера рисунка в цьому додатку, відокремлених крапкою. Наприклад: Рисунок А.3

Рисунки можуть мати назву, яка повинна відображати його зміст, бути конкретною і стислою. Назву рисунка пишуть з великої літери і розташовують під ним, наприклад:

 

Рисунок 3.1 – Схема розміщення.

 

Між числовим значенням та одинцями вимірювання має бути проміжок. Написання позначень приведено на наступному прикладі: 120 грн; 4 млрд грн; 25 к.; 5 шт.; 10 кг; 5 млн грн; 20 тис. грн; 6 г; 5 т.

Множення чисел чи числових величин треба позначати знаком “ ∙ ”. Знаки “×”, “*” чи будь-який інший знак використовувати не рекомендовано, наприклад, 1,8 ∙ 10 (а не 1,8 × 10 чи 1,8 * 10).

Матеріал, що доповнює або унаочнює текст документа, дозволено розміщувати в додатках. Додатки, як правило, виконують на листах формату А4. У додатках можна розміщувати рисунки, таблиці великого формату, розрахунки. Додатки оформлюють як продовження документа. Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, “Додаток В”.

Дозволено позначати додатки літерами латинської абетки, за винятком літер І та О. У разі повного використання літер української і латинської абеток дозволено позначати додатки арабськими цифрами. Якщо в документі один додаток, його позначають “Додаток А”.

Перелік джерел, на які є посилання в тексті, наводять у кінці документа, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання. Бібліографічні описи в переліку посилань подають у алфавітному порядку. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті.

Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

5. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

1.       Місце та роль комерційних банків у ринковій економіці.

2.       Сучасний стан та проблеми розвитку банківської діяльності в Україні.

3.       Місце та роль НБУ в банківській системі України.

4.               Перспективи розвитку банківських продуктів і послуг в Україні.

5.       Місце, роль та значення операцій комерційних банків по фор-муванню капіталу в умовах сучасного стану розвитку ринкових відносин.

6.       Сучасний стан та перспективи розвитку банківської діяльності по залученню ресурсної бази комерційними банками України.

7.       Роль іноземного капіталу в банківській системі України на сучасному етапі.

8.       Ресурсна база комерційних банків: структура, динаміка розвитку, порядок та проблеми формування.

9.       Проблеми та перспективи розвитку операцій з цінними паперами в банківській системі України.

10.    Сучасний стан та зарубіжний досвід розвитку системи міжбанківських розрахунків.

11.    Платіжний оборот: проблеми, перспективи розвитку та шляхи вдосконалення в умовах євроінтеграції.

12.    Проблеми та перспективи розвитку системи міжбанківських електронних розрахунків.

13.    Роль та значення операцій комерційних банків по формуванню активів у сучасних умовах господарювання.

14.    Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку депозитних операцій у банківській системі України.

15.    Значення адаптації вимог Базельського комітету до умов банківської системи України в операційній роботі банків.

16.    Роль та значення економічних нормативів діяльності комерційних банків на сучасному етапі розвитку ринку банківських послуг.

17.    Правовий статус НБУ, нагляд та регулювання діяльності комерційних банків в умовах ринкової економіки.

18.    Проблеми та перспективи розвитку безготівкових операцій з обслуговування фізичних осіб у вітчизняних банках на сучасному етапі.

19.  Платіжна картка як інструмент безготівкових розрахунків з населенням.

20.    Суть, значення та шляхи вдосконалення безготівкових розрахунків в умовах євроінтеграції.

21.    Сучасний стан та перспективи розвитку розрахункових послуг населенню в комерційних банках України.

22.    Роль банківського кредиту в організації безготівкових розрахунків.

23.    Сучасний стан розвитку електронних банківських послуг населенню.

24.    Суть та значення, сучасний стан розвитку касових операцій у банківській системі України.

25.    Особливості організації та механізм кореспондентських відносин між банками в сучасних умовах господарювання.

26.    Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку кредитування в Україні.

27.    Правові аспекти щодо відкриття, ліцензування та діяльності комерційних банків у сучасних умовах.

28.    Проблеми та особливості здійснення міжнародних банківських операцій.

29.           Проблеми та перспективи розвитку вексельного обігу в Україні.

30.    Сучасний стан та перспективи розвитку валютних операцій комерційних банків.

31.    Міжбанківський ринок кредитних ресурсів: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні.

32.    Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку довгострокового кредитування в банківській системі України.

33.    Діяльність комерційних банків з зменшення кредитних ризиків у сучасних умовах господарювання.

34.    Особливості бухгалтерського обліку банківських операцій.

35.    Валютний ризик: оцінка та методи мінімізації.

36.    Процес кредитування: проблеми та шляхи вдосконалення у банківській системі України.

37.    Сучасний стан та проблеми розвитку ринку кредитування в банківській системі України.

38.    Сучасні способи забезпечення своєчасного та повного повернення кредитів.

39.    Суть та сучасний стан розвитку нетрадиційних банківських послуг у банківській системі України.

40.    Сучасний стан та перспективи розвитку інвестиційних операцій комерційних банків.

41.    Основні форми і порядок здійснення міжнародних розрахунків.

42.    Сучасні проблеми та перспективи розвитку валютного ринку в Україні.

43.    Сучасний стан організації кредитної діяльності у банківській системі України.

44.    Сучасний стан організації готівково-грошового обігу в банках України.

45.    Особливості та перспективи розвитку факторингових операцій у банківській діяльності.

46.    Факторинг як інструмент управління дебіторською заборгованістю.

47.    Сучасний стан та перспективи розвитку мікрокредитування в банківській системі України.

48.    Особливості функціонування сучасних банківських систем (країна за вибором).

49.    Становлення та розвиток банківської системи України.

50.    Акредитивна форма розрахунків та проблеми її застосування в Україні.

51.    Особливості здійснення активних операцій комерційними банками.

52.    Банківське кредитування житлового будівництва в сучасних умовах.

53.    Банківське обслуговування малого та середнього бізнесу.

54.    Вексельні розрахунки та перспективи їх розвитку в Україні.

55.    Грошово-кредитна політика Національного банку України.

56.    Довгострокове кредитування інвестиційних проектів та його значення для економіки України в умовах ринку.

57.    Проблеми достатності капіталу комерційних банків та шляхи її забезпечення.

58.    Емісія банком цінних паперів та її роль у формуванні банківських ресурсів.

59.    Заощадження населення та їх роль у формуванні ресурсної бази банків.

60.    Застава як форма забезпечення банківського кредиту.

61.    Інвестиційні банки: необхідність і шляхи створення в Україні.

62.    Сучасні інструменти грошово-кредитної політики центрального банку та їх використання в Україні.

63.    Сучасний стан іпотечного кредитування та його розвиток в Україні.

64.    Капіталізація банківської системи України та проблеми її нарощення.

65.    Діяльність комерційних банків України на фондовому ринку.

66.    Конкурентоспроможність комерційного банку на ринку банківських послуг.

67.           Кредитна політика комерційного банку та механізми її реалізації.

68.    Лізингові операції у діяльності комерційного банку.

69.    Сучасні банківські послуги та їх розвиток у банківській системі України.

70.    Інвестиційний портфель комерційного банку.

71.    Управління кредитними операціями в комерційному банку.

72.    Кредитний портфель комерційного банку.

73.    Міжбанківський кредитний ринок України: формування та перспективи розвитку.

74.    Місце кредитів міжнародних фінансово-кредитних організацій у діяльності комерційних банків України.

75.    Місце та роль вексельних операцій у діяльності комерційних банків.

76.    Операції інвестиційних банків в умовах ринкової економіки.

77.           Оцінка кредитоспроможності позичальника комерційного банку.

78.    Оцінка ризиків інвестиційних операцій банків та шляхи їх мінімізації.

79.    Політика центрального банку на ринку цінних паперів.

80.    Проблеми створення та функціонування кооперативних банків в Україні.

81.    Сучасна продуктова стратегія комерційного банку.

82.    Розвиток сучасних технологій банківського обслуговування населення.

83.    Сучасний стан та розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні.

84.    Роль депозитної політики банку у формуванні банківських ресурсів.

85.    Роль міжнародних фінансово-кредитних установ у розвитку економіки України.

86.    Роль НБУ як органу валютного регулювання та контролю.

87.    Система міжбанківських розрахунків в Україні: становлен-ня і розвиток.

88.    Система міжнародних розрахунків: становлення і розвиток в Україні.

89.           Система масових електронних платежів та її розвиток в Україні.

90.    Сучасне споживче кредитування та його розвиток в Україні.

91.    Становлення і розвиток системи електронного грошового обігу в Україні.

92.           Стратегія комерційних банків України на ринку цінних паперів.

93.    Стратегія комерційного банку на ринку банківських послуг.

94.    Управління вкладними операціями комерційних банків та проблема стимулювання їх розвитку.

95.    Проблема захисту вкладів населення при здійсненні депозитних операцій та шляхи її вирішення в Україні.

96.    Управління депозитними валютними операціями комерційного банку.

97.    Управління капіталом банку.

98.    Управління картковим бізнесом у банку.

99.    Управління ліквідністю банку.

100.            Формування і використання ресурсної бази комерційного банку.

101.    Діяльність комерційних банків на ринку пенсійного забезпечення.

ЛІТЕРАТУРА

 

1.       Алексєєнко М. Трастові послуги та залучення коштів банками // Банківська справа. – 2001. – № 2. – С. 38-42.

2.       Алексеєнко М.Д. Формування статутного капіталу банку / М.Д. Алексеєнко, Л.М. Алексеєвський // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 109–116.

3.       Балюк В. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів / В. Балюк, А. Яцура // Банківська справа. – 2005. – № 2. – С. 17–29.

4.       Банки и банковское дело / Под ред. И.Т. Балабанова. – СПб.: Питер, 2000. – 256 с.

5.       Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 1998.

6.       Банківська справа / За ред. Р.І. Тиркала. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 316 с.

7.       Безукладнов С.В. Реализация зарплатных проектов на основе пластиковых карт // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 9. – С. 20–25.

8.       Бицька Н. Кошти населення у формуванні ресурсної бази банків // Вісник НБУ. – 2004. – № 12. – С. 26–28.

9.       Бицька Н. Банківський капітал в економіці України // Вісник НБУ. – 2006. – № 1. – С. 48–51.

10.    Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – 5-те видання перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с. 

11.    Внукова Н.М. Основы факторинга. – К.: Знання, 1998. – 174 с.

12.    Гладких Д. Механізм здійснення казначейських операцій / Д. Гладких, І. Корнійчук // Вісник НБУ. – 2004. – № 4. – С. 30–35.

13.    Горемыкин В.А. Лизинг. – М.: ИНФРА-М, 1997.– 384 с.

14.    Гроші та кредит / За ред. Б.С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с.

15.    Гроші та кредит / За ред. М.І. Савлука. – К., 2001. – 603 c.

16.    Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти організації і стратегії розвитку в Україні // Банківська справа. – 2005. – № 3. – С. 50.

17.    Добровольський О. Адекватність капіталу та його вплив на результати діяльності банку // Вісник НБУ. – 2004. – № 6. – С. 34–36.

18.    ЗУ “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000              № 2121-ІІІ // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. – № 1. – С. 3–46 (зі змінами і доповненнями).

19.    Кириленко В. Депозитна політика комерційного банку // Банківська справа. – 2005. – № 2. – С. 29–36.

20.    Ковальчук А.Т. Банківський кредит: правові засоби повернення. – К.: Знання, 2001. – 150 c.

21.    Конторщикова О. Факторингові послуги як інструмент управління дебіторською заборгованістю // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 9. – C. 11–12.

22.    Кротюк В. Базель ІІ: нова концептуальна редакція Базельської угоди про капітал / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник НБУ. – 2006. – № 3. – С. 2–5.

23.    Кудінов А.С. Стан та перспективи розвитку мікрокредитування в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 7. – С. 37.

24.    Лагутін В.Д. Кредитування. Теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Знання, КОО, 2000. – 215 с.

25.    Лапішко З. Національна депозитарна система – основа інфра-структури фондового ринку // Вісник НБУ. – 2006. – № 4. – С. 49–52.

26.    Лисенков Ю. Акредитиви: практика застосування у зовнішньоекономічних операціях / Ю. Лисенков, І. Педь // Вісник НБУ. – 2003. – № 1.

27.    Лобанова А.Л. Перспективи розвитку ринку нетрадиційних банківських послуг // Фінанси України. – 2003. – № 3. – C. 133–140.

28.    Лобанова А.Л. Ресурсна політика комерційних банків // Фінанси України. – 2005. – № 1 – С. 88–95.

29.    Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. – Тернопіль: Економічна думка – Карт-бланш, 2001. – 320 с.

30.    Мендрул О.Г. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. посіб. / О.Г. Мендрул, І.А. Павленко. – К.: КНЕУ, 2000. – 156 с.

31.    Міщенко В. Роль іноземного капіталу в банківському секторі країни / В. Міщенко, Р. Набок // Вісник НБУ. – 2005. – № 11. – С. 38–44.

32.    Міщенко В.І. Основи лізингу: Навч. посіб. – К.: Знання, КОО, 1997. – 138 с.

33.    Міщенко В.І. Електронний бізнес на ринку фінансових пос-луг: Практич. посіб. / В.І. Міщенко, А.В. Шаповалов,  Г.В. Юрчук. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. – 278 с.

34.    Мороз А.М. Банківські операції: Підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пудовкіна; За ред. д-ра екон. наук А.М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384 с.

35.    Мринська О. Лізинг – альтернатива банківському кредитуванню // Банківська справа. – 2000. – № 4. – C. 31–34.

36.    Павлишин О.П. Банківські операції. Практикум: Навч.-метод. посіб. / О.П. Павлишин, В.І. Ричаківська. – К.: Алерта, 2005. – 158 с.

37.    Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності. – К.: КНЕУ, 2003. – 347 c.

38.    Пернарівський О. Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків // Вісник НБУ. – 2004. – № 4. – С. 44–48.

39.    Петрашко Л.П. Валютні операції. – К.: КНЕУ, 2001. – 204 c.

40.    Поздняков О.І. Особливості банківського регулювання та нагляду у країнах з перехідною економікою // Фінанси України. – 2006. – № 1. – С. 101–106.

41.    Раєвська Т. Практичні підходи до оцінки ризиків у діяльності банків // Вісник НБУ. – 2005. – № 8. – С. 9–14.

42.    Романенко Л.Ф. Особливості використання комерційними банками нетрадиційних банківських продуктів // Фінанси України. – 2001. – № 11. – C. 114–119.

43.    Романенко Л.Ф. Особливості використання українськими комерційними банками пластикових карток у зарплатних проектах // Фінанси України. – 2002. – № 6. – С. 105–108.

44.    Роуз П. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг / Пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – 768 с.

45.    Софіщенко І. Особливості та основні тенденції валютного фінансування банками національної економіки // Вісник НБУ. – 2006. – № 1. – С. 36–41.

46.    Спаско О. Шляхи вдосконалення механізмів формування резервів за активними операціями // Вісник НБУ. – 2002. – № 11.

47.    Чайковський Я. Сучасний стан та перспективи розвитку банківського кредитування // Банківська справа. – 2005. – № 2. – С. 36–48.

48.    Ющенко А.М. Іпотечне кредитування як передумова розвитку земельних відносин // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 93–100.

49.          Ющенко В.А. Валютне регулювання: Навч. посіб. / В.А. Ющенко, В.І. Міщенко. – К.: Знання, КОО, 1999. – 359 с.

50.    Яременко С. Ринок банківських металів – сегмент фінансового ринку України / С. Яременко, Г. Юрчук // Вісник НБУ. – 2004. – № 1. – С. 14–19.

51.    Яценюк А. Фондовий ринок України: проблеми та перспективи розвитку // Вісник НБУ. – 2004. – № 11. – С.4–9.

52.    http://www/bank.gov.ua

53.    http://www/rada.kiev.ua

Додаток А

 

Зразок титульного аркуша курсової роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра фінансів та банківської справи

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

“Платіжний оборот: проблеми, перспективи розвитку

та шляхи вдосконалення в умовах євроінтеграції”

 

КРФН. 004466.00.00.00

 

 

 

 

 

 

 

Студент групи ФН-01-2 __________________ Іваненко І.І.

(підпис, дата)

 

Керівник роботи

к.е.н., доц.                   __________________ Петренко П.П.

(підпис, дата)

 

 

 

 

2007

Додаток Б

 

Зразок оформлення змісту курсової роботи

 

ЗМІСТ

 

Вступ............................................................................................................. 3

1. Економічна сутність, роль та правові засади організації

платіжного обороту в умовах ринкової економіки ....................... 5

1.1. Сутність та роль платіжного обороту

у сучасних умовах господарювання ......................................... 5

1.2. Види та характеристика розрахунково-касових операцій

в платіжному обороті суб’єктів підприємництва.................. 10

1.3. Правові основи організації платіжного обороту.................... 15

2. Тенденції розвитку розрахунково-касових

операцій для умов ринкової економіки................................................................ 20

2.1. Механізм здійснення розрахунково-касових

операцій у банківській системі України................................. 20

2.2. Світовий досвід здійснення

безготівкових розрахунків.......................................................... 30

3. Проблеми та шляхи вдосконалення організації платіжного

обороту в умовах євроінтеграційного процесу........................... 36

Висновки.................................................................................................... 40

Список використаної літератури.......................................................... 43

Додатки....................................................................................................... 46

 

 

 

Додаток В

 

Перелік нормативно-правових актів, розміщених на сайті НБУ

 

1.   ЗУ “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003, № 0979.

2.       ЗУ “Про Національний банк України” від 20.05.1999, № 679 – XIV.

3.   ЗУ “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001, № 2374–ІІІ.

4.   ЗУ “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19.03.2003, № 978.

5.   Інструкція “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затверджена Постановою Правління НБУ від 21.01.2004, № 22.

6.   Інструкція “Про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті”, затверджена Постановою Правління НБУ від 17.03.2004, № 110.

7.   Інструкція “Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах”, затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003, № 492 (зі змінами та доповненнями).

8.   Інструкція “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”, затверджена Постановою Правління НБУ від 28.08.2001, № 368 (зі змінами).

9.   Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України, затверджена Постановою Правління НБУ від 13.01.2004, № 33.

10.   Інструкція “Про касові операції в банках України”, затверджена Постановою Правління НБУ від 14.08.2003, № 337.

11.   Інструкція “Про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України”, затверджена Постановою Правління НБУ від 12.07.2000, № 283.

12.   Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ від 28.11.2003, № 489.

13.   Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків”, затверджені Постановою Правління НБУ від 15.03.2004, № 104.

14.   Методичні рекомендації “Про порядок реорганізації, реструктуризації комерційних банків”, затверджені Постановою Правління НБУ від 09.10.2000, № 395.

15.   План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України від 26.07.2004, № 918.

16.   Положення “Про валютний контроль”, затверджене Постановою Правління НБУ від 08.02.2000, № 49.

17.   Положення “Стандарти бухгалтерського обліку”, затверджено Міністерством фінансів України від 25.04.2000.

18.   Положення “Про порядок здійснення банком операцій з векселями в національній валюті на території України”, затверджене Постановою Правління НБУ від 16.12.2002, № 508.

19.   Положення “Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”, затверджене Постановою Правління НБУ від 15.12.2004, № 637.

20.   Положення “Про депозитарну діяльність Національного банку України”, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.03.2003, № 114.

21.   Положення “Про застосування Національним банком Украї-ни заходів впливу за порушення банківського законодавства”, затверджене Постановою Правління НБУ від 28.08.2001, № 369.

22.   Положення “Про здійснення банками фінансового моніторингу”, затверджене Постановою Правління НБУ від 20.05.2003, № 381.

23.   Положення “Про здійснювання переказування коштів у національній та іноземній валюті щодо оплати робіт та послуг нерезидентів”, затверджене Постановою Правління НБУ від 12.02.2003, № 508.

24.   Положення “Про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами”, затверджене Постановою Правління НБУ від 06.08.2003, № 325.

25.   Положення “Про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання”, затверджене Постановою Правління НБУ від 05.03.2003, № 82.

26.   Положення “Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензії на виконання окремих операцій”, затверджене Постановою Правління НБУ від 17.07.2001, № 275.

27.   Положення “Про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих операцій”, затверджене Постановою Правління НБУ від 16.07.2004, № 0897.

28.   Положення “Про порядок видачі НБУ індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України”, затверджене Постановою Правління НБУ від 05.11.2004, № 1413.

29.   Положення “Про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України”, затверджене Постановою Правління НБУ від 29.01.2003, № 36.

30.   Положення “Про порядок відшкодування фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів вкладникам у випадку їх ліквідації”, затверджене Постановою Правління НБУ від 23.01.2001, № 56/5247.

31.   Положення “Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням”, затверджене Постановою Правління НБУ від 27.08.2001, № 367.

32.   Положення “Про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах”, затверджене Постановою Правління НБУ від 13.01.2005, № 639.

33.   Положення “Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами”, затверджене Постановою Правління НБУ від 03.12.2003, № 516.

34.   Положення “Про порядок здійснення уповноваженими бан-ками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями”, затверджене Постановою Правління НБУ від 03.12.2003, № 514.

35.   Положення “Про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам”, затверджене Постановою Правління НБУ від 15.07.2004, № 885.

36.   Положення “Про порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик”, затверджене Постановою Правління НБУ від 28.06.2003, № 248.

37.   Положення “Про порядок створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав, особливості їх закриття та здійснення нагляду”, затверджене Постановою Правління НБУ від 30.01.2002, № 45.

38.   Положення “Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень”, затверджене Постановою Правління НБУ від 31.08.2001, № 375.

39.   Положення “Про порядок формування та використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості”, затверджене Постановою Правління НБУ від 13.12.2003, № 505.

40.   Положення “Про порядок формування обов’язкових резервів для банків України”, затверджене Постановою Правління НБУ від 27.06.2001, № 244.

41.   Положення “Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків”, затверджене Постановою Правління НБУ від 13.12.2002, № 508.

42.   Положення “Про процентну політику НБУ”, затверджене Постановою Правління НБУ від 02.09.2004, № 1092.

43.   Положення “Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій”, затверджене Постановою Правління НБУ від 24.12.2003, № 584.

44.   Правила бухгалтерського обліку доходів та витрат банків України, затверджені Постановою Правління НБУ від 18.06.2003, № 255.

45.   Правила здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб, затверджені Постановою Правління НБУ від 02.11.2004, № 1402.

46.   Правила Національної системи масових електронних платежів, затверджені Постановою Правління НБУ від 11.01.2005, № 0025.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Наверх ↑