2. БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ

 

2.1.  Бюджетна класифікація: сутність та призначення

 

Згідно із статтею 2 Бюджетного кодексу України [3] термін бюджетна класифікація визначається як єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутно­сті, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стан­дартів.

Бюджетна класифікація України застосовується для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу в розрізі доходів, а також організаційних, функціональних та еко­номічних категорій видатків, забезпечення загальнодержавної і між­народної порівнянності бюджетних показників.

Бюджетна класифікація України є єдиною для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України. Вона має велике організаційне значення:

- упорядковує кожен бюджет;

- створює умови для об’єднання всіх видів бюджету в бюджет дер­жави;

- полегшує розгляд бюджетів та їх економічний аналіз;

- спрощує контроль за виконанням бюджету, своєчасністю і повно­тою акумуляції коштів, використанням їх за цільовим призначен­ням;

- забезпечує можливість синтетичного та аналітичного обліку дохо­дів та видатків у бюджетних установах та організаціях.

На основі бюджетної класифікації складається звітність про ви­конання бюджету України, вона дає можливість порівняти асигнування з видатками, що допомагає дотримуватись фінансової дисципліни, економно витрачати кошти, здійснювати контроль за виконанням про­грам соціально-економічного розвитку держави.

Бюджетна класифікація має юридичне значення, а саме:

- від­дзеркалює правову основу організації складання бюдже­ту;

- здійснює юридичне закріплення устрою і компетенції органів влади і управлін­ня;

- висвітлює законодавчі акти і правила, що регулюють бюд-жетний процес.

Устрій бюджетної класифікації ґрунтується на загальносуттєвих класифікаційних ознаках явищ по доходах і видатках бюджету, які систематизовані за групами і яким присвоєні постійні номери.

З метою досягнення цілісності бюджетних категорій доходів і видатків та для забезпечення взаємозв'язку між функціональними призначеннями і економічним характером видатків бюджету міністр фінансів України затверджує бюджетну класифікацію, а також зміни до неї та інформує про це в обов'язковому порядку ВР України.

 

2.2. Складові бюджетної класифікації та їх характеристика

 

Статтею 8 Бюджетного кодексу України визначено такі складові частини бюджетної класифікації:

1) класифікація доходів бюджету;

2) класифікація видатків (у тому числі кредитування за вирахуванням погашення) бюджету;

3) класифікація фінансування бюджету;

4) класифікація боргу.

Доходи бюджету – всі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти). [3]

Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

1) податкові надходження;

2) неподаткові надходження;

3) доходи від операцій з капіталом;

4) офіційні трансферти;

5) державні цільові фонди.

Податкові надходження – це обов’язкові, безповоротні платежі органам державного управління. Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов’язкові платежі.

Неподаткові надходження – це всі безповоротні надходження, крім доходів від продажу капіталу, всі надходження по штрафах і санк­ціях, крім штрафів за порушення податкового законодавства, і всі добровільні, невідплатні поточні надходження з недержавних дже­рел. Неподатковими надходженнями визнаються доходи від власності та підприємницької діяльності; адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу; надходження від штрафів та фінансових санкцій та інші неподаткові надходження.

Доходи від операцій з капіталом охоплюють реалізацію основно­го капіталу, державних запасів товарів, землі та нематеріальних ак­тивів.

Офіційні трансферти – це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

Згідно з наказом Мінфіну України від 27.12.2001 р. № 604 [42] класифікація доходів бюджету включає групи доходів, які складаються зі статей доходів, що об’єднують конкретні види доходів за джерелами та способами їх отримання (табл. 2.1). Код класифікації доходів має вісім знаків з яких:

- перша цифра – відповідає групі доходів;

- друга цифра – номер підгрупи бюджетної класифікації;

- третя та четверта цифри – відповідають розділу;

- п’ята та шоста цифри – означають параграф конкретного розділу, який визначає різновид надходження;

- сьома та восьма цифри – відведені для кодування виду  бюдже­ту (державний, міський, районний, селищний, сільський) для розщеп­лення платежу.

 

Таблиця 2.1 – Класифікація доходів бюджету

Код

Назва статті

1

2

10000000

Податкові надходження 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 

11010000

Прибутковий податок з громадян 

11010100

Прибутковий податок з робітників і службовців 

11010200

Прибутковий податок на доходи від підприємницької діяльності та інші доходи громадян 

11010300

Прибутковий податок на доходи з працівників галузі сільського господарства 

11010400

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від

підприємницької діяльності 

11010500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати прибуткового податку з громадян 

Продовження табл. 2.1

1

2

11010600

Прибутковий податок з працівників малих підприємств та членів кооперативів 

11020000

Податок на прибуток підприємств 

11020100

Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності 

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності 

11020300

Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів 

11020400

Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів 

11020500

Податок на прибуток іноземних юридичних осіб 

11020600

Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на

території України 

11020700

Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на

території України 

11020800

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до колективної власності 

11020900

Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об’єднань 

11021000

Податок на прибуток приватних підприємств 

11021100

Інші платники податку на прибуток 

11021200

Відрахування від суми податку на прибуток підприємств на фінансування будівництва та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання 

11021300

Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств і організацій 

11021500

Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта (0,8) до норм амортизації 

11021600

Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, за винятком страхових організацій 

Продовження табл. 2.1

1

2

12000000

Податки на власність 

12010000

Періодичні податки на чисту вартість майна 

12010100

Податок на нерухоме майно підприємств 

12010200

Податок на нерухоме майно громадян 

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 

12020100

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) 

12020200

Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) 

12020300

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 

12020400

Податок з власників водних транспортних засобів 

13000000

Збори за спеціальне використання природних

ресурсів 

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 

13010100

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

державного значення 

13010200

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

місцевого значення та користування земельними

ділянками лісового фонду 

13010300

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду 

13020000

Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 

13020100

Збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення 

13020200

Збір за спеціальне використання водних ресурсів місцевого значення 

13020300

Збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту 

13020400

Надходження збору за спеціальне використання водних ресурсів від підприємств житлово-комунального

господарства 

Продовження табл. 2.1

1

2

13020500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб

гідроенергетики і водного транспорту 

13030000

Платежі за користування надрами 

13030100

Платежі за користування надрами загальнодержавного значення 

13030200

Плата за користування надрами місцевого значення 

13030300

Плата за пошук та розвідку родовищ корисних копалин 

13030400

Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах виключної (морської) економічної зони 

13030500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за спеціальне використання корисних копалин 

13030600

Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин 

13040000

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 

13040100

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 

13040200

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 

13050000

Плата за землю 

13050100

Земельний податок з юридичних осіб 

13050200

Орендна плата з юридичних осіб 

13050300

Земельний податок з фізичних осіб 

13050400

Реструктурована сума заборгованості плати за землю 

13050500

Орендна плата з фізичних осіб 

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів 

13070100

Плата за спеціальне використання диких тварин 

13070200

Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів 

13070300

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів за використання інших природних ресурсів 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги 

14010000

Податок на додану вартість 

14010100

Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) 

Продовження табл. 2.1

1

2

14010200

Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів (робіт, послуг) 

14010300

Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість 

14010400

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість

14020000

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів 

14020100

Спирт 

14020200

Лікеро-горілчана продукція 

14020300

Виноробна продукція 

14020400

Пиво 

14020700

Тютюн та тютюнові вироби 

14020800

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) 

14020900

Мотоцикли і велосипеди 

14021100

Ювелірні вироби 

14021600

Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва 

14021700

Бензин моторний для автомобілів 

14021800

Інші нафтопродукти 

14022100

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного збору за вироблені в Україні товари 

14030000

Акцизний збір із ввезених на територію України товарів 

14030100

Спирт 

14030200

Лікеро-горілчана продукція 

14030300

Виноробна продукція 

14030400

Пиво 

14030700

Тютюн та тютюнові вироби 

14030800

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) 

14030900

Мотоцикли і велосипеди 

14031100

Ювелірні вироби 

14031600

Інші підакцизні товари іноземного виробництва 

14031700

Бензин моторний для автомобілів 

14031800

Інші нафтопродукти 

14050000

Податки на окремі категорії послуг 

14060000

Плата за ліцензії на певні види господарської

діяльності 

14060100

Податок на промисел 

14060200

Плата за видачу ліцензій та сертифікатів 

14060300

Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності 

Продовження табл. 2.1

1

2

14060400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності 

14060500

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

14060600

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового 

14060700

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольни­ми напоями та тютюновими виробами 

14060800

Плата за видачу дозволу на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів 

14061000

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 

14061100

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 

14061200

Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення 

14061400

Плата за видачу ліцензій на використання радіочастот 

14061500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики 

14070000

Плата за торговий патент на деякі види підприєм­ницької діяльності 

14070100

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена фізичними особами 

14070200

Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної торгівлі, сплачена юридичними особами 

14070300

Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями 

14070500

Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена фізичними особами 

14070600

Плата за придбання торгового патенту на здійсненняторговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена фізичними особами 

14070700

Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової торгівлі, сплачена юридичними особами 

14070800

Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена юридичними особами 

Продовження табл. 2.1

1

2

14070900

Плата за придбання пільгового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності 

14071000

Плата за придбання короткотермінового торгового

патенту на здійснення торговельної діяльності 

14071100

Плата за придбання спеціального торгового патенту на здійснення торговельної діяльності 

14071200

Плата за придбання спеціального торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг 

14071300

Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена

фізичними особами 

14071400

Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг, сплачена

юридичними особами 

14071500

Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами) 

14071600

Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності 

14071700

Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена юридичними особами 

14071800

Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена фізичними особами 

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 

15010000

Ввізне мито 

15010100

Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності 

15010200

Мито на товари, які ввозяться (пересилаються)

громадянами 

15010300

Інші збори з імпорту 

15010400

Додатковий митний збір за митне оформлення нафтопродуктів, що імпортуються на митну територію України 

15010500

Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб’єктами підприємницької діяльності та громадянами 

15020000

Вивізне мито 

Продовження табл. 2.1

1

2

15020100

Мито на товари, що вивозяться суб’єктами підприємницької діяльності 

15020200

Мито на товари, які вивозяться (пересилаються) громадянами 

15020300

Надходження від реалізації валютних коштів, одержаних у результаті проведення операцій за державним

контрактом 

15030000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій 

15040000

Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності 

16000000

Інші податки 

16010000

Місцеві податки і збори 

16010100

Податок з реклами 

16010200

Комунальний податок 

16010300

Готельний збір 

16010400

Збір за припаркування автотранспорту 

16010500

Ринковий збір 

16010600

Збір за видачу ордера на квартиру 

16010700

Курортний збір 

16010800

Збір за участь у бігах на іподромі 

16010900

Збір за виграш у бігах на іподромі 

16011000

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на

іподромі 

16011100

Збір за право використання місцевої символіки 

16011200

Збір за право проведення кіно- і телезйомок 

16011300

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей 

16011400

Збір за проїзд на території прикордонних областей

автотранспорту, що прямує за кордон 

16011500

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг 

16011600

Збір із власників собак 

16011700

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих податків 

16020000

Надходження плати за надання послуг з оформленням документів на право виїзду за кордон 

16030000

Податки, не віднесені до інших категорій 

16030100

Штрафи та санкції, сплачені за порушення податкового законодавства 

16030200

Інші податки 

Продовження табл. 2.1

1

2

16030300

Надходження сум реструктурованої заборгованості із штрафів та сум фінансових санкцій, що стягуються за

порушення податкового законодавства 

16040000

Фіксований сільськогосподарський податок 

16040100

Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року 

16040200

Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований до 1 січня 2001 року 

16040300

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати фіксованого сільськогосподарського податку 

16050000

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва 

16050100

Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб 

16050200

Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб 

16050300

Єдиний податок з підприємств 

16060000

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і

хмелярства 

16060100

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 

16060200

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 

20000000

Неподаткові надходження 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

21020000

Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України 

21030000

Надходження від грошово - речових лотерей 

21040000

Надходження від розміщення в установах банків

тимчасово вільних бюджетних коштів 

21050000

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств 

21050100

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності 

21050200

Дивіденди, одержані від акцій, що належать державі в акціонерних товариствах, створених у процесі приватизації та корпоратизації підприємств державної власності 

21050300

Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у власності державних підприємств паливно-енергетичного комплексу 

Продовження табл. 2.1

1

2

21050400

Дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади 

21060000

Рентна плата 

21060100

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні 

21060200

Рентна плата за природний газ, що видобувається в

Україні 

21060300

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за нафту, що видобувається в Україні 

21060400

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні 

21080000

Інші надходження 

21080100

Платежі, пов’язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної міжурядової угоди 

21090000

Надходження коштів, одержаних від продажу акцій відкритих акціонерних товариств, придбаних за компенсаційні сертифікати 

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільсько­господарського і лісогосподарського виробництва 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від

некомерційного та побічного продажу 

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах 

22040000

Плата за утримання вихованців шкіл та

профтехучилищ соціальної реабілітації 

22060000

Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ 

22080000

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна 

22090000

Державне мито 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 

22090200

Державне мито, не віднесене до інших категорій 

22090300

Державне мито за дії, пов’язані з одержанням патентів на об’єкти права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та передаванням прав їхніми власниками 

Продовження табл. 2.1

1

2

22090400

Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням

закордонних паспортів (посвідень) та паспортів громадян України 

22090500

Надходження сум реструктурованої заборгованості зі

сплати державного мита 

22100000

Митні збори 

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску

через державний кордон України 

23000000

Надходження від штрафів та фінансових санкцій 

23010000

Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну

підприємству, установі, організації 

23020000

Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої нестандартної продукції з дозволу на тимчасове

відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України з

стандартизації, метрології і сертифікації 

23030000

Адміністративні штрафи та інші санкції 

23040000

Надходження штрафних санкцій за порушення

правил пожежної безпеки 

24000000

Інші неподаткові надходження 

24010000

Надходження коштів від реалізації конфіскованого

майна за матеріалами митних органів 

24020000

Надходження коштів від реалізації товарів та інших

предметів, конфіскованих за матеріалами

правоохоронних та інших уповноважених органів 

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської

заборгованості підприємств, організацій та установ,

щодо яких минув строк позовної давності

24050000

Надходження коштів від реалізації надлишкового

озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого

майна Збройних Сил України та інших утворених

згідно з законодавством військових формувань 

24060000

Інші надходження 

24060100

Відрахування від плати за транзит природного газу через територію України 

24060200

Збори за послуги, пов’язані з охороною прав на

інтелектуальну власність 

24060300

Інші надходження 

Продовження табл. 2.1

1

2

24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв 

24060600

Надходження коштів з рахунків виборчих фондів 

24060700

Нез’ясовані надходження 

24061100

Відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами 

24061200

Відрахування від плати за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом 

24061300

Надходження коштів у рахунок погашення заборгованості, яка виникла внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов’язань щодо погашення та обслуговування, наданих на умовах повернення, кредитів, залучених

державою або під державні гарантії 

24061400

Збір за використання радіочастотного ресурсу 

24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 

24061600

Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища

24061700

Портовий (адміністративний) збір 

24061800

Надходження до страхового фонду безпеки авіації 

24070000

Надходження сум різниці в ціні на природний газ 

24080000

Відрахування від сум перевищення розрахункової

величини фонду оплати праці 

24081000

Відрахування від сум перевищення розрахункової

величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах 

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 

24110100

Плата за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії 

24110200

Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою 

24110300

Відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам 

24110400

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім’ям та

одиноким молодим громадянам на будівництво

(реконструкцію) житла 

Продовження табл. 2.1

1

2

24110500

Інші (курсові різниці) 

24110600

Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів 

24110700

Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами 

24120000

Власні надходження бюджетних установ 

24121000

Плата за послуги, що надаються бюджетними

установами 

24121100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями 

24121200

Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та (або) виробничої діяльності 

24121300

Плата за оренду майна бюджетних установ 

24121400

Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна 

24122000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

24122100

Гранти та дарунки, отримані бюджетними установами 

24122200

Кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень 

24140000

Додаткові збори на виплату пенсій 

24140100

Сплата збору з купівлі-продажу валюти 

24140200

Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння 

24140300

Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів 

24140400

Сплата збору з виробництва та імпорту тютюнових

виробів 

24140500

Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна 

24140600

Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв’язку 

24150000

Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері

зовнішньоекономічної діяльності та за невиконання

зобов’язань 

30000000

Доходи від операцій з капіталом 

31000000

Надходження від продажу основного капіталу 

31010000

Надходження коштів від реалізації безгосподарного

майна, що за правом спадкоємства перейшло у

власність держави та скарбів 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

Продовження табл. 2.1

1

2

31030000

Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що

знаходиться у комунальній власності 

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів 

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 

32020000

Надходження від реалізації розброньованих

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 

33010000

Надходження від продажу землі 

33020000

Надходження від продажу нематеріальних активів 

34000000

Податки на фінансові операції та операції з капіталом 

40000000

Офіційні трансферти 

41000000

Від органів державного управління 

41010000

Кошти, що надходять з інших бюджетів 

41010100

Кошти, що надходять до державного бюджету з інших бюджетів 

41010200

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації до державного бюджету 

41010300

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з державного бюджету 

41010400

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із

додаткової дотації з районних та міських бюджетів (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) до міських (міст районного значення),

селищних та сільських бюджетів 

41010500

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації з міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) бюджетів 

41010600

Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного

значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та бюджетів районів у містах

41010700

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до

державного бюджету з місцевих бюджетів 

Продовження табл. 2.1

1

2

41010800

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до місцевих бюджетів з державного бюджету 

41010900

Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами 

41020000

Дотації 

41020100

Дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету 

41020300

Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 

41020400

Додаткові дотації, що одержуються з державного

бюджету 

41020500

Додаткові дотації, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і

обласного значення) бюджетів 

41020900

Інші дотації 

41030000

Субвенції 

41030100

Субвенція з державного бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха 

41030200

Субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів

місцевого самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок наданих державою податкових пільг 

41030300

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування 

41030400

Субвенція на виконання інвестиційних проектів 

41030500

Субвенція на виконання власних повноважень

територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань 

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 

41030700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на

будівництво та придбання житла військовослужбовцям,

учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних

конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військово­службовців, що загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв’язку із скороченням штатів, які перебувають на

квартирному обліку за місцем проживання 

Продовження табл. 2.1

1

2

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв’язку 

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці (крім пільг на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів 

41031100

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством “Державний Ощадний банк України” на

ліквідацію наслідків стихійного лиха 

41031200

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах 

41031300

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одесь­кої області на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету 

41031400

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Запорізької області на фінансову підтримку державного комунального підприємства “Водоканал” м. Запоріжжя відповідно до Гарантійної угоди між Україною та

Європейським банком реконструкції та розвитку 

41031500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам начасткове виконання статті 57 Закону України “Про освіту” 

41031600

Субвенція з державного бюджету міському бюджету

м. Севастополя на соціально-економічний розвиток

міста

41031700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання стаціонарних відділень територіальних центрів обслуговування громадян похилого віку та інвалідів і центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

Продовження табл. 2.1

1

2

41032000

Інші субвенції 

42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 

42010000

Надходження від Секретаріату ООН за участь

українського контингенту у миротворчих операціях 

42020000

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів 

43000000

З іншої частини бюджету 

43010000

Кошти, одержані із загального фонду бюджету до

бюджету розвитку (спеціального фонду) 

50000000

Цільові фонди 

50010000

Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 

50010100

Надходження від підприємств, установ і організацій нарахувань від фонду оплати праці 

50010200

Бюджетні трансферти 

50010300

Надходження від застосування штрафних санкцій 

50010400

Інші надходження 

50010600

Реструктурована сума заборгованості збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнбильської катастрофи та соціального захисту населення 

50020000

Пенсійний фонд України 

50020100

Страхові внески підприємств, установ, організацій та суб’єктів підприємницької діяльності 

50020200

Страхові внески фізичних осіб 

50020300

Бюджетні трансферти 

50020400

Надходження від застосування штрафних санкцій 

50020500

Інші надходження 

50030000

Збір на обов’язкове соціальне страхування до Фонду соціального страхування України з тимчасової

втрати працездатності 

50030100

Страхові внески підприємств, установ, організацій та

суб’єктів підприємницької діяльності 

50030200

Надходження за путівки 

50030300

Бюджетні трансферти 

50030400

Надходження від застосування штрафних санкцій 

50030500

Інші надходження 

50040000

Збір на обов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 

Продовження табл. 2.1

1

2

50040100

Страхові внески роботодавців від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників 

50040200

Страхові внески, утримувані роботодавцями з суми

виплат найманим працівникам 

50040300

Страхові внески осіб, які беруть участь у страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах 

50040400

Інші надходження до Фонду загальнообов’язкового

державного соціального страхування України на випадок безробіття 

50040500

Надходження від застосування штрафних санкцій 

50050000

Збір до Державного інноваційного фонду України 

50050100

Надходження від підприємств, установ і організацій 

50050200

Бюджетні трансферти 

50050300

Надходження від застосування штрафних санкцій 

50050400

Інші надходження 

50050500

Реструктурована сума заборгованості збору до Державного інноваційного фонду України 

50070000

Платежі до Фонду соціального захисту інвалідів України 

50080000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища 

50080100

Надходження коштів від енергопідприємств до

Державного фонду охорони навколишнього природного середовища 

50080200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища 

50080300

Надходження від сплати збору за забруднення

навколишнього природного середовища фізичними особами 

50090000

Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування 

50090100

Відрахування коштів підприємств і громадських організацій 

50090200

Збір від продажу паливно-мастильних матеріалів 

50090300

Відрахування від доходів від експлуатації автомобільного транспорту 

50090400

Збір за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів 

50100000

Інші фонди 

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 

Видатки бюджету – кошти, що спрямовуються на здій­снення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Видатки бюджету класифікуються за:

1) функціями, з виконанням яких пов’язані видатки (функціональна класифікація видатків, КФК;

2) економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків, КЕКВ;

3) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відом­ча класифікація видатків, КВК;

4) за бюджетними програмами (програмна класифікація видат­ків, КПК.

Функціональна класифікація здійснюється відповідно до осно­вних функцій держави, які викладені у вигляді розділів видатків, з низкою підрозділів (табл. 2.2) і має такі рівні деталізації:

1) розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення відповідно загальних функцій держави, АРК чи місцевого самоврядування;

2) підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрями спрямування бюджетних коштів на здійснення відповідно функцій держави, АРК чи місцевого самоврядування.

 

Таблиця 2.2 – Функціональна класифікація видатків бюджету

Код

Назва статті

1

2

0100

Загальнодержавні функції 

0110

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та

зовнішньополітична діяльність 

0111

Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування 

0112

Фінансова та фіскальна діяльність 

0113

Зовнішньополітична діяльність 

0120

Економічна допомога зарубіжним країнам 

0130

Інші загальні функції державного управління 

0131

Управління системою державної служби 

0132

Загальнодержавне планування та статистика 

0133

Інша діяльність у сфері державного управління 

0140

Фундаментальні дослідження 

0150

Дослідження і розробки у сфері державного управління 

Продовження табл. 2.2

1

2

0160

Проведення виборів та референдумів 

0170

Обслуговування боргу 

0171

Обслуговування внутрішнього боргу 

0172

Обслуговування зовнішнього боргу 

0180

Міжбюджетні трансферти 

0200

Оборона 

0210

Військова оборона 

0220

Цивільна оборона 

0230

Військова допомога зарубіжним країнам 

0240

Військова освіта 

0250

Дослідження і розробки у сфері оборони 

0260

Інша діяльність у сфері оборони 

0300

Громадський порядок, безпека та судова влада 

0310

Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного кордону 

0320

Протипожежний захист та рятування 

0330

Судова влада 

0340

Кримінально-виконавча система та виправні заходи 

0350

Діяльність у сфері безпеки держави 

0360

Нагляд за додержанням законів та представницькі

функції в суді 

0370

Дослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади 

0380

Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади 

0400

Економічна діяльність 

0410

Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність 

0411

Загальна економічна та торговельна діяльність 

0412

Регулювання трудових відносин 

0420

Сільське господарство, лісове господарство та

мисливство, рибне господарство 

0421

Сільське господарство 

0422

Лісове господарство та мисливство 

0423

Рибне господарство 

0430

Паливно-енергетичний комплекс 

0431

Вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива 

0432

Нафтогазова галузь 

0433

Електроенергетична галузь 

Продовження табл. 2.2

1

2

0434

Інші галузі паливно-енергетичного комплексу 

0440

Інша промисловість та будівництво 

0441

Промисловість з видобутку рудних та нерудних корисних копалин 

0442

Обробна промисловість 

0443

Будівництво 

0444

Відтворення мінерально-сировинної бази 

0450

Транспорт 

0451

Автомобільний транспорт 

0452

Водний транспорт 

0453

Залізничний транспорт 

0454

Повітряний транспорт 

0455

Трубопровідний та інший транспорт 

0456

Дорожнє господарство 

0460

Зв’язок, телекомунікації та інформатика 

0470

Інші галузі економіки 

0471

Торговельне господарство та заклади громадського харчування 

0472

Туризм та готельне господарство 

0473

Багатоцільові проекти розвитку 

0480

Дослідження і розробки в галузях економіки 

0481

Дослідження і розробки у сфері економічної, торговельної та трудової діяльності 

0482

Дослідження і розробки у сфері сільського господарства, лісового господарства та мисливства, рибного господарства 

0483

Дослідження і розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу 

0484

Дослідження і розробки в інших галузях промисловості та будівництві 

0485

Дослідження і розробки у сфері транспорту 

0486

Дослідження і розробки у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики 

0487

Дослідження і розробки в інших галузях економіки 

0490

Інша економічна діяльність 

0500

Охорона навколишнього природного середовища 

0510

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища 

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів 

0512

Утилізація відходів

Продовження табл. 2.2

1

2

0513

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 

0520

Збереження природно-заповідного фонду 

0530

Дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища 

0540

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього

природного середовища 

0600

Житлово-комунальне господарство 

0610

Житлове господарство 

0620

Комунальне господарство 

0630

Дослідження і розробки у сфері житлово-комунального господарства 

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального

господарства 

0700

Охорона здоров’я 

0710

Медична продукція та обладнання 

0720

Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога 

0721

Поліклініки загального профілю та амбулаторії 

0722

Спеціалізовані поліклініки 

0723

Стоматологічні поліклініки 

0724

Станції швидкої та невідкладної допомоги 

0725

Фельдшерсько-акушерські пункти 

0730

Лікарні та санаторно-курортні заклади 

0731

Лікарні загального профілю 

0732

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади 

0733

Пологові будинки 

0734

Санаторно-курортні заклади 

0740

Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади 

0750

Дослідження і розробки у сфері охорони здоров’я 

0760

Інша діяльність у сфері охорони здоров’я 

0761

Будинки дитини 

0762

Станції переливання крові 

0763

Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 

0800

Духовний та фізичний розвиток 

0810

Фізична культура і спорт 

0820

Культура та мистецтво 

0821

Театри 

Продовження табл. 2.2

1

2

0822

Художні колективи, концертні і циркові організації 

0823

Кінематографія 

0824

Творчі спілки 

0825

Бібліотеки 

0826

Музеї і виставки 

0827

Заповідники 

0828

Клубні заклади 

0829

Інші заходи і заклади в галузі культури та мистецтва 

0830

Засоби масової інформації 

0831

Телебачення і радіомовлення 

0832

Преса 

0833

Книговидання 

0834

Інші засоби масової інформації 

0840

Дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку 

0850

Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку 

0900

Освіта 

0910

Дошкільна освіта 

0920

Загальна середня освіта 

0921

Загальноосвітні навчальні заклади 

0922

Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати 

0923

Загальноосвітні спеціальні навчальні заклади 

0930

Професійно-технічна освіта 

0940

Вища освіта 

0941

Вищі навчальні заклади I і II рівнів акредитації 

0942

Вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації 

0950

Післядипломна освіта 

0960

Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми 

0970

Програми матеріального забезпечення навчальних

закладів 

0980

Дослідження і розробки у сфері освіти 

0990

Інші заклади та заходи у сфері освіти 

1000

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

1010

Соціальний захист на випадок непрацездатності 

1020

Соціальний захист пенсіонерів 

1030

Соціальний захист ветеранів війни та праці 

1040

Соціальний захист сім’ї, дітей та молоді 

1050

Соціальний захист безробітних 

Продовження табл. 2.2

1

2

1060

Допомога у вирішенні житлового питання 

1061

Допомога на утримання житла 

1062

Допомога на забезпечення житлом 

1070

Соціальний захист інших категорій населення 

1080

Дослідження і розробки у сфері соціального захисту 

1090

Інша діяльність у сфері соціального захисту 

 

Економічна класифікація (табл. 2.3) видатків визначає кон­крет­не спрямування коштів, тобто предметно-цільове їх призначення, склад яких визначається міністром фінансів України.

Особливістю нової бюджетної класифікації є чітке розмежування видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їхніми предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, всі види господарської діяльності, виплати населенню, що іменуються як трансферти населенню, та інші категорії). Такий розподіл дає можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечити єдиний підхід до всіх отримувачів щодо виконання бюджету.

Економічна класифікація видатків включає:

1) поточні видатки (код 1000) – усі платежі бюджету, що пере­д–бачаються на поточні цілі;

2) капітальні видатки (код 2000) – платежі з метою придбання капітальних активів, стратегічних і надзвичайних запасів товарів, землі, нематеріальних активів або невідплатні платежі, що передаю­ться утримувачам бюджетних коштів з метою придбання ними капі­тальних активів, пов’язаних з руйнуванням чи пошкодженням основ­них фон­дів; 

3) нерозподілені видатки (код 3000) – це видатки з резервних фондів КМ України та фондів непередбачених видат­ків Ради Міністрів АРК, обласних та місце­вих адміністрацій, виконкомів місцевих рад;

4) кредитування з вирахуванням погашення (код 4000) – платежі бюджетів усіх рівнів з метою проведення економічної політики, в ре­зультаті яких у них виникають фінансові вимоги до інших суб’єктів господарської діяльності.

Видатки на проведення тендерів із закупівлі товарів та послуг повинні обліковуватися за тим кодом, за яким був би проведений основний платіж. Плата за надання тендерної документації, повинна відображатися у бухгалтерському обліку як відновлення касових ви­датків.

Таблиця 2.3 – Економічна класифікація видатків бюджету

КЕКВ

Назва статті

1

2

1000

Поточні видатки

1100

Видатки на товари і послуги

1110

Оплата праці працівників бюджетних установ

1111

Заробітна плата

1112

Грошове утримання військовослужбовців

1113

Виплати по тимчасовій непрацездатності

1120

Нарахування на заробітну плату

1130

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата

послуг та інші видатки

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1132

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1133

Продукти харчування

1134

М’який інвентар та обмундирування

1135

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1136

Оренда та експлуатаційні послуги

1137

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель;

технічне обслуговування обладнання

1138

Послуги зв’язку

1139

Оплата інших послуг та інші видатки

1140

Видатки на відрядження

1150

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодер–жавне значення

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1161

Оплата теплопостачання

1162

Оплата водопостачання і водовідведення

1163

Оплата електроенергії

1164

Оплата природного газу

1165

Оплата інших комунальних послуг

1166

Оплата інших енергоносіїв

1170

Дослідження і розробки, державні програми

1200

Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями 

1300

Субсидії і поточні трансферти 

1310

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

1320

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

Продовження табл. 2.3

1

2

1340

Поточні трансферти населенню 

1341

Виплата пенсій і допомоги 

1342

Стипендії 

1343

Інші поточні трансферти населенню 

1350

Поточні трансферти за кордон 

2000

Капітальні видатки 

2100

Придбання основного капіталу 

2110

Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування 

2120

Капітальне будівництво (придбання) 

2121

Будівництво (придбання) житла 

2122

Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів 

2123

Інше будівництво (придбання) 

2130

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 

2131

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду 

2132

Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об’єктів 

2133

Капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів 

2134

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 

2200

Створення державних запасів і резервів 

2300

Придбання землі і нематеріальних активів 

2400

Капітальні трансферти 

2410

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2420

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2430

Капітальні трансферти населенню 

2440

Капітальні трансферти за кордон 

2450

Капітальні трансферти до бюджету розвитку 

3000

Нерозподілені видатки 

4000

Кредитування з вирахуванням погашення 

4100

Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення 

4110

Надання внутрішніх кредитів 

4111

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4112

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4113

Надання інших внутрішніх кредитів 

4120

Повернення внутрішніх кредитів 

4121

Повернення кредитів органами державного управліннями інших рівнів 

Продовження табл. 2.3

1

2

4122

Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями 

4123

Повернення інших внутрішніх кредитів 

4200

Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення 

4210

Надання зовнішніх кредитів 

4220

Повернення зовнішніх кредитів 

 

Відомча класифікація видатків бюджету (табл. 2.4) визначає перелік головних розпорядників бюджетних коштів. На її основі Державне казначейство України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр усіх розпорядників бюджетних коштів.

Відомча класифікація видатків державного бюджету визначається відповідно до Закону “Про Державний бюджет України” (частина друга статті 22 Бюджетного кодексу України), а відомча класифікація видатків місцевого бюджету визначається відповідно до рішення про місцевий бюджет (частина третя статті 22 Бюджетного кодексу України).

Відомча класифікація видатків затверджується:

1) для Державного бюджету України – Мінфіном України;

2) для бюджетів самоврядування – міністром фінансів АРК, керівником місцевого фінансового органу.

 

Таблиця 2.4 – Відомча класифікація видатків бюджету

КВКВ 

Назва статті

1

2

11

Управління справами Верховної Ради України 

30

Державне управління справами 

41

Господарське управління Секретаріату КМ України 

60

Верховний Суд України 

70

Вищий господарський суд України 

80

Конституційний Суд України 

90

Генеральна прокуратура України 

100

Міністерство внутрішніх справ України 

110

Міністерство палива та енергетики України 

120

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України 

140

Міністерство закордонних справ України 

Продовження табл. 2.4

1

2

170

Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України 

180

Міністерство культури і мистецтв України 

210

Міністерство оборони України 

220

Міністерство освіти і науки України 

230

Міністерство охорони здоров’я України 

240

Міністерство екології та природних ресурсів України 

250

Міністерство праці та соціальної політики України 

260

Міністерство промислової політики України 

280

Міністерство аграрної політики України 

300

Державний комітет статистики України 

310

Міністерство транспорту України 

311

Державна служба автомобільних доріг України 

320

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

340

Державний комітет України у справах сім’ї та молоді 

350

Міністерство фінансів України 

351

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 

360

Міністерство юстиції України 

512

Державний комітет України з державного матеріального резерву 

516

Державна митна служба України 

527

Державний комітет ядерного регулювання України 

532

Державний комітет України у справах національностей та міграції 

534

Державний комітет у справах охорони державного кордону України 

538

Державна туристична адміністрація України 

542

Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту 

545

Державний комітет зв’язку та інформатизації України 

598

Вища рада юстиції 

599

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

601

Антимонопольний комітет України 

602

Вища атестаційна комісія України 

607

Державний департамент України з питань виконання покарань 

Продовження табл. 2.4

1

2

611

Державний комітет архівів України 

612

Головне управління державної служби України 

614

Державна податкова адміністрація України 

615

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України 

625

Державна комісія з питань оборонно-промислового

комплексу України 

637

Національна комісія регулювання електроенергетики України 

638

Національне космічне агентство України 

644

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

651

Рахункова палата України 

652

Служба безпеки України 

654

Національна академія наук України 

660

Управління державної охорони України 

661

Фонд державного майна України 

673

Центральна виборча комісія 

771

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

772

Вінницька обласна державна адміністрація 

773

Волинська обласна державна адміністрація 

774

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

775

Донецька обласна державна адміністрація 

776

Житомирська обласна державна адміністрація 

777

Закарпатська обласна державна адміністрація 

778

Запорізька обласна державна адміністрація 

779

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

780

Київська обласна державна адміністрація 

781

Кіровоградська обласна державна адміністрація 

782

Луганська обласна державна адміністрація 

783

Львівська обласна державна адміністрація 

784

Миколаївська обласна державна адміністрація 

785

Одеська обласна державна адміністрація 

786

Полтавська обласна державна адміністрація 

787

Рівненська обласна державна адміністрація 

788

Сумська обласна державна адміністрація 

789

Тернопільська обласна державна адміністрація 

790

Харківська обласна державна адміністрація 

791

Херсонська обласна державна адміністрація 

792

Хмельницька обласна державна адміністрація 

Продовження табл. 2.4

1

2

793

Черкаська обласна державна адміністрація 

794

Чернівецька обласна державна адміністрація 

795

Чернігівська обласна державна адміністрація 

796

Київська міська державна адміністрація 

797

Севастопольська міська державна адміністрація 

868

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва 

 

Програмна класифікація видатків бюджету (табл. 2.5) застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом. Програмна класифікація видатків державного бюджету відповідно до вимог частини третьої статті 38 Бюджетного кодексу України щорічно визначається у Законі “Про Державний бюджет України”. Формування програмної класифікації видатків державного бюджету при складанні проекту Закону “Про Державний бюджет України” здійснюється за наступною структурою кодування, код якої містить сім знаків і має відповідність з кодом функціональної класифікації видатків бюджету.

 

Таблиця 2.5 – Структура кодування програмної класифікації видатків

 державного бюджету

Код КПКВ

Пояснення

 

 

ХХХ

Х 

ХХ

Х 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

ХХХ

0

00

0

Головний розпорядник 

(код відомчої класифікації видатків

державного бюджету) 

 

 

ХХХ

Х

00

0

Відповідальний виконавець у

системі головного розпорядника 

 

 

1

00

0

 

Якщо відповідальним виконавцем є

безпосередньо структурний підрозділ

центрального апарату головного розпорядника – такою частиною коду є цифра “1”, щодовсіх інших відповідальних виконавців

використовуються цифри від “2” до “9”) 

 

Продовження табл. 2.5

 

 

1

2

3

4

5

 

 

ХХХ

Х

ХХ

0

Бюджетна програма в межах одного відповідального виконавця 

 

 

ХХХ

Х

01

0

Якщо бюджетна програма пов’язана з функціонуванням апаратів органів державної влади (в основному це коди діючої функціональної класифікації розділу “Державне управління”, ця частина коду визначається цифрами “01”, всі інші – “02”, “03”, “04” і далі в межах одного відповідального виконавця 

 

 

ХХХ

Х

0

Для відстеження усіх бюджетних програм на реалізацію діючихінституційних та інвестиційних проектівп’ятій цифрі коду таких програм присвоюється номер “6” 

 

 

ХХХ

Х

0

Для відстеження усіх бюджетних програм ізрезервного фонду п’ятій цифрі коду таких програм присвоюється номер “7” 

 

 

 

 

 

 

ХХХ

Х

0

Для відстеження усіх бюджетних програм, що складаютькапітальні вкладення,п’ятій цифрі коду таких програм присвоюється номер “8”

 

 

ХХХ

Х

ХХ

Х

Напрям діяльності в одній бюджетній програмі (код визначається цифрами від “1” до “9”): на 2003 рік цю частину передбачається не застосовувати з метою спрощення системи і апробування її на практиці (тому в даний час на цьому місці буде цифра “0”)

 

 

 

 

Примітка. Жирний шрифт коду вказує на відповідні пояснення.

 

Наприклад, у Хмельницькій області в 2003 році згідно з державними програмами проводяться наступні заходи, яким відповідають такі коди програмної класифікації:

7921010 – Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області;

7921700 – Відшкодування збитків, нанесених сільгоспвиробникам Хмельницької області внаслідок стихійного лиха;

7921710 – Завершення будівництва та пусконаладжувальних ро­біт на котельні у м. Славута;

7921810 – Будівництво закладів охорони здоров’я загального профілю;

7921820 – Будівництво поліклінік загального профілю;

7921840 – Будівництво та реконструкція загальноосвітніх спеціальних навчальних закладів;

7921850 – Будівництво газопроводів, водоводів та газифікація населених пунктів;

7921860 – Будівництво обласного реабілітаційного центру захисту населення;

7921870 – Будівництво радіорелейних мереж північних районів області:

7921880 – Реконструкція пологового будинку.

Класифікація фінансування бюджету визначає джерела от­римання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бю­джету, і напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками (до цієї категорії належать платежі з погашення основної суми боргу).

Класифікація фінансування бюджету здійснюється за такими ознаками:

1) фінансування за типом кредитора (табл. 2.6) – за категоріями кредиторів або власників боргових зобов’язань;

2) фінансування за типом боргового зобов’язання (табл.2.7) – за засобами, що використовуються для фінансування дефіциту або профіциту.

 

Таблиця 2.6 – Класифікація фінансування бюджету за типом кредитора

Код 

Назва статті 

1

2

200000

Внутрішнє фінансування 

201000

Фінансування за рахунок коштів державних фондів

202000

Фінансування за рахунок позик банківських установ 

203000

Інше внутрішнє фінансування 

204000

Надходження від приватизації державного майна 

205000

Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ

Продовження табл. 2.6

1

2

206000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю 

207000

Коригування 

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

300000

Зовнішнє фінансування 

301000

Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку 

302000

Позики, надані органами управління іноземних держав 

303000

Позики, надані іноземними комерційними банками 

304000

Позики, надані постачальниками 

305000

Позики, не віднесені до інших категорій 

306000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що викорис-товуються для управління ліквідністю 

307000

Коригування

 

 

Таблиця 2.7 – Класифікація фінансування бюджету за типом боргового

 зобов’язання

Код 

Назва статті 

400000

Внутрішнє фінансування 

401000

Довгострокові зобов’язання 

402000

Середньострокові зобов’язання 

403000

Короткострокові зобов’язання та векселі 

404000

Інші зобов’язання 

405000

Зміни обсягів готівкових коштів

406000

Надходження від приватизації державного майна 

407000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використвуються для управління ліквідністю

500000

Зовнішнє фінансування 

501000

Довгострокові зобов’язання 

502000

Середньострокові зобов’язання 

503000

Короткострокові зобов’язання та векселі 

504000

Інші зобов’язання 

505000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що викорис-товуються для управління ліквідністю 

 

Класифікація боргу систематизує інформацію про всі боргові зобов’язання держави, АРК, місцевого самоврядування. Борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання. (табл. 2.8, 2.9)

 

Таблиця 2.8 – Класифікація боргу за типом кредитора

Код

Назва статті

1

2

200000

Внутрішній борг 

210000

Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів різних рівнів та державних фондів 

211000

Заборгованість за позиками, одержаними з державних фондів 

 

212000

Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів

вищих рівнів 

213000

Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів

нижчих рівнів 

220000

Заборгованість перед банківськими установами 

221000

Заборгованість за позиками, одержаними від Національногобанку України 

222000

Заборгованість за позиками, одержаними від інших

банків 

230000

Заборгованість перед іншими органами управління 

231000

Заборгованість за позиками, одержаними від інших фінансових установ 

232000

Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансових державних підприємств 

233000

Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансовогоприватного сектора 

234000

Інша внутрішня заборгованість 

240000

Внутрішня заборгованість, не віднесена до інших категорій 

250000

Коригування, пов’язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей 

300000

Зовнішній борг 

310000

Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних організацій економічного розвитку 

320000

Заборгованість за позиками, одержаними від органів управління іноземних держав 

 

Продовження табл. 2.8

1

2

330000

Заборгованість за позиками, одержаними від іноземних комерційних банків 

340000

Заборгованість за позиками, одержаними від постачальників 

350000

Зовнішня заборгованість, не віднесена до інших категорій 

360000

Коригування, пов’язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей 

 

 

Таблиця 2.9 – Класифікація боргу за типом боргового зобов’язання

Код

Назва статті

400000

Внутрішній борг 

410000

Заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 

420000

Заборгованість за середньостроковими зобов’язаннями 

430000

Заборгованість за короткостроковими зобов’язаннями і векселями 

440000

Заборгованість за іншими внутрішніми зобов’язаннями 

450000

Коригування, пов’язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей 

500000

Зовнішній борг 

510000

Заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 

520000

Заборгованість за середньостроковими зобов’язаннями 

530000

Заборгованість за короткостроковими зобов’язаннями і векселями 

540000

Заборгованість за іншими зовнішніми зобов’язаннями 

550000

Коригування, пов’язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей 

1 2 3 4 5 6 7 8  Наверх ↑