(Національний технічний університет України «КПІ»)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 1/11-3429 від 18.10.02

Кальченко А. Г.

К 17 Логістика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 284 с. ISBN 966-574-484-4

Основним завданням логістики як наукової дисципліни є управління матері­альними, інформаційними, грошовими та іншими видами потоків.

Неабиякого поширення логістика набула у розвинутих країнах з ринковою еконо­мікою. Це зумовлено насамперед тим, що конкурентоспроможність фірм значною мі­рою залежить від якості логістичного обслуговування. Останнім часом логістика по­чала застосовуватися і в народному господарстві України. На підприємствах, у транс­портних та посередницьких організаціях виникла потреба у фахівцях з логістики.

Даний підручник є одним з перших в Україні. Його розробка здійснена на базі ра­ніше надрукованих автором наукових праць, а також праць закордонних та українських фахівців і науковців з логістики. В ньому розглянуті основні логістичні положення, а також логістика підприємства (заготівельна, виробнича, розподільча), складського гос­подарства, транспортування та посередницьких організацій. Також приділена увага транспортно-експедиційному логістичному обслуговуванню.

Підручник розрахований на студентів вузів економічного профілю, а також фахівців з маркетингу та менеджменту.

ББК 65.40

Навчальне видання КАЛЬЧЕНКО Альбіна Георгіївна

ЛОГІСТИКА

Підручник

Редактор Л. Гаценко. Художник обкладинки Т. Зябліцева Технічний редактор Т. Піхота. Коректор І. Чижикова. Верстка І. Пантюхової

ББК 65.40 К 17

Підписано до друку 10.04.03. Формат 60x84/16. Папір офсет. № 1. Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 16,51. Обл.-вид. арк. 18,78. Наклад 700 прим. Зам. № 01-2458. Київський національний економічний університет

ISBN 966-574-484-4

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1 Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи (серія ДК, №235 від 07.11.2000) Тел./факс (044) 458-00-66; 456-64-58 E-mail: publish@kneu.kiev.ua

© А. Г. Кальченко, 2003 © КНЕУ, 2003

ЗМІСТ

Передмова  6

Розділ перший. Логістика як інструмент розвинутої ринкової

економіки     7

Поняття логістики та рівні її розвитку  7

Види логістики        12

Концепція логістики          14

Завдання і мета логістики           18

Розділ другий. Різноманітність форм логістичних утворень         21

Поняття про логістичний ланцюжок     21

Канали товароруху та їх функції           24

Співпраця, конфлікти та конкуренція в логістичних каналах       30

Логістичні системи            33

Інформаційні системи      40

Розділ третій. Технологічні процеси і управління

матеріальними потоками в логістиці   44

Загальна характеристика технологічних процесів  44

Поняття матеріального потоку  49

Організація управління матеріальними потоками   54

Стислі відомості про управління матеріальним пото­ком в системах    60

Форми логістичних утворень за кордоном     66

Перспективи розвитку логістики в Україні      70

Розділ четвертий. Фактори, які впливають на формування

системи логістики  73

Напрями вибору системи обслуговування    73

Замовлення і складування матеріалів           75

Взаємозв'язок транспортного обслуговування

і логістики     81

Економічна ефективність та види витрат у логістиці          86

3

Розділ п 'ятий. Заготівельна логістика            90

Завдання і функції заготівельної логістики    90

Організація функціонування заготівельної логістики .... 94

Шляхи вибору постачальника   97

Стисла характеристика логістичних заготівельних

систем           100

Розділ шостий. Сутність розподільчої логістики       105

Економічний зміст розподільчої логістики     105

Методи розподільчої логістики  113

Основні форми організації розподільчої логістики  115

Якості логістичних ланцюжків розподільчої логістики. .     118

Логістичні системи розподільчої логістики    121

Поняття про систему ДРП          122

Розділ сьомий. Внутрішньовиробнича логістика     128

Підвищення організованості матеріальних потоків

у виробництві         128

Вимоги до організації управління матеріальними потоками        131

Організація виробництва і конкурентоспроможність . . .    134

Синхронізація циклів виробництва      137

Виробничі логістичні системи    140

Розділ восьмий. Логістика посередництва    149

Основи посередницької логістики        149

Види посередників та їх функції            154

Транспортні термінали як вид логістичних посередників 161

Шляхи об'єднання посередників          164

Організація торговельно-посередницької логістики ....      170

Інтегрована торговельна логістика      175

Розділ дев'ятий. Логістика складування         181

Логістичний процес на складі    181

Види складів та основних механізмів  187

Система складування та організація переробки

вантажів       202

Розділ десятий. Транспортна логістика          207

Особливості транспортної логістики    207

Логістичний підхід у технологічному процесі транс­портної галузі          213

4

Логістична концепція роботи транспортних підприємств  220

Вибір шляхів переміщення вантажопотоків  225

Основні показники роботи транспортної логістики. . . .       233

Розділ одинадцятий. Транспортно-експедиційні логістичні

послуги         241

Сутність та види послуг   241

Організація транспортно-експедиційних послуг      244

Централізоване постачання вантажів            248

Основні показники перевізного процесу        260

Розділ дванадцятий. Коротка характеристика окремих

елементів логістики          268

Матеріально-технічна база залізничного транспорту. . .   268

Характеристика автомобільного і водного

транспорту   272

Тара та упаковка — один з елементів логістики      278

Література   283

1  Наверх ↑