Тема 7.3. Державні витрати, їх економічне та соціальне значення

Державні витративитрати - це частина фінансових відносин, що обумовлена використанням централізованих та децентралізованих доходів держави. Їх специфіка полягає в забезпеченні потреб державної сфери діяльності. Тому, зміст і характер витрат безпосередньо пов’язані з функціями держави: економічною, соціальною, управлінською та оборони.

Держвитрати безпосередньо складаються з прямих витрат держави, що здійснюються через систему бюджетних та позабюджетних фондів та витрат держпідприємств, організацій.

В умовах загального одержавлення економіки, держава виступала найбільшим власником засобів виробництва і тому широкий розвиток мала економічна функція держави, а сама держава постійно втручалася в економіку.

Однак при переході до ринку, з розвитком різноманітних форм власності ситуація зазнає суттєвих змін. За державою лишається роль координатора економічних процесів, виконувати яку вона має за допомогою економічних методів. Тому буде значно скорочуватись дотирування, бюджетне фінансування і відповідно докорінним чином буде змінюватись структура державних видатків.

Рис.7.3. Державні витрати та напрями їх використання

Буде посилюватись спрямованість держвитрат на здійснення структурної перебудови, природоохоронні заходи, соціальні заходи.

Суттєво збільшується роль місцевих бюджетів щодо покриття витрат з:

Ø вдосконалення соціально-побутової інфраструктури,

Ø утриманню закладів освіти та охорони здоров’я,

Ø фінансуванню муніципального будівництва.

Організаційна будова держвитрат базується на дотриманні таких принципів:

1) цільового спрямування коштів;

2) безповоротності;

3) дотримання режиму економії.

За роллю у суспільному виробництві розрізняють поточні витрати і витрати на розвиток. В окремих випадках це закріплюється в офіційному поділі бюджету на дві частини: поточний бюджет і бюджет розвитку.

Фінансування держвитрат здійснюється у формах:

Ø самофінансування (на госпрозрахункових підприємствах);

Ø бюджетного фінансування (для забезпечення витрат загальнодержавного значення);

Ø кредитного забезпечення (банківський та державний кредит).

А отже за формами фінансування розрізняють такі державні видатки: інвестиції, бюджетні кредити, державні дотації, субсидії і виплати, кошторисне фінансування.

Відповідно до цільового призначення видатки класифікуються за статтями витрат, наприклад, капітальні вкладення, капітальний ремонт, заробітна плата, господарські витрати тощо.

Система державних видатків призначена забезпечити раціональне розміщення та ефективне використання державних коштів. Вона характеризує державну політику фінансового забезпечення та соціально-економічного розвитку країни.

Питання до теми:

1. Дайте характеристику категорії “державні витрати”?

2. Які основні напрями витрачання державних фінансових ресурсів?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑